Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+.

Wat willen we bereiken

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Wat gaan we daar voor doen

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - WmoBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves2.3862.3862.2102.210

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.073 2.073 1.897 1.897
Overige opbrengsten derden 313 313 313 313
Lasten exclusief reserves185.500175.159169.904165.928

Apparaatlasten 3.926 3.940 3.880 3.880
Inhuur 463 493 493 493
Overige apparaatslasten -71 -79 -80 -80
Personeel 3.534 3.527 3.468 3.468
Interne resultaat -203 -195 14 14
Interne resultaat -203 -195 14 14
Programmalasten 181.777 171.414 166.010 162.034
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 982 918 1.046 1.047
Kapitaallasten 403 394 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 179.892 169.601 164.464 160.487
Subsidies en inkomensoverdrachten 500 500 500 500
Saldo voor vpb en reserveringen -183.114 -172.773 -167.694 -163.718
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -183.114 -172.773 -167.694 -163.718
Reserves0000
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -183.114 -172.773 -167.694 -163.718

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -177.399 -166.739 -160.636 -154.612
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -5.715 -6.034 -7.058 -9.106
Totaal bijgestelde begroting -183.114 -172.773 -167.694 -163.718

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving