Vennootschapsbelasting (Vpb)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De Rijksbelastingdienst heeft de gemeente Rotterdam vragen gesteld over een aantal gemeentelijke activiteiten waarvoor nu geen Vpb-plicht bestaat. Dit zijn vastgoedbeheer, het beschikbaar stellen van ruimte voor reclame-uitingen en over de verhuur van brandstofverkooppunten. De gemeente neemt hierbij het standpunt in dat geen sprake is van Vpb-plichtige ondernemersactiviteiten, maar van vermogensbeheer. De Rijksbelastingdienst heeft op dit moment hierover nog geen definitief standpunt ingenomen. In de loop van dit jaar wordt dat standpunt verwacht. In afwachting hiervan wordt dit risico voorlopig als een niet kwantificeerbaar risico opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van deze voorjaarsnota. 

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB)Realisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Vennootschapsbelasting728800800800800800

Saldo voor reserveringen -728 -800 -800 -800 -800 -800
Saldo -728 -800 -800 -800 -800 -800

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -800 -800 -800 -800 -800
Bijstellingen Omissie 2019   0 0 0 0 0
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Begroting na wijzigingen   -800 -800 -800 -800 -800

Toelichting financiële bijstellingen

Niet van toepassing.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Door de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Vpb) zijn onder meer gemeenten met ingang van 2016 voor ondernemingsactiviteiten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last. Het gaat om het geraamde bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar of verantwoordingsjaar. Dit bedrag is de gemeente verschuldigd vanwege de fiscale winst die de gemeente per saldo realiseert op ondernemingsactiviteiten in het begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren.

De gemeente Rotterdam gaat ervan uit dat de activiteiten lease, bedrijfsreiniging, containerservice en verkoop restafval (deels) onder deze belastingplicht vallen. De totale lasten raamt de gemeente voor 2019 en volgende jaren op structureel € 800. De Vpb-belastingplicht wordt op de betreffende taakvelden waar deze ontstaat, nader toegelicht.