Maatwerkvoorziening (Wmo)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het hulpmiddelen en woningaanpassingen betreft voor mensen die zelfstandig wonen. In de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+ worden de andere maatwerkvoorzieningen Wmo toegelicht.

Wat willen we bereiken

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Wat gaan we daar voor doen

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatwerkvoorziening (Wmo)Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves0000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves7.6807.6807.6757.675

Apparaatlasten 80 80 75 75
Inhuur 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 1 2 1 1
Personeel 78 78 73 73
Interne resultaat 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0
Programmalasten 7.600 7.600 7.600 7.600
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 7.600 7.600 7.600 7.600
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -7.680 -7.680 -7.675 -7.675
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -7.680 -7.680 -7.675 -7.675
Reserves0000
Saldo -7.680 -7.680 -7.675 -7.675

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -7.600 -7.600 -7.600 -7.600
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -80 -80 -75 -75
Totaal bijgestelde begroting -7.680 -7.680 -7.675 -7.675

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Beleidsmonitor

  • Raadsmonitor Welzijn, Zorg en Jeugdhulp (in ontwikkeling)

Wet- en regelgeving