Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

Omschrijving taakveld

Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:

  • Natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden;
  • Aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
  • Aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder het schoonhouden van sloten, onderhouden van taluds en betuining;
  • Aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen;
  • Hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Wat willen we bereiken

Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen

Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Wat gaan we daar voor doen

Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen

Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - BeheerBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves1.000000

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.000 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves51.84149.31848.81648.815

Apparaatlasten 5.293 5.250 5.250 5.250
Inhuur 12 12 12 12
Overige apparaatslasten 234 191 191 191
Personeel 5.047 5.047 5.047 5.047
Interne resultaat 10.851 10.851 10.851 10.851
Interne resultaat 10.851 10.851 10.851 10.851
Programmalasten 35.697 33.217 32.715 32.714
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 33.665 30.769 30.305 30.339
Kapitaallasten 1.531 1.946 1.909 1.874
Overige programmalasten 501 501 501 501
Saldo voor vpb en reserveringen -50.841 -49.318 -48.816 -48.815
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -50.841 -49.318 -48.816 -48.815
Reserves5795787574
Onttrekking reserves 579 578 75 74
Saldo -50.262 -48.740 -48.740 -48.740

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -49.339 -47.856 -47.853 -47.867
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -923 -884 -887 -873
Totaal bijgestelde begroting -50.262 -48.740 -48.740 -48.740