Wat willen we bereiken?

 • Rotterdammers ontmoeten elkaar in de Huizen van de Wijk doen samen activiteiten.
 • Rotterdammers ondersteunen elkaar zoveel mogelijk via vrijwilligerswerk.
 • Rotterdammers weten de weg naar passende ondersteuning.
 • Rotterdammers ontvangen indien nodig passende ondersteuning.
 • Rotterdamse mantelzorgers blijven vitaal en voelen zich ondersteund in hun zorgtaak.
 • Rotterdammers zijn digitaalvaardig en maken gebruik van e-health.
 • Rotterdammers worden ondersteund in hun ‘right to cooperate.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • We zorgen voor passend activiteitenaanbod in de Huizen van de Wijk.
 • We zorgen ervoor dat Welzijn in ieder gebied gebruikt maakt van Zorgzaam 010 en zowel bewoners als organisaties hiernaar verwijst.
 • We zorgen voor een mantelzorgondersteuner in ieder gebied.
 • We bieden passende en integrale ondersteuning door verlenen van basishulp en casusregie.
 • We gaan meer algemene en flexibele vormen van respijtzorg ontwikkelen.
 • We versterken de digitale vaardigheden van Rotterdammers door meer passend aanbod en meer zichtbaarheid.
 • We stimuleren het gebruik van e health door meer en meer zichtbaar aanbod, passend bij de specifieke hulpvraag.
 • We wijzen Rotterdammers de weg in het ondersteuningslandschap (bijvoorbeeld in de wijk/Wijkteam/zorgaanbieder).

Hoe meten we dat?

Indicatoren

 

Realisatie

2021

 

Begroting/

Streefwaarde 2022

 

Realisatie eerste half jaar 2022 

 

Begroting 2023

 

Begroting 2024

 

Begroting 2025

 

Begroting 2026

Aantal cliënten met een maatwerkvoorziening/arrangement
Wmo (BBV indicator)

Rotterdam

Nederland

 

 

86

Niet beschikbaar

 

 

n.v.t.

 

 

78

    64

       

% Van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (BBV indicator)

Rotterdam

Nederland

 

 

8,7%

13,2%

 

 

13,9 %

 

 

7,0%

10,7%

 

       
Aantal Rotterdammers dat voor ondersteuning gebruik maakt van de wijkteams 9.299 N.v.t. 10.071        
Aantal vragen van Mantelzorgers en partners dat bij de Mantelfoon binnenkomt 800 1.000 1.020 1.200 1.400 1.600 1.800

Toelichting indicatoren

Aantal cliënten met een maatwerkvoorziening/arrangement Wmo aantal per 1.000 inwoners (BBV-indicator) 

De gegevens in de bron ‘Waar staat je gemeente.nl’ worden elk half jaar aangepast. De gegevens over de tweede helft van 2022 zijn nog niet beschikbaar. De aantallen in de tabel betreffen dus de eerste helft van 2022. 

 

Percentage van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (BBV-indicator) 

De gegevens in de bron ‘Waar staat je gemeente.nl’ worden elk half jaar aangepast. De gegevens over de tweede helft van 2022 zijn nog niet beschikbaar. De percentages in de tabel betreffen dus de eerste helft van 2022. 

 

Aantal Rotterdammers dat voor ondersteuning gebruik maakt van de wijkteams 

De gegevens over de tweede helft 2022 zijn nog niet beschikbaar. Het gaat om het gemiddeld aantal Rotterdammers die in de eerste helft van 2022 door de wijkteams zijn geholpen. De stijging wordt veroorzaakt doordat voortaan ook de Rotterdammers die worden geholpen in het kader van Toeslagen010 worden meegeteld. 

 

Aantal vragen van mantelzorgers en partners die bij de Mantelfoon binnenkomen 

De gemeente blijft zich inzetten om de bekendheid en het bereik van Mantelfoon bij mantelzorgers en partners te vergroten.