Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten BestuurOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves61911.28311.768485

Bijdragen rijk en medeoverheden 35 13 13 0
Overige opbrengsten derden 536 1.693 1.658 -35
Overige baten 47 9.576 10.097 521
Lasten exclusief reserves18.57420.85019.991-859

Apparaatslasten 10.310 11.399 10.388 -1.012
Inhuur 357 177 152 -26
Overige apparaatslasten 663 613 642 29
Personeel 9.291 10.609 9.594 -1.015
Intern resultaat 580 597 739 142
Intern resultaat 580 597 739 142
Programmalasten 7.684 8.853 8.865 11
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.539 2.955 3.027 72
Kapitaallasten 34 34 34 0
Overige programmalasten 1.910 3.003 2.960 -43
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.201 2.861 2.844 -17
Saldo voor vpb en reserveringen -17.955 -9.568 -8.224 1.344
Saldo voor reserveringen -17.955 -9.568 -8.224 1.344
Reserves11527636691

Onttrekking reserves 245 475 713 238
Toevoeging reserves 130 199 346 147
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo -17.840 -9.292 -7.857 1.435

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Vrijval pensioenvoorzieningen 521 0 0 521
2. Inkoop pensioenpolissen 0 - 1.015 0 1.015
3. Egalisatiereserves 0 0 91 91
4. ICT-middelen 0 142 0 - 142
5. Diversen -36 14 0 -50
Totaal afwijkingen 485 - 859 91 1.435

Het saldo van het programma Bestuur bedraagt € 1,4 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Vrijval pensioenvoorzieningen
De vrijval van de voorziening pensioenen bestuurders en de voorziening pensioenen ex-raadsleden is € 521.000 hoger uitgevallen door de gestegen rente.

2. Inkoop pensioenpolissen
De onderbesteding bedraagt € 900.000 door de naar 2023 uitgestelde inkoop van pensioenpolissen voor ex-raadsleden en door lagere loonkosten van € 115.000 door vacatureruimte.

3. Egalisatiereserves
Door resultaatnemingen zijn er onttrekkingen en toevoegingen aan de egalisatiereserves gedaan.

4. ICT-middelen
Vanwege onvoorziene aanschaf van ICT-middelen is er sprake van een overbesteding.

5. Diversen
Diverse baten en lasten van per saldo € 50.000 nadelig.