Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Samen met het Rotterdamse onderwijs is het Integraal Huisvestingsplan 2020-2023 (IHP) opgesteld. Hierin staat hoe Rotterdamse scholen in de komende jaren gerenoveerd of vernieuwd worden. Het IHP kent twee centrale ambities die vooruitkijken naar 2035: een evenwichtiger onderwijsaanbod en een betere kwaliteit van de huisvesting. Zowel projecten uit het IHP als investeringsprojecten uit het Huisvestingsprogramma zijn in uitvoering. Er zijn in 2022 8 nieuwe schoolgebouwen opgeleverd. 

Daarnaast is het IHP voor gymzalen vastgesteld. De gemeente investeert hiermee ruim 93 miljoen euro in de bouw van 55 nieuwe gymzalen voor basisscholen en middelbare scholen. Deze gymzalen zijn nodig als uitbreiding of als vervanging van gymzalen die niet meer voldoen aan de eisen.

Er is ook een start gemaakt om te komen tot een nieuw Integraal Huisvestingsplan voor 2024-2027. Daartoe is in 2022 een 0-meting uitgevoerd, om te komen tot een nieuwe lijst van panden die in aanmerking komen voor vervangende nieuwbouw of renovatie. 

In 2021 is een voortschrijdende indicatieve meerjareninvesteringsplanning (VIMIP) opgeleverd. Hierin staat jaarlijks een toelichting op de uitputting van het investeringskrediet en de financiële gevolgen van de integrale huisvestingsplannen onderwijs. Het VIMIP geeft een overzicht van de verwachte oplevering van projecten voor de komende vijf jaar en de uitputting van het investeringskrediet als gevolg van die oplevering. In 2022 is het VIMIP geactualiseerd.