De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden, door professionele oplossingen in te zetten passend bij het gebied.

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair worden separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.

Omschrijving taakveld

Het taakveld Grondstoffen omvat alle inspanningen die de gemeente verricht voor de gescheiden inzameling van grondstoffen, zowel bij huishoudens als bij bedrijven. De fysieke handelingen van het gescheiden inzamelen en afvoeren bij de desbetreffende verwerkingsbedrijven vallen onder dit taakveld, evenals de kosten voor de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

  • Afvalscheiding en recycling;
  • Vuilophaal en afvoer;
  • Vuilstort en verwerking;
  • Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten;
  • Kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • aanpak van zwerfvuil en veegdiensten.

Zoals in het programma Beheer van de Stad is opgenomen, vormt de omvang van het huishoudelijk restafval per inwoner per jaar de indicator voor de prestaties op dit taakveld. Er vindt bij overheden net als binnen de bredere maatschappij een ontwikkeling plaats in de richting van een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat. Op Europees, nationaal en lokaal niveau wordt beleid gepresenteerd dat hier naartoe werkt. Ook in Rotterdam wordt beleid hiertoe ontwikkeld in de vorm van het programma Rotterdam Circulair en specifiek ten aanzien van huishoudelijk afval de Grondstoffennota 2019-2022. Deze tendens leidt ertoe dat Rotterdammers bewuster met hun afval omgaan en naar verwachting minder afval bij het restafval doen. Desondanks vormt de aantrekkende economie op de korte termijn een ontwikkeling die kan leiden tot een langzamere daling of zelfs kleine stijging van de omvang van het huishoudelijk restafval vanwege een stijging van de totale hoeveelheid afval.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
Naastplaatsingen* Streefwaarde     N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b.
Realisatie            
* We starten in 2019 met monitoring van een nieuwe CROW indicator voor bijplaatsingen naast containers (naastplaatsingen). De indicator zal worden uitgewerkt in het actieplan Naastplaastingen. Het actieplan zal in Q1 van 2019 aan de raad worden verzonden. De CROW benchmark methodiek is een objectieve en onafhankelijke landelijke methodiek. In deze methodiek is een manier gevonden om de beeldkwaliteit van de buitenruimte op een eenduidige manier te meten en vergelijken. De CROW methodiek is een monitoringstool, net zoals de Rotterdamse productnormering.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Afval - GrondstoffenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves100.066100.326100.473100.473

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 100.066 100.326 100.473 100.473
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves73.68174.14575.05975.384

Apparaatlasten 20.391 20.214 20.214 20.214
Inhuur 3.631 3.631 3.631 3.631
Overige apparaatslasten 759 582 582 582
Personeel 16.000 16.000 16.000 16.000
Interne resultaat 22.599 22.595 22.595 22.595
Interne resultaat 22.599 22.595 22.595 22.595
Programmalasten 30.691 31.337 32.250 32.576
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 23.612 24.671 25.910 26.565
Kapitaallasten 7.079 6.666 6.340 6.011
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 26.384 26.180 25.414 25.089
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen 26.384 26.180 25.414 25.089
Reserves0000
Saldo 26.384 26.180 25.414 25.089

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting 28.862 28.472 27.711 27.381
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -2.478 -2.292 -2.296 -2.292
Totaal bijgestelde begroting 26.384 26.180 25.414 25.089

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving