Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. Ze houden droge voeten en de economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

Omschrijving taakveld

We willen de volgende effecten in de stad bereiken:

  • Gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem;
  • Herstellen van sponswerking van de stad op zowel openbaar als privaat terrein;
  • Voorkomen van ontwrichting door klimaatverandering.

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:

  • Opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
  • Inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
  • Voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
  • Bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
  • Baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen);
  • kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Wat gaan we daar voor doen

Gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Effect indicatoren 201720182019202020212022
Collegetarget 10: Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%. Streefwaarde     88% 88% 89% 90%
Realisatie   88%        
Bron: Bluelabel (juli 2018), 12% van de panden heeft kans op overlast bij een hevige bui.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten RioleringBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves74.22376.48980.16784.407

Belastingen 73.570 75.837 79.514 83.754
Overige opbrengsten derden 653 653 653 653
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves62.85164.85568.22972.479

Interne resultaat 16.010 16.010 15.627 15.627
Interne resultaat 16.010 16.010 15.627 15.627
Programmalasten 46.841 48.845 52.602 56.851
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.541 10.541 10.541 10.541
Kapitaallasten 6.660 7.332 8.012 7.897
Overige programmalasten 29.640 30.972 34.049 38.414
Saldo voor vpb en reserveringen 11.372 11.635 11.937 11.928
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen 11.372 11.635 11.937 11.928
Reserves0000
Saldo 11.372 11.635 11.937 11.928

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting 11.089 11.351 11.654 11.645
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 283 283 283 283
Totaal bijgestelde begroting 11.372 11.635 11.937 11.928