Wat willen we bereiken?

 • Oudere Rotterdammers zijn zo lang mogelijk vitaal
  • Meer ouderen omarmen een gezonde leefstijl
  • Minder ouderen zijn eenzaam 
 • Oudere Rotterdammers wonen zolang mogelijk zelfstandig
  • Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen
  • Ouderen krijgen passende zorg en ondersteuning
  • Rotterdam is een dementievriendelijke stad

Wat gaan we daarvoor doen?

Oudere Rotterdammers zijn zo lang mogelijk vitaal:

 • Inzet op valpreventie, door inzet van de interventies Thuis Onbezorgd Mobiel en Minder vallen door meer bewegen.
 • Ouderen sporten  en bewegen meer, door inzet van bv laagdrempelig beweegaanbod, walking sports en de Senior games. 
 • We zetten in op de huisbezoeken 75+’ers en verwijzen naar voorzieningen in de wijk 
 • Activiteiten rondom zingeving en rouwverwerking, zoals bv. Ouderdom komt met vragen, Rouw en verlies, Zin in Leven en maatjesprojecten.

 
Oudere Rotterdammers wonen zo lang mogelijk zelfstandig:

 • Ontwikkeling van woon(zorg)concepten voor ouderen. Dit gebeurt zowel in nieuwbouw als in bestaande seniorencomplexen. In bestaande complexen realiseren we, naast de reeds bestaande 6 Thuisplusflats, een Thuisplus-concept
 • Wijkgerichte samenwerking en een dementievriendelijke stad
 • Organisatie van niet-geïndiceerde dagbesteding en het stimuleren van projecten als bijvoorbeeld DemenTalent, voetbalherinneringen en BedtimeStories
 • Brede uitvraag naar welke ondersteuning passend is om zelfstandig te kunnen blijven wonen
 • Aanbod van passende ondersteuning vanuit wijkteam of Wmo- maatwerkvoorzieningen.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

 

Realisatie 2021

 

Begroting 2022

 

Realisatie 2022

 

Begroting 2023

 

Begroting 2024

 

Begroting 2025

 

Begroting 2026

Collegetarget  woon(zorg)concepten:  In de collegeperiode 2022-2026 realiseert de gemeente minimaal 14 Thuisplusflats voor ouderen. Ook gaat de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen voor ouderen van start, zodat in totaal 24 voorzieningen beschikbaar komen 

N.v.t. 1 1 3 16 24

24

Aantal deelnemers valpreventietrainingen

75 288 300 608 608 608 608
Aantal bezochte ouderen en doorverwijzingen naar voorzieningen in de wijk

 

1.288

859

 

2.500

625

t/m 1 mei:

792

169

 

2.500

625

 

2.500

625

 

2.500

625

 

2.500

625

Aantal organisaties in Rotterdam dat het predicaat dementievriendelijk heeft       4 4 6 2

Toelichting indicatoren

Collegetarget woonzorgconcepten 

In 2021 zijn 6 bestaande seniorencomplexen omgevormd tot Thuisplusflat. Dit gebeurde op initiatief van de gemeente. In een Thuisplusflat vinden dagelijkse activiteiten plaats, gericht op ontmoeting (het tegengaan van eenzaamheid) en vitaliteit. Ook is een vast zorgteam van één zorgaanbieder in het complex actief. Deze zorgaanbieder levert met een vast en herkenbaar team zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz). Ook de huismeester en/of woonconsulent zijn nauw bij de Thuisplusflat betrokken.  

De afgelopen 2 jaar waren de resultaten van de Thuisplusflat positief. Daarom heeft het college een collegetarget opgesteld voor de uitbreiding van het aantal Thuisplusflats in de stad én voor nieuwbouw voor ouderen. Voor de nieuwbouw is het cluster Stadsontwikkeling verantwoordelijk. In 2022 is de gemeente gestart met de voorbereiding op het inkoopproces Thuisplusflats. 

Het nieuwbouwproject waar in 2022 de eerste paal de grond in is, is het bouwproject Simeon en Anna aan de Veldstraat. De bouw is gestart op 23 september 2022.

 

Aantal deelnemers valpreventietrainingen 

Er worden valpreventietrainingen Thuis Onbezorgd Mobiel en Minder vallen door meer bewegen gegeven. De indicator hiervoor is het aantal deelnemers. De cijfers betreffen absolute aantallen per jaar (niet cumulatief). 

 

Aantal bezochte ouderen en doorverwijzingen naar voorzieningen in de wijk 

Het aantal bezochte ouderen betreft hier de reguliere huisbezoeken. Tijdens zo’n bezoek wordt een 75-plusser bezocht door een getrainde vrijwilliger. Bij de doorverwijzing naar voorzieningen kan gedacht worden aan verwijzing naar een wijkteam, wijknetwerk, Vraagwijzer of welzijnsaanbod. De cijfers betreffen absolute aantallen per jaar (niet cumulatief). 

 

Aantal organisaties in Rotterdam dat het predicaat dementievriendelijk heeft 

Het predicaat dementievriendelijk wordt door Alzheimer Nederland uitgereikt aan organisaties die zich inzetten om dementievriendelijk te worden. Om dat te bereiken wil de gemeente zijn medewerkers van Publieksbalies en MOW scholen in het herkennen van dementie en het bejegenen van mensen met dementie. De gemeente stimuleert haar partners dit ook te doen om zo het predicaat te behalen. De cijfers betreffen absolute aantallen per jaar (niet cumulatief).