Beheer overige gebouwen en gronden

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Vastgoed en gronden inzetten als middel voor behalen maatschappelijke doelen.

Goed rentmeesterschap uitoefenen: waarde behoud van bezittingen.

Sturing geven aan en handhaving van het gebruik van onroerend goed: Met privaatrechtelijke instrumenten stuurt de gemeente op het gebruik van onroerende zaken die aan derden in erfpacht of in eigendom zijn of worden gegeven, en handhaaft de contracten.

Omschrijving taakveld

De gemeente Rotterdam heeft in 2018 1.539 vastgoedobjecten in de maatschappelijke portefeuille en 1.289 objecten in de commerciële portefeuille. Vastgoed en gronden in gemeentelijk bezit worden ingezet ten bate van maatschappelijke doelstellingen en worden dusdanig beheerd dat ze toekomstbestendig zijn. Het bezit is geen doel op zich.
Het verhogen van de kwaliteit van het Rotterdamse voorzieningenaanbod is wél een doel. De inzet is om hiertoe alleen de zogenaamde kernportefeuille aan gebouwen en gronden aan te houden, waarmee de maatschappelijk gewenste waarde kan worden gecreëerd. Dit betekent dat het gemeentelijke vastgoed moet bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen uit het coalitieakkoord en aan doelstellingen die zijn neergelegd in wet- en regelgeving (die zijn door vertaald in beleidsprogramma’s, zoals bij onderwijshuisvesting). Deze collegedoelstellingen zijn en worden vorm gegeven in plannen en programma’s die leiden tot vragen naar (gemeentelijk) vastgoed. De kaders waarbinnen dit gebeurt met betrekking tot vastgoed zijn vastgesteld in de kadernota Vastgoed. Door het hanteren van functioneel grondbeleid beheert de gemeente ruim 42.000 (grond)contracten van onroerende zaken die in erfpacht of in eigendom zijn uitgegeven door de gemeente.

De belangrijkste ontwikkeling op het gebied van overheidsvastgoed de komende jaren is het voldoen aan de Europese regelgeving, de Energy performance of buildings Directive (EPDB). Die houdt in dat nieuwbouw van gebouwen moeten voldoen aan een reeks wetten en regels. Zo moeten vanaf 1 januari 2020 alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energie neutrale gebouwen (BENG) zijn. Ook moet rekening worden gehouden met de milieubelasting van toegepaste materialen. In de wijziging van het Bouwbesluit 2012, Stb 2015,425 is gesteld dat nieuwe gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd, na 31 december 2018 bijna energieneutraal moeten zijn. De totale gebouwde omgeving moet in 2050 bijna energieneutraal zijn. Dat betekent dat bij onderhoud en renovaties hier rekening mee moet worden gehouden. De BENG-vereisten zijn nog in ontwikkeling.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Vastgoed en gronden inzetten als middel voor behalen maatschappelijke doelen

Goed rentmeesterschap uitoefenen

Sturing geven aan en handhaving van het gebruik van onroerend goed

Wat gaan we daar voor doen

Vastgoed en gronden inzetten als middel voor behalen maatschappelijke doelen

Goed rentmeesterschap uitoefenen

Privaatrechtelijke instrument inzetten als middel voor het behalen van ruimtelijk, maatschappelijke en economische doelen

Effect indicatoren  201720182019202020212020
Aantal te verkopen objecten commerciële portefeuille Streefwaarde   65*        
Realisatie            
* Objecten met een netto verkoopresultaat van minimaal € 3 mln

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Beheer overige gebouwen en grondenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves121.201117.431116.336124.461

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Financieringsbaten 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 121.051 117.281 116.186 124.311
Overige baten 150 150 150 150
Lasten exclusief reserves78.32170.60069.60276.753

Apparaatlasten 11.355 11.336 11.321 11.321
Inhuur 1.851 2.894 2.894 2.894
Overige apparaatslasten 208 201 201 201
Personeel 9.296 8.241 8.226 8.226
Interne resultaat -110.652 -113.191 -118.734 -119.077
Interne resultaat -110.652 -113.191 -118.734 -119.077
Programmalasten 177.618 172.455 177.015 184.509
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 64.024 59.502 63.681 62.665
Kapitaallasten 96.658 96.050 96.494 104.984
Overige programmalasten 16.935 16.902 16.840 16.860
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 42.880 46.831 46.734 47.708
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen 42.880 46.831 46.734 47.708
Reserves2.4292.4292.4262.401
Onttrekking reserves 2.629 2.629 2.626 2.601
Toevoeging reserves 200 200 200 200
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo 45.309 49.260 49.160 50.109

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting 44.393 47.660 47.545 48.494
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 916 1.600 1.615 1.615
Totaal bijgestelde begroting 45.309 49.260 49.160 50.109

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Architectuurnota: Architectuur en Rotterdam 2010
 • Beleidskader verkoop huurwoningen
 • Groenplan Binnenstad
 • Grondprijsbeleid 2013
 • Handboek Rotterdamse Stijl
 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019 Rotterdam
 • Kader Stedelijke Ontwikkeling
 • Kadernota grondbeleid 2003
 • Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 (kadernotitie)
 • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
 • Roadmap Next Economy
 • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
 • Rotterdamse Welstandsnota
 • Stadsvisie
 • Vastgoed, katalysator voor ontwikkeling (meerjarenperspectief Rotterdams vastgoed)
 • Verhaal van de stad
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015