Voortgang 2022

College

In juni 2022 trad een nieuw college aan. Het presenteerde daarbij het coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘Eén Stad’. De nadruk van dit akkoord ligt op werken voor alle Rotterdammers, op minder beleidsdocumenten en visies, en op méér doen: op straat en in contact met onze bewoners. Tegelijk zijn er grote uitdagingen. De hoge inflatie en de gestegen energiekosten raken grote groepen Rotterdammers. De stijgende kosten raken ook de economie in het algemeen. Het college en de stad zetten zich volop in om de gevolgen hiervan te verzachten. Het college is veel in de wijk te vinden. Daarmee komt de politiek dichter bij de Rotterdammer.

Raad en griffie

Gemeenteraad en griffie

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Rotterdam. De leden zijn gekozen door de stemgerechtigde inwoners. De gemeenteraad bestaat in totaal uit 45 leden. Voorzitter is de burgemeester.

De griffie is de ambtelijke ondersteuning  van de gemeenteraad: van advies tot facilitaire zaken en van communicatie tot de voorbereiding van vergaderingen. De griffiemedewerkers staan onder leiding van de raadsgriffier.

 

Verkiezingen

Op 14, 15 en 16 maart 2022 vonden de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad en de wijkraden. Het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen was met 38,94 procent historisch laag. 

Op 28 maart nam de gemeenteraad in de oude samenstelling afscheid en op 30 maart vond de installatie plaats van de gemeenteraad in de nieuwe samenstelling. De 45 leden van de gemeenteraad zijn afkomstig uit 14 politieke partijen. Naar de achtergrond van de lage opkomst heeft de gemeenteraad een onderzoek ingesteld; in de loop van 2023 worden de resultaten bekend.

 

Commissies

Tot aan de verkiezingen waren er 7 commissies en 2 subcommissies. Tijdens de vorming van de coalitie waren er 3 tijdelijke commissies actief.  De gemeenteraad heeft kort voor het zomerreces, na de presentatie van het coalitieakkoord, 6 nieuwe commissies en 2 subcommissies ingesteld:

  • Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (BOFV)
  • Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS)
  • Commissie Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) (WIOSSAN) + Subcommissie Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)
  • Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) + Subcommissie Bestemmingsplannen
  • Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK)
  • Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)

 

Fractiekosten

Alle raadsfracties ontvangen een vaste vergoeding. Het aantal gemeenteraadsfracties steeg in 2022 van 13 naar 14. De extra kosten die dit meebracht zijn voor 2022 opgevangen in de lopende begroting.