Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten VolksgezondheidOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves56.210168.174134.236-33.938

Bijdragen rijk en medeoverheden 52.541 164.827 130.564 -34.263
Overige opbrengsten derden 3.669 3.347 3.672 325
Lasten exclusief reserves92.771206.645172.136-34.509

Apparaatslasten 42.493 130.383 99.378 -31.006
Inhuur 20.835 102.349 71.878 -30.471
Overige apparaatslasten 539 1.326 1.177 -149
Personeel 21.119 26.709 26.323 -385
Intern resultaat 198 178 4.279 4.102
Intern resultaat 198 178 4.279 4.102
Programmalasten 50.081 76.084 68.479 -7.605
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 23.329 48.310 41.268 -7.042
Kapitaallasten 18 18 18 0
Overige programmalasten 0 0 6 6
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 26.734 27.755 27.186 -569
Saldo voor vpb en reserveringen -36.562 -38.471 -37.900 571
Saldo voor reserveringen -36.562 -38.471 -37.900 571
Reserves3993993990

Onttrekking reserves 399 399 399 0
Saldo -36.163 -38.073 -37.501 571

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Programma corona - 33.689 - 33.689 0 0
2. Diverse afwijkingen - 249 - 820 0 571
Totaal afwijkingen - 33.939 - 34.509 0 571

Het saldo van het programma Volksgezondheid bedraagt € 571.000 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Programma corona
De Programmaorganisatie corona is in 2022 verantwoordelijk geweest voor de bestrijding van het COVID-19 virus.  De lasten zijn vooral veroorzaakt door de vaccinatiecampagne, het testen en het bron- en contactonderzoek. De lasten worden geheel vergoed door het Rijk. De lasten zijn in 2022 lager uitgevallen omdat er een najaarspiek werd verwacht, die niet is gekomen. Dit heeft geleid tot een onderbesteding van € 33,7 mln aan lasten, waardoor we dus ook € 33,7 mln minder baten ontvangen van het Rijk. 

2. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen, die leiden tot een onderbesteding van € 571.000.