Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten BelastingenOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves302.089319.323337.22017.896

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 25 386 360
Belastingen 282.307 297.807 311.310 13.502
Overige opbrengsten derden 19.782 21.232 25.265 4.033
Overige baten 0 259 259 0
Lasten exclusief reserves14.20415.30616.7941.488

Apparaatslasten 19.058 20.019 19.299 -720
Inhuur 506 1.203 1.155 -48
Overige apparaatslasten 665 638 511 -127
Personeel 17.888 18.179 17.634 -545
Intern resultaat -14.750 -14.620 -14.210 410
Intern resultaat -14.750 -14.620 -14.210 410
Programmalasten 9.896 9.907 11.705 1.798
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.267 2.750 3.520 770
Kapitaallasten 334 334 334 0
Overige programmalasten 6.295 6.822 7.851 1.029
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 287.885 304.017 320.425 16.408
Saldo voor reserveringen 287.885 304.017 320.425 16.408
Reserves0200120-80

Onttrekking reserves 0 200 120 -80
Saldo 287.885 304.217 320.545 16.328

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Onroerendezaakbelasting niet-woningen 10.942 0 0 10.942
2. Precariobelasting 2.301 0 0 2.301
3. Logiesbelasting 1.806 0 0 1.806
4. Aanmanings- en vervolgsopbrengsten 1.724 0 0 1.724
5. Voorziening dubieuze debiteuren 0 1.365 0 -1.365
6. Diverse afwijkingen 1.123

123

-80 920
Totaal afwijkingen 17.896 1.488 -80 16.328

Het saldo van het programma Belastingen bedraagt € 16,3 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Onroerendezaakbelasting niet-woningen
Door areaaluitbreiding en nieuwe inzichten in de waardering van vastgoedobjecten is een voordelig resultaat ontstaan van € 10,9 mln op onroerende zaken niet-woningen.

2. Precariobelasting
Bedrijven en instellingen maken gebruik van openbare gemeentegrond en betalen hierover precariobelasting. Door de vele (nieuw)bouwprojecten zijn meer bouwplaatsen gecreëerd in Rotterdam. Dit resulteert in een voordelig resultaat op precariobelasting van € 2,3 mln.

3. Logiesbelasting
Op logiesbelasting is een voordelig resultaat van € 1,8 mln ontstaan door onder andere een gemiddelde prijsstijging van de overnachtingsprijs in 2022 met 15%. Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met de coronagolf in de wintermaanden, welke is uitgebleven.

4. Aanmanings- en vervolgopbrengsten
Op aanmanings- en vervolgopbrengsten is een voordelig resultaat van € 1,7 mln ontstaan. In de tweede helft van 2022 was namelijk sprake van een toename in het aantal opgelegde parkeernaheffingen door onder andere uitbreiding van gebieden en betaaltijden. Hierdoor zijn meer aanmaningen en dwangbevelen verstuurd wat resulteert in meeropbrengsten.

5. Voorziening dubieuze debiteuren
Aan de voorziening dubieuze debiteuren is - € 1,4 mln extra gedoteerd door verslechtering van het betaalgedrag van belastingplichtigen. Dit is onder andere te wijten aan de hoge inflatie, de energiecrisis en de mogelijke nasleep van de coronacrisis.

6. Diverse afwijkingen
Dit betreft een saldo van diverse afwijkingen die leiden tot een voordeel van € 920.000, waaronder een voordelig resultaat van € 350.000 op roerendezaakbelasting door nieuwe inzichten in de waardering van objecten. Verder is sprake van een voordelig resultaat van € 370.000 op reclamebelasting. Daarnaast is sprake van een onderbesteding op het project Basisregistratie wettelijke dienstverlening waardoor er minder is onttrokken aan de bestemmingsreserve. Dit heeft geleid tot een nadelig effect van - € 80.000. Tot slot is sprake van overige kleinere afwijkingen van € 280.000.