Overige baten en lasten - Lease

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijke wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie.

Deze doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstelling: Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Roteb Lease.

Wat willen we bereiken

Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos

Wat gaan we daar voor doen

Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - LeaseBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves40.15243.18544.03445.116

Bijdragen rijk en medeoverheden -600 -600 -600 -600
Overige opbrengsten derden 42.752 45.785 46.634 47.716
Overige baten -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Lasten exclusief reserves29.78032.71933.56934.651

Apparaatlasten 9.955 9.873 9.873 9.873
Inhuur 109 109 109 109
Overige apparaatslasten 477 395 395 395
Personeel 9.369 9.369 9.369 9.369
Interne resultaat -37.084 -37.131 -37.131 -37.131
Interne resultaat -37.084 -37.131 -37.131 -37.131
Programmalasten 56.909 59.977 60.827 61.909
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 27.722 29.811 30.030 30.030
Kapitaallasten 27.088 28.066 28.698 29.779
Overige programmalasten 2.100 2.100 2.100 2.100
Saldo voor vpb en reserveringen 10.372 10.466 10.465 10.465
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen 10.372 10.466 10.465 10.465
Reserves340340340340
Onttrekking reserves 340 340 340 340
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo 10.712 10.806 10.805 10.805

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting 11.127 11.139 11.138 11.138
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -415 -333 -333 -333
Totaal bijgestelde begroting 10.712 10.806 10.805 10.805

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015 

In de afgelopen tijd zijn op het gemeentelijke vlak een aantal nota’s, ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden opgesteld. Denk daarbij aan: de Rotterdamse Brandstoffenaanpak: Een duurzame brandstofvisie met LEF en de Koersnota Schone Lucht: voor een aantrekkelijk en schoon Rotterdam. Via Logistiek 010 maken overheid en bedrijfsleven zich samen sterk voor duurzame oplossingen die de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de Rotterdamse binnenstad verbeteren.

Op Rijksniveau is de regering druk bezig met het opstellen van de klimaatwet.