Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OverheadOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves7.24913.08113.966886

Bijdragen rijk en medeoverheden 901 1.395 2.424 1.029
Belastingen 0 0 0 0
Dividenden 0 4.681 4.681 0
Overige opbrengsten derden 6.348 6.779 5.775 -1.004
Overige baten 0 225 1.086 861
Lasten exclusief reserves399.533428.061421.472-6.589

Apparaatslasten 274.096 302.405 298.851 -3.554
Inhuur 20.690 32.010 36.977 4.967
Overige apparaatslasten 6.265 7.291 7.638 347
Personeel 247.140 263.104 254.236 -8.869
Intern resultaat -18.782 -14.791 -6.046 8.745
Intern resultaat -18.782 -14.791 -6.046 8.745
Programmalasten 144.219 140.447 128.667 -11.780
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 112.862 112.180 99.701 -12.479
Kapitaallasten 26.458 24.718 24.914 196
Overige programmalasten 598 1.454 2.012 558
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 4.301 2.095 2.040 -55
Saldo voor vpb en reserveringen -392.283 -414.980 -407.505 7.475
Saldo voor reserveringen -392.283 -414.980 -407.505 7.475
Reserves-2127.9284.922-3.005

Onttrekking reserves 8 11.158 8.152 -3.005
Toevoeging reserves 220 3.230 3.230 0
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo -392.495 -407.053 -402.583 4.469

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Personeel 0 -2.869 0 2.869
2. Inhuur (inclusief dekking) 0 3.236 0 -3.236
3. Huisvestingskosten 0 -3.690 0 3.690
4. Cloudkosten 0 -1.511 -2.997 -1.486
5. Resultaat Verzekeringen -369 -854 0 484
6. Diverse baten 1.255 0 0 1.255
7. Overige afwijkingen 0 -901 -8 893
Totaal afwijkingen 886 -6.589 -3.005 4.469

Het saldo van het programma Overhead bedraagt € 4,5 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Personeel
Afgezien van een verschuiving in de doorbelasting van traineekosten ad € 6 mln aan andere programma's (begroot op interne lasten, gerealiseerd onder personeel), zijn de personele lasten € 2,9 mln lager dan begroot. Dit wordt vooral verklaard door niet of later ingevulde vacatures (deels door de krapte op de arbeidsmarkt en deels om alvast voor te sorteren op de financiële opgave vanaf 2023).

 

2. Inhuur (inclusief dekking)
De (langer) openstaande vacatures in combinatie met een hoger verzuim en de benodigde inzet voor (met name ICT-) projecten hebben geleid tot meer inhuur van personeel dan begroot. Dit is deels terugverdiend door dekking uit tijdschrijven op projecten uit andere programma's.

 

3. Huisvestingskosten
De huisvestingskosten zijn lager dan begroot, waaronder met name inrichtingskosten Wijkhubs en overige huisvestingskosten, zoals energie, huur en huurdersonderhoud.

 

4. Cloudkosten
In de 10-maandsrapportage is aangegeven dat voor GREAT het budget het grootste zorgpunt is in verband met hogere kosten. Een deel daarvan had betrekking op 2022. Daar tegenover staat dat een deel van de (implementatie)kosten doorschuift naar 2023. De onttrekking voor GREAT aan de reserve Cloudkosten is daardoor € 2,1 mln lager dan begroot. Conform eerdere verwachtingen kon het genomen tekort van € 1,5 mln worden opgevangen binnen het programma overhead. Ook van het project Rotterdamse Digitale Infrastructuur (RDI) schuift een deel van de activiteiten en bijbehorende kosten (€ 881.000) door naar 2023. Dit is financieel neutraal omdat de onttrekking aan de bestemmingsreserve evenredig lager is.

 

5. Resultaat Verzekeringen
Het positieve resultaat bij verzekeringen is vooral het gevolg van een gunstig schadeverloop.

 

6. Diverse baten
De hogere baten betreffen voornamelijk vergoedingen in verband met ziektegelden, zwangerschappen en uitkeringen uit hoofde van WAO/WIA.

 

7. Overige afwijkingen
Dit betreft een groot aantal geringe afwijkingen tussen de realisatie en de begroting.