Overzicht van baten en lasten

In dit onderdeel worden de totale baten en lasten vanuit verschillende perspectieven gepresenteerd.

Baten en lasten op concernniveau

Overzicht van baten en lasten concernBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves3.335.8753.283.3083.230.1443.219.712

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.318.874 2.270.546 2.223.803 2.220.875
Belastingen 331.172 335.086 339.263 344.003
Dividenden 102.864 104.231 105.626 105.626
Financieringsbaten 7.522 6.978 6.429 5.857
Overige opbrengsten derden 628.841 548.470 524.111 523.206
Overige baten -53.397 17.997 30.911 20.144
Lasten exclusief reserves3.438.2893.335.8113.253.3113.221.468

Apparaatlasten 979.769 958.079 949.524 946.994
Inhuur 88.711 76.350 75.348 74.564
Overige apparaatslasten 30.374 28.980 29.039 29.000
Personeel 860.684 852.748 845.137 843.431
Interne resultaat -44.077 -44.231 -44.076 -44.076
Interne resultaat -44.077 -44.231 -44.076 -44.076
Programmalasten 2.502.598 2.421.964 2.347.862 2.318.550
Financieringslasten 51.110 55.153 61.625 62.798
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 741.312 711.990 672.046 654.005
Kapitaallasten 129.037 128.820 136.816 143.825
Overige programmalasten 64.146 65.238 66.222 68.548
Salariskosten WSW en WIW 55.642 56.997 60.119 62.365
Sociale uitkeringen 849.008 791.978 747.584 721.691
Subsidies en inkomensoverdrachten 612.342 611.788 603.450 605.319
Saldo voor vpb en reserveringen -102.414 -52.503 -23.167 -1.755
Vennootschapsbelasting800800800800
Saldo voor reserveringen -103.214 -53.303 -23.967 -2.555
Reserves103.21453.30323.9672.555
Onttrekking reserves 146.882 112.624 66.402 54.451
Toevoeging reserves 49.936 59.320 42.435 51.895
Vrijval Reserves 6.268 0 0 0
Saldo 0 0 0 0

Baten en lasten per programma en taakveld

Per programma / taakveldBatenLastenSaldo
Algemene middelen 2.107.542 54.395 2.053.146
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.660.123 7 1.660.116
Belastingen overig 33.637 - 615 34.252
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 8.355 304 8.052
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 47.192 23.992 23.200
OZB niet-woningen 186.552 9.907 176.645
OZB woningen 62.574 4.344 58.230
Treasury 109.108 15.656 93.452
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 800 - 800
Beheer van de stad 240.238 365.477- 125.239
Afval - Grondstoffen 100.066 73.681 26.384
Begraafplaatsen en crematoria 6.413 4.402 2.011
Cultureel erfgoed - Archeologie 277 1.190 - 912
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 420 1.946 - 1.526
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 1.579 51.841 - 50.262
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII 876 874 2
Overige baten en lasten - Lease 40.492 29.780 10.712
Riolering 74.223 62.851 11.372
Ruimtelijke Ordening - Beheer 208 6.327 - 6.119
Verkeer en vervoer - Beheer 15.684 132.585 - 116.901
Bestuur en dienstverlening 13.166 70.723- 57.557
Bestuur - College 761 5.103 - 4.341
Bestuur - Gebieden 0 19.101 - 19.101
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 490 11.641 - 11.151
Burgerzaken 11.544 29.438 - 17.895
Musea - Stadsarchief 371 5.440 - 5.069
Cultuur, sport en recreatie 5.635 215.713- 210.077
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 135 77.956 - 77.821
Media 0 20.866 - 20.866
Musea - Cultuur 0 30.644 - 30.644
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 2.173 18.370 - 16.197
Sportaccommodaties 1.542 51.625 - 50.083
Sportbeleid en activering 1.786 16.252 - 14.466
Economische Zaken 3.752 27.195- 23.443
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 0 4.297 - 4.297
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 1.945 3.196 - 1.251
Economische ontwikkeling 1.807 7.813 - 6.006
Economische promotie 0 11.889 - 11.889
Maatschappelijke Ondersteuning 10.725 183.542- 172.817
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 3.584 18.148 - 14.564
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 5.403 63.564 - 58.161
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 959 15.600 - 14.641
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 18 3.166 - 3.148
Samenkracht en burgerparticipatie 762 83.065 - 82.303
Onderwijs 66.747 193.994- 127.246
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 66.448 128.164 - 61.717
Onderwijshuisvesting 300 65.829 - 65.530
Openbare orde en veiligheid 9.707 145.859- 136.152
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 5.379 62.265 - 56.885
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 1.259 37.193 - 35.934
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 3.061 38.208 - 35.147
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 8 8.194 - 8.186
Overhead 19.117 446.749- 427.632
Overhead - Audit & Control 204 17.634 - 17.430
Overhead - Clusterondersteuning 8 83.955 - 83.947
Overhead - Concernondersteuning 11.395 328.670 - 317.275
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 4.264 11.373 - 7.109
Overige baten en lasten - Verzekering 3.245 5.116 - 1.871
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 293.898 312.591- 18.692
Beheer overige gebouwen en gronden 123.830 78.521 45.309
Cultureel erfgoed - Monumenten 0 781 - 781
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 64.312 58.168 6.143
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 18.334 49.081 - 30.747
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 3.593 10.471 - 6.878
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 1.468 1.824 - 356
Wonen en bouwen 82.362 113.746 - 31.383
Verkeer en Vervoer 154.741 129.196 25.545
Openbaar vervoer 37.915 46.122 - 8.206
Parkeerbelasting 92.980 24.658 68.321
Parkeren 13.557 34.722 - 21.164
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 10.289 23.694 - 13.405
Volksgezondheid en zorg 28.105 623.744- 595.639
Geëscaleerde zorg 18- 1.936 102.475 - 100.539
Geëscaleerde zorg 18+ 9.639 143.631 - 133.992
Maatwerkdienstverlening 18- 0 40.525 - 40.525
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 2.386 185.500 - 183.114
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 7.680 - 7.680
Volksgezondheid 13.390 45.461 - 32.071
Wijkteams en Wmo-loketten 754 98.472 - 97.718
Werk en inkomen 535.652 719.848- 184.196
Arbeidsparticipatie - Werk 7.758 57.817 - 50.059
Begeleide participatie 12.359 77.007 - 64.648
Inkomensregelingen - Inkomen 515.535 585.025 - 69.489
Totaal 3.489.025 3.489.025 0