Doel: De jonge generatie Rotterdammers groeit op zonder achterstand

Wat willen we bereiken?

 • De jeugd heeft een kansrijk toekomstperspectief
  • De jeugd is ondersteund in zijn schoolsucces
  • De jeugd is ondersteund in zijn sociaal-emotionele vaardigheden
  • De jeugd groeit op in een positief pedagogische opvoedklimaat
 • De jeugd groeit veilig op
  • De jeugd heeft een veilig thuis met opvoedvaardige ouder(s)/verzorger(s)
 • De jeugd is mentaal gezond
  • De jeugd wordt vroegtijdig en effectief ondersteund bij mentale problemen
  • De jeugd krijgt die ondersteuning zoveel mogelijk in zijn eigen leefomgeving
  • De jeugd krijgt ondersteuning passend bij de vraag

Wat gaan we daarvoor doen?

De jeugd heeft een kansrijk toekomstperspectief

 • We investeren in talentontwikkeling van kinderen, tieners en jongeren waarbij ten minste aandacht is voor sport, bewegen, kunst en cultuur.
 • We werken met scholen om leerlingen door te leiden richting een positieve vrijetijdsbesteding, overgang PO naar VO en het faciliteren van ruimtes voor het maken van huiswerk. 
 • We investeren in het vergroten van ouderbetrokkenheid, om opvoedproblematiek te signaleren en faciliteren ruimte voor het aanbod vanuit het subsidiekader jeugdpreventie. 
 • We hebben voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand kinderopvangplus beschikbaar, zodat zij extra ondersteund en gestimuleerd worden met als doel zoveel mogelijk uit te kunnen stromen naar reguliere kinderopvang en een vorm van onderwijs. Daarbij verkorten of voorkomen we verblijf in de jeugdhulp.
 • We versterken de sociaal emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren en de opvoedvaardigheden van ouders door het aanbieden van goed onderbouwde en effectieve preventie interventies. Dit doen we in alle gebieden en online. 
 • Centra voor Jeugd en Gezin volgen via de jeugdgezondheidszorg (JGZ) systematisch de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van alle Rotterdamse kinderen van 0-18 jaar.
 • We bieden met (V)SMW in de voorschool en in het onderwijs ondersteuning ogv sociaal-emotionele vraagstukken aan leerlingen.

De Jeugd groeit veilig op

 • We reserveren jaarlijks 4 mln euro voor een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten voor ouders met forse sociale of medische beperkingen.
 • Hiermee kunnen zij tijdelijk gebruik maken van de kinderopvang als veilig en stimulerend tweede leefmilieu, als er geen sprake is van recht op kinderopvangtoeslag vanuit het rijk.
 • We betrekken de ouders zoveel mogelijk bij de jeugdhulp.
 • We breiden de gezinsarrangementen uit.
 • We voorkomen crisissituaties en uithuisplaatsing, dwangmaatregel of een langdurig zorgtraject.
 • We verbeteren en versnellen samenwerking tussen wijkteams, jeugdbescherming en -reclassering, Veilig Thuis en zorgaanbieders.

De jeugd is mentaal gezond

 • We investeren jaarlijks 5 miljoen euro in interventies die de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren ondersteunen. 
 • We creëren passende preventieve interventie/ondersteuning, toegankelijk en bewezen effectief.
 • We bevorderen toegankelijke jeugdhulp, passend bij de vraag, en van goede kwaliteit.
 • We zorgen voor capabele, efficiënte hulpverleners.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Collegetarget jeugdpreventie: Vanaf 2023 ronden jaarlijks gemiddeld 5.000 kinderen en jongeren (en/of hun ouders/verzorgers) een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie af

Nog niet te meten Nog niet te meten Nog niet te meten 5.000 5.000 5.000 5.000
20 Jongerenhubs gericht op talentontwikkeling   5 5       20
% Van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming (BBV-indicator)

Rotterdam 

 

Nederland 

 

 

 

1,4%

 

1,2 %

 

 

1,8%

 

 

1,3% (1e half jaar 2022 )

1,1%

       

% Van alle jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering (BBV-indicator)

Rotterdam

 

Nederland

 

 

 

0,7%

 

0,3%

 

 

 

1%

 

 

 

0,6% (1e halfjaar 2022)

0,3%

       

Toelichting indicatoren

Collegetarget jeugdpreventie 

De gemeente subsidieert de uitvoering van kwalitatief hoogwaardige preventieve jeugdinterventies in de stad. Dat doet zij via het subsidiekader Jeugdpreventie Rotterdam Versterken en Voorkomen. Dit zijn individuele trajecten en groepstrainingen (interventies) voor Rotterdamse kinderen, jongeren en/of hun ouders. Om de effectiviteit van interventies te beoordelen maakt de gemeente gebruik van landelijke databanken voor effectieve interventies zoals die van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en Movisie. 

 In 2022 zijn in totaal 123 interventies (=soorten trainingen) en 5 innovaties gesubsidieerd. Hiervan zijn ruim 65% erkend als goed onderbouwd of bewezen effectief volgens één van de landelijke databanken. Dit is 15% meer ten opzichte van 2021. In 2022 heeft de gemeente een rapportage- en monitoringsformat geïntroduceerd bij de aanbieders van de preventieve jeugdinterventies. Op die manier kan zij het collegetarget vanaf 2023 op een betrouwbare manier monitoren. 

 

Jongerenhubs

Een jongerenhub is een plek binnen het Huis van de Wijk van, voor en door jongeren, die binnen het kader van de welzijnsopdrachten worden gerealiseerd. Het is een plek voor ontmoeting en (talent)ontwikkeling, die toegankelijk is voor alle jongeren.

 

% Van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming

De gegevens in de bron ‘Waar staat je gemeente.nl’ worden elk half jaar aangepast. De gegevens over de tweede helft van 2022 zijn nog niet beschikbaar. De percentages in de tabel betreffen dus de eerste helft van 2022. 

 

% van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming 

De tabel beschrijft het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals beschreven in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij: 

 • psychische, psychosociale en of gedragsproblemen;  

 • een verstandelijke beperking van de jongere; of  

 • opvoedingsproblemen van de ouders.  

De indicator heeft geen streefwaarde en daarom zijn de jaren 2022 t/m 2026 blanco.