Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OnderwijsOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves68.16179.69971.481-8.219

Bijdragen rijk en medeoverheden 67.279 77.636 69.936 -7.700
Overige opbrengsten derden 881 2.063 1.544 -519
Lasten exclusief reserves209.747220.829208.793-12.036

Apparaatslasten 17.916 18.268 18.074 -194
Inhuur 454 663 352 -312
Overige apparaatslasten 411 305 271 -34
Personeel 17.051 17.300 17.452 152
Intern resultaat 59.386 57.994 61.647 3.654
Intern resultaat 59.386 57.994 61.647 3.654
Programmalasten 132.445 144.567 129.072 -15.495
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 13.012 20.199 9.820 -10.379
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 10 10
Sociale uitkeringen 14.673 14.673 13.834 -839
Subsidies en inkomensoverdrachten 104.760 109.696 105.409 -4.287
Saldo voor vpb en reserveringen -141.586 -141.130 -137.313 3.817
Saldo voor reserveringen -141.586 -141.130 -137.313 3.817
Reserves5001.088941-147

Onttrekking reserves 435 1.023 876 -147
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval reserves 65 65 65 0
Saldo -141.086 -140.042 -136.372 3.670

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Onderwijsbeleid -6.393 -6.803 -147 263
2. Onderwijshuisvesting 774 -1.574  0 2.348
3. Nationaal Programma Onderwijs -2.600 -2.600  0 0
4. Regiodeal Rotterdam-Zuid  0 -1.059  0 1.059
Totaal afwijkingen -8.219 -12.036 -147 3.670

Het saldo van het programma Onderwijs bedraagt € 3,7 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Onderwijsbeleid
Door de naweeën van corona en krapte op de arbeidsmarkt bij scholen is het niet gelukt om alle subsidiabele activiteiten uit te voeren. Dit heeft in 2022 voor lagere lasten gezorgd. Deze activiteiten worden grotendeels gefinancierd door rijksmiddelen, waardoor de inzet van deze rijksmiddelen in 2022 ook minder was. 

2. Onderwijshuisvesting
Bij onderwijshuisvesting zit de grootste afwijking in de uitgaven voor tijdelijke huisvesting. Door vertraging in de aanbesteding van complexe bouwprojecten zijn er minder kosten voor tijdelijke huisvesting gerealiseerd dan begroot. De start van de bouwwerkzaamheden is doorgeschoven.

3. Nationaal Programma Onderwijs
Door de krappe arbeidsmarkt zijn niet alle middelen conform oorspronkelijke planning ingezet. Daarnaast heeft de aanpak van een aantal onderdelen een langere aanlooptijd nodig vanwege procedures en capaciteitstekort bij de uitvoerende partijen. Het Rijk heeft daarom besloten de inzet van deze gelden te verlengen tot aan het einde van het schooljaar 2024/2025.

4. Regiodeal Rotterdam-Zuid
De afwijking is vooral een gevolg van lagere vaststellingen subsidies uit voorgaande jaren vanwege corona. Daarnaast zijn er voor het lopende schooljaar minder subsidies aangevraagd. Verder zijn er in 2022 vooral online bijeenkomsten georganiseerd in plaats van fysieke bijeenkomsten.