Wat willen we bereiken?

 • Het realiseren van groene en blauwe verbindingen en het verlevendigen van de rivieroevers. In een steeds drukkere stad is een prettige buitenruimte belangrijk. Daarom: betere routes langs de rivieren en verlevendiging van de oevers door functies daaraan toe te voegen. Verbetering en vergroening van verbindingen tussen wijken en door wijken heen, zodat er aantrekkelijke routes ontstaan voor beweging, ontmoeting en recreatie.
 • Ruim baan voor fietsers en voetgangers. In de hele stad, in het bijzonder in de binnenstad en bij ov-knooppunten, komt er meer ruimte voor voetgangers, fietsers en het ov. Dit zorgt voor een veiliger gevoel en ruimte voor ondernemers, bijvoorbeeld in de horeca. Daarnaast zorgt dit voor mogelijkheden de stad te verdichten terwijl de gezondheid verbetert en de wijken prettig blijven. Waar nodig en mogelijk de invoering van de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur als norm.  De ruimte die vrijkomt bij de mobiliteitstransitie kunnen we gebruiken voor kwaliteitsverbetering en vergroening. Dit draagt bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie.
 • Het groener en meer klimaatadaptief maken van parken, straten, pleinen en boulevards. Om fijn te kunnen leven, maakt de gemeente de stad meer biodivers en groener, zoals beschreven in de uitvoeringsagenda Biodiversiteit. In ‘stenige’ stadswijken verbetert en vergroent de gemeente de openbare ruimte. Verder: betere pleinen door groeiruimte voor bomen, wateropvang en toevoeging van nieuwe groene locaties.  Dit zorgt voor koelere buitenruimte in de zomer, een gezondere leefomgeving en minder kans op wateroverlast bij hevige regenbuien.
 • Verbetering van de (milieu)kwaliteit van de leefomgeving. De gemeente is verplicht de milieukwaliteit op orde te brengen of te houden, door terugdringing geluidsoverlast, luchtvervuiling en bodemverontreiniging. Zo ontstaat een gezonde en aangename leefomgeving, voor bestaande en toekomstige bewoners. Vinden van de juiste balans tussen rust en reuring, zodat het ondernemen en de haven goed blijven functioneren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Groene en blauwe verbindingen 

 • Versterking Nieuwe Maas als centraal park. Verkenning van mogelijkheden voor meer levendige functies, zoals horeca en recreatief gebruik van plekken langs de rivier.
 • Versterking van het Rotterdamse deel van Landschapspark De Rotte, van de dam tot de Zevenhuizerplas. Daarbij vooral richten op het recreatieve gebruik op en aan de Rotte. Via het recreatieschap Rottemeren bijdragen aan de ontwikkeling van het landschapspark ten noorden van Rotterdam.
 • Versterking groene verbindingen, bijvoorbeeld langs singels en dijken. Uitvoering van nieuwe groene verbindingen, zoals Steilrand. Dat is goed voor recreatie, biodiversiteit en biedt bescherming tegen wateroverlast. Hierover staat meer informatie in het begrotingsprogramma Beheer van de stad.
 • De drie stadsprojecten Nelson Mandelapark, Rijnhavenpark en getijdenpark Feijenoord dragen bij aan levendige rivieroevers.

Ruim baan voor fietsers en voetgangers

 • Stimulering van actieve mobiliteit voor alle doelgroepen door het aanleggen van fiets- en wandelpaden. Extra aandacht voor scholen en ov-knooppunten.
 • Verkeerscirculatieplan voor de hele stad en uitvoeringsstrategie voor een autoluwer binnenstad en het Oude Westen, Nieuwe Westen, Middelland en Oude Noorden.
 • Jaarlijks de aanpak van de tien meest verkeersonveilige plekken. Opsporing van asociaal rijgedrag en aanpakken van de daders.
 • Voorbereiding op de snelheidsnorm van maximaal 30 km per uur in de stad.

Groener en klimaatadaptief 

 • Vergroening door aanleg 20 hectare extra groen. Waar mogelijk de werkzaamheden hiervoor koppelen aan rioolvervanging en andere opgaven in de ondergrond, en met de herinrichting van de openbare ruimte (begrotingsprogramma Beheer van de stad).
 • Meer en meer divers groen om de groenstructuur van Rotterdam te versterken. Uitgangspunten: aanpassing aan klimaatverandering en meer biodiversiteit, om bij te dragen aan verkoeling en het tegengaan van overlast bij neerslag en droogte.
 • Groenblauwe schoolpleinen.
 • Voorbereiding en realisatie van stadsprojecten: Hofbogen, Hofplein, Westblaak, Schouwburgplein en Alexanderplein.

Verbetering van de leefomgeving 

 • Per gebied bekijken wat nodig is geluidsoverlast te verminderen en voorkomen, door bijvoorbeeld betere isolatie, stil asfalt of de bouw van kantoren als geluidsschild.
 • Betere luchtkwaliteit, onder andere door terugdringing van de uitstoot van het wegverkeer, scheepvaart, industrie en houtstook. De maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, hangen sterk samen met klimaatbeleid, verduurzaming van mobiliteit en vergroening.
 • Bescherming tegen de gevaren van milieubelastende activiteiten door risicobedrijven te clusteren en kwetsbare voorzieningen als ziekenhuizen en scholen te ontzien.
 • Aanpak van plekken met loodverontreining en van verontreinigingen in het havengebied.
 • Maatregelen voor een betere luchtkwaliteit vallen grotendeels samen met de energietransitie en CO2-opgave. Meer informatie daarover staat in het begrotingsprogramma Energietransitie.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Collegetarget: In deze collegeperiode wordt 20 ha groen erbij gerealiseerd of wordt de planvorming afgerond en start de uitvoering ervan uiterlijk in 2026

  0 Nog niet bekend 5 10 15 20

Collegetarget: We verbeteren de verkeersveiligheid in Rotterdam door effectieve maatregelen te treffen op de dertig meest verkeersonveilige locaties in de stad.

    10 10 10 10  

Toelichting indicatoren

20 ha groen erbij

De cijfers voor de realisatie 2022 (de bijdrage aan de realisatie van het collegetarget 2022-2026) zijn nog niet bekend.

Verkeersveiligheid: We hebben tien blackspots gesaneerd. Dat zijn locaties waar de afgelopen drie jaar tenminste drie letselongevallen hebben plaatsgevonden.