Volksgezondheid

Gezonde en vitale Rotterdammers

Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen

Kinderen gezond, veilig en kansrijk op laten groeien tot zelfstandige, zelfredzame en participerende burgers

Uitvoeren wettelijke taak bestrijding infectieziekten inclusief bestrijding bijzonder resistente micro-organismen

Omschrijving taakveld

De gemeente bewaakt en bevordert de gezondheid van haar bewoners en grijpt, indien nodig, in om de gezondheid te beschermen.
Rotterdammers werken in de eerste plaats zelf aan hun gezondheid. De gemeente stimuleert, ondersteunt en beschermt hen waar nodig. Dit doet de gemeente samen met tal van partners. Onder dit taakveld vallen de taken van de GGD op het gebied van gezondheidsbescherming, de jeugdgezondheidszorg van de Centra Jeugd en Gezin, en de gemeentelijke gezondheidspreventie.

Het taakveld omvat de taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van gezondheidsbescherming, de jeugdgezondheidszorg en de gezondheidsbevordering.

Wat willen we bereiken

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale stad 2016-2020

Toezicht Kinderopvang

Voorkomen en versterken

Uitvoeren wettelijke taak bestrijding infectieziekten inclusief bestrijding bijzonder resistente micro-organismen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Uitvoering programma Rotterdam Vitale stad

Toezicht Kinderopvang

Voorkomen en versterken

Bestrijding bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
Inspectie kinderopvanglocaties / tijdig besluiten aanvragen register/ handhaving op rapporten met overtredingen Streefwaarde   100% 100% 100% 100% 100%
Realisatie 94,3%          
Aantal rapporten inspectie kinderopvanglocaties met overtredingen* Streefwaarde   45% 45% 40% 35% 30%
Realisatie N.v.t.          

Inspectie kinderopvanglocaties:

  • De gemeente inspecteert alle locaties kinderopvang  met een jaarlijks onderzoek;
  • De gemeente besluit tijdig op alle aanvragen voor registratie;
  • De gemeente voert een handhavingsactie uit op alle rapporten met een overtreding;
  • De gemeente streeft naar een daling van het aantal rapporten met overtredingen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten VolksgezondheidBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves13.35413.35713.35913.298

Bijdragen rijk en medeoverheden 9.788 9.790 9.793 9.732
Overige opbrengsten derden 3.566 3.566 3.566 3.566
Lasten exclusief reserves45.46144.79544.76243.259

Apparaatlasten 14.829 14.757 14.767 14.556
Inhuur 354 339 341 356
Overige apparaatslasten 476 467 475 471
Personeel 14.000 13.951 13.951 13.729
Interne resultaat 127 165 167 106
Interne resultaat 127 165 167 106
Programmalasten 30.504 29.873 29.827 28.597
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.040 4.800 4.768 4.103
Kapitaallasten 431 20 19 19
Overige programmalasten 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 25.033 25.054 25.040 24.474
Saldo voor vpb en reserveringen -32.107 -31.438 -31.403 -29.961
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -32.107 -31.438 -31.403 -29.961
Reserves35000
Onttrekking reserves 35 0 0 0
Saldo -32.071 -31.438 -31.403 -29.961

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -31.486 -30.854 -30.810 -29.381
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -585 -584 -592 -580
Totaal bijgestelde begroting -32.071 -31.438 -31.403 -29.961