Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten EnergietransitieOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves06.8344.894-1.939

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 6.471 4.090 -2.381
Financieringsbaten 0 12 8 -4
Overige opbrengsten derden 0 350 1.481 1.131
Overige baten 0 0 -685 -685
Lasten exclusief reserves25.60951.44132.986-18.455

Apparaatslasten 6.337 7.867 6.431 -1.436
Inhuur 42 42 16 -27
Overige apparaatslasten 99 114 103 -11
Personeel 6.196 7.710 6.312 -1.399
Intern resultaat 3.627 7.946 9.462 1.517
Intern resultaat 3.627 7.946 9.462 1.517
Programmalasten 15.645 35.629 17.093 -18.535
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.013 21.371 12.522 -8.849
Kapitaallasten 626 607 607 0
Overige programmalasten 0 0 46 46
Subsidies en inkomensoverdrachten 5.006 13.651 3.918 -9.733
Saldo voor vpb en reserveringen -25.609 -44.607 -28.092 16.516
Saldo voor reserveringen -25.609 -44.607 -28.092 16.516
Reserves11.7083.744-10.489-14.233

Onttrekking reserves 11.708 23.744 9.511 -14.233
Toevoeging reserves 0 20.000 20.000 0
Saldo -13.900 -40.864 -38.581 2.283

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Apparaatslasten 0 -1.436 0 1.436
2. Project nul emissie laadinfra 324 -676 0 1.000
3. Diverse afwijkingen bestemmingsreserves 0 -9.826 -10.010 -184
4. Energietransitie 0 -4.149 -4.149 0
5. Overige afwijkingen -2.263 -2.368 -74 31
Totaal afwijkingen - 1.939 - 18.455 - 14.233 2.283

Het saldo van het programma Energietransitie bedraagt € 2,3 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:


1. Apparaatslasten
De krapte op de arbeidsmarkt heeft geleid tot het maken van keuzes, waardoor werkzaamheden minder snel zijn uitgevoerd. Hierdoor is sprake van een voordeel van € 1,4 mln.


2. Project nul emissie laadinfra

Het project laadinfra heeft als doel het realiseren van een netwerk van laadpunten op straat. Hiermee komen we tegemoet aan de toenemende laadbehoefte als gevolg van de groei van het aantal elektrische voertuigen in Rotterdam. Een bijdrage van € 1,0 mln voor uitvoering van dit project werd pas later in het jaar bekend. Dit is daarom niet meer verwerkt in de begroting.


3. Diverse afwijkingen bestemmingsreserves
In 2022 is € 10,0 mln minder onttrokken dan begroot. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:
- Vattenfall voert, naar aanleiding van een besluit van het kabinet dat de warmtenetten in Nederland publiek eigendom worden, een impactanalyse uit. Hierdoor zijn alle aanpakken van Vattenfall in Nederland tot eind 2022 on hold gezet. Om die reden is geen subsidie verstrekt en hebben zodoende ook geen onttrekkingen aan de reserve pilots Aardgasvrij (Rotterdamse Investeringsmotor) en Aardgasvrije wijken (€ 9,5 mln) plaatsgevonden.
- De bestemmingsreserve Duurzaam valt € 560.000 lager uit. Dit omdat voor subsidie Stoomintegratie Botlek geen kosten zijn gemaakt in 2022, omdat het project door diverse omstandigheden vertraging heeft opgelopen. De lasten voor Zon op Zuid konden worden opgevangen binnen het programmabudget van Duurzaam.


4. Energietransitie
Op het Uitvoeringsplan Energietransitie is € 4,1 mln minder uitgegeven dan begroot. Een aantal subsidies konden niet meer worden vastgesteld, omdat deze nog beoordeeld moesten worden. Deze zullen in 2023 alsnog worden vastgesteld. Een aantal voorbeelden hiervan zijn Programma Walstroom, Vouchers VVE Pendrecht en Emissievrije Stadslogistiek. Daarnaast zijn de lasten op diverse projecten lager uitgevallen, omdat deze (deels) zijn overgeboekt naar andere projecten en/of vertraagd zijn (onder andere door ontwikkelingen rond het Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) en zijn doorgeschoven naar 2023. Voorbeelden hiervan zijn nul emissie laadinfra, Gebiedsaanpakken aardgasvrij en Energiearmoede bestrijden. 


5. Overige afwijkingen
In 2022 zijn diverse afwijkingen ontstaan die hebben geleid tot een voordeel van € 31.000