Begraafplaatsen en crematoria

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid)

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

  • begraafplaatsen en crematoria;
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden);
  • baten begraafplaatsrechten, (via categorie 3.7);
  • baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8).

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoriaBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves6.4136.4136.4136.413

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6.413 6.413 6.413 6.413
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves4.4024.3774.3814.382

Apparaatlasten 2.267 2.235 2.235 2.235
Inhuur 9 9 9 9
Overige apparaatslasten 144 112 112 112
Personeel 2.114 2.114 2.114 2.114
Interne resultaat -1.517 -1.517 -1.517 -1.517
Interne resultaat -1.517 -1.517 -1.517 -1.517
Programmalasten 3.652 3.658 3.662 3.664
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.933 2.951 2.918 2.931
Kapitaallasten 718 707 745 733
Overige programmalasten 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 2.011 2.036 2.032 2.031
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen 2.011 2.036 2.032 2.031
Reserves0000
Saldo 2.011 2.036 2.032 2.031

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting 1.801 1.794 1.790 1.789
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 210 242 242 242
Totaal bijgestelde begroting 2.011 2.036 2.032 2.031