Cultureel erfgoed - Archeologie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het ‘’archeologisch verhaal van de stad’’

Omschrijving taakveld

Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is archeologie een wettelijke toetsingsonderdeel van het besluitvormingsproces bij ruimtelijke projecten. Het draagt bij aan een soepel verlopend bouwproces, waarbij verdichting (ook in de ondergrond) steeds vaker aan de orde is.

Wat willen we bereiken

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat gaan we daar voor doen

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - ArcheologieBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves277277277277

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 277 277 277 277
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.1901.1811.1811.181

Apparaatlasten 1.014 1.005 1.005 1.005
Inhuur 2 2 2 2
Overige apparaatslasten 52 44 44 44
Personeel 959 959 959 959
Interne resultaat -41 -41 -61 -61
Interne resultaat -41 -41 -61 -61
Programmalasten 217 217 237 237
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 217 217 237 237
Overige programmalasten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -912 -904 -904 -904
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -912 -904 -904 -904
Reserves0000
Saldo -912 -904 -904 -904

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -813 -813 -813 -813
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -99 -91 -91 -91
Totaal bijgestelde begroting -912 -904 -904 -904