OZB Woningen

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De nieuwe ontwikkelingen worden toegelicht onder het kopje “Financiële bijstellingen”.


 

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten OZB woningenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves61.44562.57463.51264.01264.01264.012

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Belastingen 61.445 62.574 63.512 64.012 64.012 64.012
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves04.3384.4374.4374.4374.437

Apparaatlasten 0 4.338 4.437 4.437 4.437 4.437
Inhuur 0 152 152 152 152 152
Overige apparaatslasten 0 145 145 145 145 145
Personeel 0 4.042 4.140 4.140 4.140 4.140
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 61.445 58.235 59.075 59.575 59.575 59.575
Saldo voor reserveringen 61.445 58.235 59.075 59.575 59.575 59.575
Saldo 61.445 58.235 59.075 59.575 59.575 59.575

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   58.287 58.287 58.287 58.287 58.287
Bijstellingen Omissie 2019   -57 -33 -33 -33 -33
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Opbrengsten OZB woningen Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 500 500 500
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 794 794 794 794
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 5 27 27 27 27
Begroting na wijzigingen   58.235 59.075 59.575 59.575 59.575

Toelichting financiële bijstellingen

Opbrengsten OZB woningen

In de jaren 2021 en verder wordt door areaaluitbreidingen van de woningen meer OZB-opbrengsten verwacht.
 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.
 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse bijstellingen.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep.
 
Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.