Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

 

Museum Boijmans van Beuningen

In 2022 is gewerkt aan het uitwerken van het renovatie-ontwerp van het museumgebouw, en is gestart met het project voor de herinrichting Museumtuin. Ook zijn er doorlopende projectactiviteiten in het gebouwbeheer en ondersteuning aan de museumprojectorganisatie. De asbestsanering is augustus 2022 opgeleverd, en de restauratie van het G.J. de Jonghmonument zomer 2022 is afgerond.  Voor wat betreft de buitenruimte aan de straat Museumpark gaat gewerkt worden aan een integraal plan, waarbij het renovatie-ontwerp van het museumgebouw en de straat elkaar versterken.

x € 1.000
Gevoteerd Realisatie
t/m 2021
Realisatie 2022 Raming 2022 Afwijking Realisatie -Raming 2022 Restant krediet
34.800 15.416 5.572 9.000 -3.428 13.813

Vernieuwing Centrale bibliotheek

Op 3 februari 2022 heeft de gemeente het besluit (22bb1091) genomen conform het dekkingsvoorstel voor de benodigde financiële dekking. Daaropvolgend is de gemeenteraad op 4 april 2022 geïnformeerd (22bb003024) dat de locatie voor de tijdelijke huisvesting CBR is gevonden. En op 27 juni 2022 dat het winnend ontwerpteam (22bb004619) bekend is gemaakt.

Het winnende ontwerpteam is een Noors-Rotterdams architectencombinatie onder leiding van Powerhouse Company. Zij hebben opdracht hun schetsontwerp uit te werken tot een volwaardig Voorlopig Ontwerp (VO). De totale investering van de vernieuwing van de CBR inclusief de tijdelijke huisvesting zal bij afronding van het VO medio 2023 aan de gemeenteraad worden voorgelegd waarbij gevraagd wordt het definitief benodigde investeringskrediet ter beschikking te stellen conform het vastgestelde dekkingsvoorstel.

x € 1.000
Gevoteerd Realisatie
t/m 2021
Realisatie 2022 Raming 2022 Verschil Realisatie - Raming 2022 Restant krediet
10.000 723 1.272 4.126 -2.853 8.005

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Cultuur

Het Integraal Huisvestingsplan Cultuur geeft een investeringsagenda voor de vervanging en renovatie van bestaande culturele voorzieningen voor 10 jaar, gerekend vanaf de start in 2021. Het huisvestingsplan geeft ook een doorkijk naar de komende 20 tot 25 jaar.