Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente voor de treasury-functie en het beheer van deelnemingen en van verbonden partijen. Op dit taakveld verantwoordt het college de ontvangsten uit doorbelaste omslagrente, ontvangsten op verstrekte leningen en garanties, en de ontvangen dividenden uit deelnemingen met de bijhorende programmalasten, zoals rentelasten voor aangetrokken gelden en de kosten voor juridisch advisering verantwoord.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Momenteel loopt het verkooptraject Eneco. Met mogelijke verkoopresultaten is in deze voorjaarsnota geen rekening gehouden. Vooruitlopend op de verkoop van Eneco wordt de leningenportefeuille evenwel meer flexibel gemaakt. Dit gebeurt door aflossingen op bestaande leningen te herfinancieren met leningen met looptijden van 1 tot 2 jaar. Hierdoor vervallen er meer aflossingen in de komende jaren.

De Jaarstukken 2018 van de verschillende deelnemingen zijn recentelijk vastgesteld. Dit heeft geleid tot in totaal hogere dividendopbrengsten over 2018 dan begroot. Deze hogere opbrengsten worden in deze voorjaarsnota verwerkt. Daarnaast is een bedrag als dividend van RET ontvangen, dat bedoeld is ter dekking van de projectkosten Hoekse Lijn.  

Het renteomslagstelsel is geregeld in de gemeentelijke regelgeving. Dit stelsel houdt in dat de vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarde van de onderliggende investeringen. De rente die hiervoor wordt gehanteerd, is de omslagrente. Deze rente wordt jaarlijks vastgesteld op basis van richtlijnen van de commissie BBV. Voor 2019 is deze omslagrente vastgesteld op 2,25%; voor 2020 wordt voorgesteld de omslagrente vast te stellen op 2,0%. Bij Voorjaarsnota 2019 worden de financiële effecten voor het gehele concern verwerkt op het taakveld Treasury opgenomen. Bij Begroting 2020 zal verrekening plaatsvinden met alle gemeentelijke taakvelden.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten TreasuryRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves117.155150.797114.352116.405115.347114.583

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Dividenden 109.139 143.674 108.672 111.274 110.788 110.626
Financieringsbaten 9.373 7.794 6.377 5.833 5.265 4.666
Overige opbrengsten derden 33 51 23 18 12 7
Overige baten -1.389 -722 -721 -720 -719 -717
Lasten exclusief reserves7.422-11.867-12.0131.9252.7432.571

Apparaatlasten 0 0 0 0 0 0
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 0 0 0 0 0
Personeel 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 7.422 -11.867 -12.013 1.925 2.743 2.571
Financieringslasten 41.000 38.949 44.478 61.919 63.653 62.909
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.943 5.148 3.288 2.865 2.841 2.817
Kapitaallasten -36.238 -56.773 -60.589 -63.669 -64.561 -63.965
Overige programmalasten 717 810 810 810 810 810
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 109.733 162.663 126.364 114.480 112.605 112.012
Saldo voor reserveringen 109.733 162.663 126.364 114.480 112.605 112.012
Reserves-29.922-52.465-22.691-20.824-20.526-20.095

Onttrekking reserves 1.141 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves 31.063 52.465 22.691 20.824 20.526 20.095
Saldo 79.811 110.198 103.673 93.656 92.079 91.917

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   93.452 95.832 91.208 90.117 90.117
Bijstellingen Omissie 2019            0          0          0         0 0
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Actualisatie dividenduitkeringen deelnemingen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk          0         0  5.648  5.162  5.000
Actualisatie dividend deelnemingen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 13.310  4.441       0       0       0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Actualisatie rente Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 7.000 7.000 0 0 0
Financieringsbaten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk      864         0       0       0       0
Gedeeltelijke afwaardering voormalige deelneming Ramingsbijstellingen onvermijdelijk  -3.000         0       0       0       0
Hogere rentelasten deelneming Ramingsbijstellingen onvermijdelijk     -750 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Verhoging advieskosten deelnemingenportefeuille Ramingsbijstellingen onvermijdelijk     -700    -400         0         0         0
Extra baten vanwege late betaling Ramingsbijstellingen vermijdbaar        23         0         0         0         0
Actualisatie dividendinkomsten en toevoeging reserve  Reserves 0 0 0 0 0
Vrijval geraamde opslagen en garantiepremies Reserves          0          0          0         0         0
Omboeking rentelasten Feyenoord stadion Technische wijzigingen 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen   110.198 103.673 93.656 92.079 91.917

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie dividenduitkeringen deelnemingen

Op basis van recente informatie over onze deelnemingenportefeuille zijn de bestaande meerjaren verwachtingen omtrent de te ontvangen dividendinkomsten geactualiseerd. Deze actualisatie leidt tot hogere dividendopbrengsten dan eerder geraamd. Vooralsnog wordt uitgegaan van deze reeks aan meeropbrengsten vanaf 2021.

 

Actualisatie dividend deelnemingen

Op basis van de definitieve stukken en de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van verschillende gemeentelijke deelnemingen blijkt dat de gemeente Rotterdam in totaal € 41 mln meer aan dividenden over 2018 in 2019 ontvangt dan geraamd. Deze extra opbrengsten zijn vooral toe te schrijven aan hogere dividendopbrengsten RET € 27,5 mln, Stedin € 6,8 mln, Eneco € 6,9 mln,        BNG € 416 en Erasmus MC Biomedical Fund € 41. Daar tegenover zijn de dividendopbrengsten naar beneden bijgesteld voor de deelnemingen Evides met € 500 en Luchthaven Schiphol N.V. met € 165. De hogere dividendopbrengsten RET € 27,5 mln zijn niet te beschouwen als algemene dekkingsmiddelen gezien het beklemde karakter hiervan (zie actualisatie dividendinkomsten en toevoeging reserve).

 

Financieringsbaten

Dit voorjaar zijn nieuwe leningen aangetrokken. Vanwege de huidige negatieve rentestand ontvangt de gemeente hiervoor bij het afsluiten € 864.

 

Gedeeltelijke afwaardering voormalige deelneming

Dit betreft een gedeeltelijk afwaardering van de voormalige deelneming in Beurs N.V. die op de balans als nog te ontvangen slotdividend is opgenomen. Tijdens het proces van vereffening is gebleken dat deze prognose te hoog is geraamd. Inmiddels bevindt dit proces zich in een afrondende fase.

 

Hogere rentelasten deelneming

Bij jaarrekening 2018 is de boekwaarde van het Warmtebedrijf met 50% neerwaarts bijgesteld naar € 25,6 mln. Tegenover deze afwaardering met € 25,6 mln die jaarlijks € 576 aan kapitaallasten bespaart, staat een voorgenomen investering € 118 mln. Aanname is dat het investeringsbedrag van € 118 mln in 2019 eenmalig en geheel benodigd is. Deze investering leidt tot hogere kapitaallasten: € 1,3 mln in 2019 en vanaf 2020 jaarlijks € 2,6 mln.

 

Verhoging advieskosten deelnemingenportefeuille

Vanwege de actuele ontwikkelingen inzake een aantal dossiers (zoals Warmtebedrijf Rotterdam, verkooptraject Eneco en Feyenoord City) wordt voorgesteld om het budget voor juridische advies en uitbestede werkzaamheden vooralsnog met € 700 in 2019 tot € 400 in 2020 te verhogen.

 

Extra baten vanwege late betaling

Dit betreft een vergoeding € 23 die de gemeente Rotterdam ontvangt van Tower Hotel Rotterdam vanwege een te late betaling van de aflossing van de lening aan Tower.

 

Actualisatie dividendinkomsten en toevoeging reserve

Op grond van het bestuursakkoord tussen Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH), gemeente Rotterdam en RET NV zal de RET een bedrag van € 27,5 mln ten laste van het eigen vermogen bijdragen ter dekking van de projectkosten Hoekse Lijn. Dit bedrag wordt in de vorm van een dividenduitkering aan de gemeente betaald en toegevoegd aan het IFR. Uitgangspunt van beide aandeelhouders (MRDH en gemeente) en de RET is dat de RET de volledige bijdrage kan terugverdienen in de exploitatie van de railconcessie en de solvabiliteit van de RET op een acceptabel niveau blijft. In 2025 kijken partijen opnieuw naar de opbouw van het wenselijk niveau van het eigen vermogen van de RET.

 

Vrijval geraamde opslagen en garantiepremies

Het betreft vrijval van de geraamde renteopslagen over de verstrekte leningen en garantiepremies. Na realisatie vallen deze vrij en worden toegevoegd aan de kredietrisicoreserve conform gedragslijn. Voorgestelde begrotingswijziging is concernbreed budgettair neutraal.

 

Omboeking rentelasten Feyenoord stadion

De rentelasten met betrekking tot aankoop van aandelen in het nieuwe Feyenoord stadion zijn in 2017 in de gemeentebegroting verwerkt. Deze rentelasten zijn abusievelijk verantwoord onder het taakveld Gebiedsontwikkeling in plaats van het taakveld Treasury. Dit wordt hierbij gecorrigeerd. 

 

Actualisatie rente

Het renteomslagstelsel is geregeld in de gemeentelijke regelgeving. Dit stelsel houdt in dat de vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarde van de onderliggende investeringen. De rente die hiervoor wordt gehanteerd, is de omslagrente. Deze rente wordt jaarlijks vastgesteld op basis van richtlijnen van de commissie BBV. Voor 2019 is deze omslagrente vastgesteld op 2,25%; voor 2020 wordt voorgesteld de omslagrente vast te stellen op 2,0%. Dit is het gevolg van het feit dat de actuele marktrente lager is dan eerder aangenomen. Het interne omslagpercentage dat wordt toegerekend aan de bouwgronden in exploitatie (BIE) wordt vanaf 2019 bijgesteld van 1,7% naar 1,4%. Verder bestaan er specifieke regels voor het toerekenen van rente aan de pensioenvoorzieningen bestuurders en gebieden. Dat percentage wordt vanaf 2019 van 1,648% bijgesteld naar 1,577%. Bij Voorjaarsnota 2019 worden de financiële effecten voor het gehele concern verwerkt op het taakveld Treasury. Bij  Begroting 2020 zal verrekening plaatsvinden met alle gemeentelijke taakvelden (zie ook Grondslagen).

 

Actualisatie kapitaallasten

De actualisatie van de boekwaarde van de bestaande vaste activa en bouwgronden en de meerjareninvesteringsplanning (MIP) heeft geleid tot aanpassing van de kapitaallasten. Deze aanpassing is budgettair neutraal verwerkt.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente voor de treasuryfunctie en het beheer van deelnemingen en van verbonden partijen. Op dit taakveld worden de ontvangsten uit doorbelaste omslagrente, ontvangsten op verstrekte leningen en garanties, en de ontvangen dividenden uit deelnemingen met de bijhorende programmalasten, zoals rentelasten voor aangetrokken gelden en de kosten voor juridisch advisering verantwoord.