Voortgang 2022

Stimuleren sport en bewegen

Collegetarget stimuleren sportdeelname: We realiseren in de periode 2022-2026 een 10% toename in de sportdeelname.
Realisatie 2021: 60%
Realisatie 2022: (seizoen 2021-2022): 61%

Om de sportdeelname te verhogen richt de gemeente zich specifiek op verschillende groepen, zodat:

  • mensen die sporten blijven sporten;
  • mensen die gestopt zijn met sporten, weer opnieuw gaan sporten;
  • mensen die nooit hebben gesport, starten met sporten.

In de eerste maanden van 2022 zijn de coronamaatregelen afgebouwd. De gemeente Rotterdam heeft aan de exploitanten van gemeentelijke sportaccommodaties noodsteun toegekend over januari. De sportsector kon zich vervolgens richten op herstel en uitvoering van de acties uit de Sportnota 2021+. Er is extra ingezet op voldoende en passend sportaanbod voor ouderen en inclusief sporten voor Rotterdammers met een beperking. De European Para Championships 2023 kunnen voor het inclusief sporten als platform dienen. Daarom is besloten dit evenement financieel te steunen.

Halverwege 2022 kreeg de sportsector te maken met de fors stijgende energiekosten. Eind 2022 is besloten om € 1,4 mln toe te kennen voor een steunfonds aan sport-, speeltuin- en scoutingverenigingen die door de stijgende energiekosten dreigen om te vallen.

Door een wetswijziging moeten basisscholen vanaf schooljaar 2023-2024 2 gymlesuren per week geven. Voor Lekker Fit!-activiteiten die aanvullend zijn op deze wettelijke taak, kunnen Lekker Fit!-basisscholen subsidie aanvragen voor het schooljaar 2023-2024. Inmiddels is het aantal Lekker Fit!-basisscholen ongeveer de helft van alle basisscholen in Rotterdam. Basisscholen die geen Lekker Fit!-school zijn, kunnen subsidie aanvragen voor onderdelen van Lekker Fit!.

Groepen die achterblijven in sportdeelname, vragen om meer inzet. Het zijn de 6- tot 12-jarigen, jongeren in het voortgezet onderwijs, ouderen vanaf 65 jaar en mensen met een beperking. Veel 6- tot 12-jarigen en ouderen zijn gestopt met sporten, bijvoorbeeld door de coronamaatregelen. In april 2022 sportten zij nog steeds veel minder dan vóór corona. Veel jongeren in het voortgezet onderwijs stoppen met sporten bij verenigingen als zij in de pubertijd komen.

 

Inspirerende topsport

De sportkalender was met ruim 40 evenementen goed gevuld. Evenementen waren onder meer het eerste NKnl (Nederlandse kampioenschappen van meerdere sporten in 1 stad, in 1 weekend), het Concours Hippique International Officiel (CHIO), de World Police & Fire Games en het WK Volleybal dames. Het eerste Rotterdam Cycling Festival vond plaats als randprogramma bij het bid op de Grand Départ van de Tour de France 2025. De ‘Rotterdam Cycling on Tour-truck’ kreeg bezoek van leerlingen van de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs in Rotterdam én in Den Haag, de samenwerkingspartner in de Tour-ambities. Ook bij het WK Volleybal dames is een activatieprogramma georganiseerd. In 2022 is verder het WK Turnen van 2026 aan Rotterdam toegewezen.

De gemeente verstevigde de Rotterdamse betrokkenheid bij Topsport Metropool. Met verschillende sportbonden zijn afspraken gemaakt over de huisvesting van hun landelijke, door NOC*NSF erkende, TeamNL-topsport- en opleidingsprogramma’s in de stad.

In 2022 huisvestte Rotterdam de TeamNL-topsportprogramma's turnen heren en een deel van het programma van turnen dames, boksen en volleybal heren. De gemeente is verdergegaan met de nationale kanosprintploeg op de Willem Alexanderbaan om toe te werken naar de accreditatie door NOC*NSF. Ook heeft de gemeente het breakdanceprogramma van wereldkampioen Menno van Gorp ondersteund. Het Nationaal Vechtsportcentrum startte in een tijdelijke locatie aan de Sportlaan. Daar trainen nu de nationale selecties van boksen, karate, taekwondo, aikido, sambo en het opleidingsprogramma judo.

Toekomstbestendige en vitale sport-, speeltuin- en scoutingverenigingen

Het Actieprogramma Verenigingen is in 2022 verder uitgevoerd. Acties zijn ingezet voor:

  • flexibele lidmaatschappen
  • multisportaanbod
  • e-sports bij verenigingen
  • nieuwe organisatievormen, en
  • de inzet van verenigingsconsulenten van Sportsupport.

In het Vitaliteitsonderzoek 2022 van Rotterdam Sportsupport noemt 9 van de 10 verenigingen zichzelf vitaal. De verenigingen scoorden gemiddeld 77 op een schaal van 0 tot 100.

De pilots en acties uit het Uitvoeringsprogramma Speeltuinverenigingen zijn in 2022 verder uitgewerkt. De stichting Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam (BSW) en het landelijke kennisinstituut van speeltuinen NUSO/LOS werken hierbij samen.

Ook in 2022 hebben hebben basisscholen van Stichting Natuurstad les gekregen over natuur en milieu. Een aantal scholen heeft daarnaast meegedaan aan het programma schooltuinieren. 19 organisaties in Rotterdam hebben andere activiteiten in het kader van NME georganiseerd. 

Alle speeltuinverenigingen zijn vitaal op 3 na. Deze 3 kregen hulp van BSW. De speeltuin Hillesluis is in juni opnieuw geopend na herinrichting met groen en ondergrondse wateropvang. Deze speeltuin is nu ook geschikt voor kinderen met een beperking. Als vervolg komt er inzet op het samen spelen door kinderen met en zonder beperking op meer speeltuinen.

 

Sportaccommodaties

Voor de sportaccommodaties is de eerste en de tweede tranche uitgevoerd van het Uitvoeringsprogramma IHP Sport 2021-2025. Voor de eerste tranche is 1 project afgerond: de omzetting van de bestaande topsporthal naar een trainingsfaciliteit voor het turnprogramma van TeamNL. Andere acties zijn gestart.

In de tweede tranche zijn twee kunstgrasvelden gerealiseerd en projecten gestart voor bijvoorbeeld renovatie of vervanging van sporthallen en clubgebouwen, en de invoering van ledverlichting.

 

Subsidies

Binnen de Een-derderegeling (1/3-regeling) zijn subsidies verleend om verenigingen te helpen hun accommodaties te verbeteren en te verduurzamen. In 2022 zijn 19 subsidies verleend, met een totaalbedrag van € 350.000. Verder heeft het Mulier Instituut adviezen gegeven over de toegankelijkheid van Rotterdamse sportaccommodaties. De adviezen krijgen een plek in het beleid en de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Sport.

 

Optimalisatie bezettingsgraad en gebruik van sportaccommodaties

Rotterdam wil sportaccommodaties optimaal laten gebruiken. Voor de bezettingsgraad van gymzalen en buitensportaccommodaties zijn prestatieafspraken vastgelegd met Sportbedrijf Rotterdam. De Bouwstenenvisie Sportcomplex van de Toekomst is vastgelegd..

 

Natuur- en milieueducatie (NME)

De beleidsnota Natuur-en milieueducatie is op hoofdlijnen gereed voor bestuurlijke besluitvorming. Die is voorzien in de eerste helft van 2023.

De bouw van een nieuw dierenasiel aan de Abraham van Stolkweg is gestart. De gebouwen op het terrein zijn hiervoor gesloopt. De overeenkomst voor de wettelijke taak dierenopvang is per 1 juli 2022 ingegaan.