Overhead - Audit & Control

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overhead - Audit & ControlBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves204204204204

Bijdragen rijk en medeoverheden 204 204 204 204
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves17.63417.61117.43617.436

Apparaatlasten 17.104 17.080 16.905 16.905
Inhuur 418 418 268 268
Overige apparaatslasten 394 370 345 345
Personeel 16.293 16.293 16.293 16.293
Interne resultaat 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0
Programmalasten 529 530 530 530
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 529 530 530 530
Overige programmalasten 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -17.430 -17.407 -17.232 -17.232
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -17.430 -17.407 -17.232 -17.232
Reserves0000
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -17.430 -17.407 -17.232 -17.232

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -17.220 -17.196 -17.021 -17.021
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -210 -211 -211 -211
Totaal bijgestelde begroting -17.430 -17.407 -17.232 -17.232