Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Sport en recreatieOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves4.5645.0334.153-880

Bijdragen rijk en medeoverheden 25 661 734 72
Financieringsbaten 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 4.540 4.372 3.420 -952
Lasten exclusief reserves93.78597.80992.116-5.693

Apparaatslasten 8.315 8.290 7.833 -457
Inhuur 226 226 133 -93
Overige apparaatslasten 135 137 225 88
Personeel 7.953 7.927 7.475 -453
Intern resultaat -2.934 -2.815 -1.769 1.046
Intern resultaat -2.934 -2.815 -1.769 1.046
Programmalasten 88.404 92.334 86.052 -6.282
Financieringslasten 0 0 -4 -4
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 12.953 14.565 9.860 -4.705
Kapitaallasten 290 273 273 0
Overige programmalasten 1.108 1.112 655 -456
Subsidies en inkomensoverdrachten 74.053 76.385 75.268 -1.117
Saldo voor vpb en reserveringen -89.221 -92.776 -87.963 4.813
Saldo voor reserveringen -89.221 -92.776 -87.963 4.813
Reserves1.0643.5021.598-1.905

Onttrekking reserves 1.064 3.503 1.599 -1.905
Toevoeging reserves 0 1 1.401 1.400
Vrijval reserves 0 0 1.400 1.400
Saldo -88.157 -89.273 -86.365 2.909

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Lekker Fit -921 -2.263 -393 949
2. Noodsteun COVID-19 0 -1.591 -1.000 591
3. Diversen 41 -1.839 -512 1.369
Totaal afwijkingen -880 -5.693 -1.905 2.909

Het saldo van het programma Sport en recreatie bedraagt € 2,9 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Lekker Fit
Het traject om meer vakleerkrachten in dienst te laten treden van scholen duurt enkele jaren. Dit heeft invloed op de verhouding tussen de baten en lasten van Lekker Fit. De ontstane vacatureruimte wordt normaliter vervult via loondetachering door SSC Flex, maar door de krappe arbeidsmarkt is dit deels uitgebleven. Derhalve zijn minder kosten gemaakt en is minder onttrokken aan de bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex. De inzet en doelstellingen van Lekker Fit blijven ongewijzigd alsmede de totale beschikbare middelen die hierbij horen.

2. Noodsteun COVID-19
Door lagere vaststellingen subsidies coronasteun is minder onttrokken aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserve Noodfonds. Op 15 december 2022 heeft de raad besloten € 1,4 mln uit de bestemmingsreserve Noodfonds om te zetten naar de bestemmingsreserve Energiekosten Sport.

3. Diversen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen, die per saldo leiden tot een afwijking van € 1,4 mln. Hieronder vallen onder ander de afwijkingen van het Recreatieoord Hoek van Holland (- € 440.000) en apparaatsbudgetten (€ 181.000).