In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk, eventueel met ambulante ondersteuning gericht op versterking of behoud van de zelfredzaamheid en participatie

Eerder en beter in beeld brengen huiselijk geweld en het duurzaam oplossen hiervan

Omschrijving taakveld

Rotterdam heeft een centrumgemeentefunctie voor de maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en voor beschermd wonen. Hierdoor voert de gemeente de maatschappelijke opvang en beschermd wonen ook uit voor de inwoners van Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan de IJssel, Lansingerland en Ridderkerk.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Wat gaan we daar voor doen

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Effect indicatoren 201720182019202020212020
Toename van het aantal meldingen waarbij de duur van huiselijk geweld bij melding korter is dan 1 jaar Streefwaarde   >55% >55% >55% >55% >55%
Realisatie 55%          
Toename van het aantal gezinnen dat na 1 jaar passende zorg stabiel en veilig is (indicator bij aanpak huiselijk geweld). Streefwaarde   >66% >66% >66% >66% >66%
Realisatie 66%          

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Geëscaleerde zorg 18+Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves9.6399.6269.6269.626

Bijdragen rijk en medeoverheden 6.860 6.847 6.847 6.847
Overige opbrengsten derden 2.779 2.779 2.779 2.779
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves143.631137.876135.647134.040

Apparaatlasten 6.058 6.065 6.042 6.042
Inhuur 59 59 59 59
Overige apparaatslasten 2 0 2 2
Personeel 5.997 6.006 5.981 5.981
Interne resultaat 48 48 48 48
Interne resultaat 48 48 48 48
Programmalasten 137.526 131.764 129.558 127.951
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.149 6.961 6.898 6.885
Overige programmalasten 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 81.692 75.450 72.792 70.748
Subsidies en inkomensoverdrachten 48.685 49.352 49.868 50.318
Saldo voor vpb en reserveringen -133.992 -128.250 -126.021 -124.415
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -133.992 -128.250 -126.021 -124.415
Reserves0000
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -133.992 -128.250 -126.021 -124.415

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -139.199 -133.419 -132.299 -132.740
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 5.208 5.168 6.278 8.325
Totaal bijgestelde begroting -133.992 -128.250 -126.021 -124.415

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving