Voortgang 2022

Het programma Belastingen levert een bijdrage aan structureel gezonde gemeentefinanciën. Het programma omvat de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen, waaronder onroerendezaakbelasting, roerendezaakbelasting en logiesbelasting, en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere, taxatie en waardering, heffing en inning en de afhandeling van bezwaar en beroep.

In 2022 zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven. Wel zijn de gevolgen van de corona-uitbraak nog zichtbaar. Zo is het betaalgedrag ten opzichte van 2021 verslechterd. Waar nodig zet de gemeentelijke belastingdienst maatwerk in, zoals het afspreken van betalingsregelingen. Verschillende belastingsoorten brachten in 2022 meer of juist minder op dan voorgaande jaren. Hieronder zijn enkele van deze afwijkingen toegelicht. 

 

Precariobelasting

Voor het gebruik van openbare gemeentegrond betalen ondernemingen en instellingen precariobelasting. In Rotterdam komen steeds meer gebouwen. Dat leidt tot een toename van het aantal bouwplaatsen. Ondernemers betalen voor deze bouwplaatsen precariobelasting. Het gevolg is een extra precariobelastingopbrengst voor de gemeente in 2022 van € 2,3 mln.

 

Onroerendezaakbelasting

Door areaaluitbreiding (oppervlakte uitbreiding) van bebouwde grond en nieuwe inzichten in de waardering van vastgoed, heeft de gemeente meeropbrengsten vanuit de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen, namelijk  € 10,9 mln in 2022. Deze meeropbrengsten zijn structureel. In de eerste herziening van de begroting 2023 wordt een meerjarige bijstelling verwerkt.

Logiesbelasting

Na de coronapandemie steeg in 2022 de bezettingsgraad van hotels en vakantiewoningen. Meer toeristen hebben in Rotterdam overnacht dan vooraf was verwacht. Coronamaatregelen zijn dit najaar uitgebleven.

Niet alleen het aantal overnachtingen nam toe. Ook de overnachtingsprijs steeg in 2022, gemiddeld met 15%. Hierdoor viel de opbrengst van de logiesbelasting € 1,8 mln hoger uit dan was begroot. Vanaf 2023 is de begroting in lijn met de jaren voor corona. 

 

Betaalgedrag

Meer Rotterdammers hebben moeite om hun belastingaanslagen te betalen. Dat is te zien aan het aantal betalingsregelingen. Dat steeg in 2022 steeg met ongeveer 7.500 (9%). Ook het aantal aanmaningen steeg in 2022, en wel met 8%. De gemeente moet nu meer werkzaamheden verrichten om belasting te kunnen innen; in sommige gevallen lukt het innen van belasting niet. Dit leidt tot een groter risico op de inning van alle opgelegde belastingen.

Sinds december 2022 krijgen alle belastingplichtigen eerst een kosteloze herinnering zonder dat de gemeente al extra kosten in rekening brengt. Dit is een van de maatregelen in het kader van armoedebestrijding.