Wijkteams en Wmo-loketten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het informeren en adviseren over en het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

Integrale aanpak wijkteams

Doorontwikkeling wijkteams

Omschrijving taakveld

In dit taakveld verantwoordt het college de inzet van basishulp via wijkteams en de toegang tot de specialistische of langdurige ondersteuning.
Basishulp omvat kortdurende (3-12 maanden) begeleiding van Rotterdammers die problemen ondervinden bij:

 • Opgroeien en opvoeden
 • Financiën en schulden
 • Werk en dagbesteding
 • Wonen
 • Ouder worden
 • Leven met een beperking
 • Geestelijke gezondheid
 • Huiselijk geweld
 • Verslavingen

Wanneer er specialistische hulp of langdurige ondersteuning nodig is om de problemen op te lossen, regelt de gemeente toegang tot hulp en ondersteuning door een gespecialiseerde zorgaanbieder.

Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die in ontwikkeling is. Deze indicatoren hebben betrekking op servicenormen (doorlooptijden) en cliënttevredenheid van de Wmo-loketten en wijkteams.

Wat willen we bereiken

Het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

Integrale aanpak wijkteams

Doorontwikkeling wijkteams

Wat gaan we daar voor doen

Het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

Integrale aanpak wijkteams

Doorontwikkeling wijkteams

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Wijkteams en Wmo-lokettenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves728728728728

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 728 728 728 728
Lasten exclusief reserves98.47296.23795.77695.723

Apparaatlasten 51.199 48.977 49.033 49.033
Inhuur 1.303 1.303 1.335 1.335
Overige apparaatslasten 1.201 1.285 1.313 1.313
Personeel 48.694 46.389 46.384 46.384
Interne resultaat 161 161 161 161
Interne resultaat 161 161 161 161
Programmalasten 47.112 47.099 46.583 46.529
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 45.744 45.759 45.271 45.245
Kapitaallasten 1.360 1.332 1.305 1.277
Overige programmalasten 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 7 7 7 7
Saldo voor vpb en reserveringen -97.744 -95.509 -95.048 -94.995
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -97.744 -95.509 -95.048 -94.995
Reserves26000
Onttrekking reserves 26 0 0 0
Saldo -97.718 -95.509 -95.048 -94.995

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -90.630 -88.926 -88.461 -88.425
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -7.088 -6.584 -6.587 -6.569
Totaal bijgestelde begroting -97.718 -95.509 -95.048 -94.995

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

 • Wmo en doorontwikkelplan zorg
 • Welzijn en jeugdhulp 2018
 • Nota Publieke Gezondheid 2016 - 2020
 • Uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale stad
 • Fietsplan Rotterdam 2016-2018
 • Veilig Thuis
 • Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel
 • Zorg voor elkaar
 • Wmo-kader Rotterdam 2015

Beleidsmonitor

 • Integrale gezondheidsmonitor
 • Wijkprofiel
 • Raadsmonitor Welzijn, Zorg en Jeugdhulp (in ontwikkeling)
 • Verordening Maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2015

Wet- en regelgeving

 • Verordening Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp
 • Rotterdam 2018
 • Wet publieke gezondheid
 • Wmo 2015
 • Jeugdwet