Beheer van de stad

Een schone, hele en veilige buitenruimte die de Rotterdammers en haar bezoekers optimaal kunnen benutten, waarbij wijkgestuurd werken, verduurzaming en circulariteit voorop staan. Dit met het oog op de opgaven van de stad rondom verdichting en klimaatadaptatie die een innovatieve aanpak vereisen.

TAAKVELD 1

Overige baten en lasten - Lease

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk

TAAKVELD 3

Verkeer en vervoer - Beheer

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen

TAAKVELD 4

Cultureel erfgoed - Archeologie

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het ‘’archeologisch verhaal van de stad’’

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering

TAAKVELD 6

Riolering

Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. Ze houden droge voeten en de economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering

TAAKVELD 7

Afval - Grondstoffen

De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden door professionele oplossingen in te zetten, passend bij het gebied

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair worden separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022

TAAKVELD 8

Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering)

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn en het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn

TAAKVELD 9

Begraafplaatsen en crematoria

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid)

TAAKVELD 10

Ruimtelijke Ordening - Beheer

De gemeente zorgt ervoor dat relevante geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak

Omschrijving programma

Het college staat voor een kwaliteit van de buitenruimte die enerzijds bijdraagt aan het fijn wonen en leven voor alle Rotterdammers en anderzijds bijdraagt aan een prettig verblijf van bezoekers in onze wereldstad. Het beheer van de openbare ruimte is daarbij een stuwende kracht. Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is:

 • de motor achter sociale en economische ontwikkelingen
 • een voorwaarde voor de verdichting van de stad en het bevorderen van circulariteit
 • een kans voor het oplossen van effecten van klimaatverandering, het realiseren van de energietransitie en het stimuleren van de ecologische diversiteit binnen de stad
 • een stimulans voor participatie van Rotterdammers, bezoekers en bedrijven
 • een inspiratiebron voor innovaties, (datagestuurde) methoden en technieken

 

Wij doen dat met Slim Beheer: samen met de Rotterdammers in een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak in Rotterdamse wijken. Wij stimuleren bewoners en bezoekers de openbare ruimte respectvol te gebruiken en treden op waar de regels en algemeen aanvaarde normen worden overtreden.

Daarbij zetten we in op:

 • meer groen in plaats van steen. Dat maakt Rotterdam mooier en duurzamer en zorgt tegelijk voor wateropvang;
 • het met een inhaalslag goed onderhouden van onze kapitaalgoederen, zoals bruggen en wegen. Hiervoor is onlangs de nieuwe Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Rotterdam 2019-2022 aan de Raad aangeboden;
 • het geven van een vervolg aan de ambities zoals genoemd in het Urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dit document is begin 2019 aangeboden aan en besproken met de Raad;
 • het gebruiken van zoveel mogelijk circulaire producten voor de inrichting, materiaalkeuze en het onderhoud van wegen, groen en water;
 • de vervanging van gemeentelijke voertuigen op natuurlijke momenten door emissieloze opvolgers voor de verbetering van de luchtkwaliteit;
 • de bevordering van afvalscheiding door enerzijds de afvalstoffenheffing beter aan te laten sluiten bij het principe “de vervuiler betaalt” en anderzijds het scheiden financieel aantrekkelijker te maken;
 • het plaatsen van sensoren in meer containers, zodat we straks in heel Rotterdam op tijd, duurzaam en slim het afval ophalen. Zo helpen we mee te voorkomen dat afval naast de containers komt te staan;
 • meer en strenger boetes uitdelen als afval naast de containers wordt gezet;
 • het inzetten van bestaande camera’s voor de handhaving hierop;
 • het bieden van ondersteuning bij evenementen in de stad vanuit onze expertise.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid       Bron
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner Streefwaarde N.t.b.

Nieuwe streefwaarde wordt opgenomen in Grondstoffennota 2019-2022.

Voortgangsrapportage Beleidsnota Huishoudelijk Afval “Dat doe je goed”

Realisatie 296 kg/inw* (2018)
* Betreft het totaal ongescheiden restafval per inwoner per jaar (inclusief grof huishoudelijk restafval)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stadRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves230.771231.935240.952245.591250.608251.128

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.856 247 240 240 240 240
Belastingen 70.328 73.963 76.974 80.706 85.010 85.010
Overige opbrengsten derden 160.396 158.116 165.173 166.056 166.745 167.241
Overige baten -1.808 -391 -1.436 -1.412 -1.387 -1.363
Lasten exclusief reserves342.571357.403362.066374.816383.642386.834

Apparaatlasten 116.245 121.936 120.918 120.207 119.465 119.489
Inhuur 5.589 6.989 7.199 7.199 7.199 7.199
Overige apparaatslasten 3.210 3.389 -943 -1.038 -1.461 -1.437
Personeel 107.446 111.558 114.663 114.046 113.727 113.727
Interne resultaat -19.525 621 1.360 951 951 951
Interne resultaat -19.525 621 1.360 951 951 951
Programmalasten 245.851 234.846 239.787 253.659 263.226 266.395
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 153.258 147.177 148.643 148.044 151.909 152.511
Kapitaallasten 54.577 53.948 57.254 68.733 70.069 72.496
Overige programmalasten 34.967 32.763 33.778 36.770 41.137 41.276
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 317 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.733 957 112 112 112 112
Saldo voor vpb en reserveringen -111.799 -125.468 -121.114 -129.226 -133.035 -135.707
Vennootschapsbelasting000000

Saldo voor reserveringen -111.799 -125.468 -121.114 -129.226 -133.035 -135.707
Reserves-2.899-3.623-1.8223.3793.3423.915

Onttrekking reserves 5.101 7.225 6.178 3.379 3.342 3.915
Toevoeging reserves 8.000 10.847 8.000 0 0 0
Saldo -114.699 -129.091 -122.935 -125.847 -129.693 -131.792

Baten

De baten hebben betrekking op inkomsten uit lokale lasten. Onder belastingen valt de rioolheffing. Opbrengsten derden bestaat uit de afvalstoffenheffing, bedrijfsreinigingsrecht, de lijkbezorgingsrechten, leges leidingen en de opbrengsten van het bedrijfsonderdeel Lease.

Lasten

De lasten hebben betrekking op afvalinzameling, reiniging, archeologie, begraven en cremeren, beheer en onderhoud van wegen en openbare verlichting, civiele kunstwerken, water en groen, riolen en gemalen en het ruimen van niet gesprongen explosieven.

Reserves

In 2019 zijn vanuit het Investeringsfonds Rotterdam onttrekkingen begroot voor het oplossen van de verzakkingsproblemen in de wijk Tussenwater, het uitbreiden van het aantal openbare toiletvoorzieningen en de kapitaallasten voor onder andere de Weenatunnel en de ondergrondse straat Kruispleingarage. De onttrekking aan de bestemmingsreserve Maastunnel (niet activeerbare deel) is niet in de begroting verwerkt. De jaarlijkse toevoeging aan de bestemmingsreserve Maastunnel is daarentegen wel in de begroting verwerkt.

Meerjarig verloop

In het programma Beheer van de Stad zien we meerjarig een aantal ontwikkelingen. Conform het gemeentelijke rioleringsplan 2016-2020 (GRP4) is er sprake van een structurele stijging van de rioolheffing . De toename in de bijdrage rijk en medeoverheden betreft een eenmalige bijdrage van waterschappen in het  bestrijden van blauwalg in de Kralingse Plas. De belangrijkste mutaties aan de lastenkant komen voort vanuit het coalitieakkoord 2018-2022. Er is structureel meer geld beschikbaar voor onderhoud van kapitaalgoederen. Daarnaast heeft er een verschuiving van middelen plaatsgevonden van exploitatie naar investeringen als gevolg van een nadere invulling van het stelsel in de uitgaven aan kapitaalgoederen met maatschappelijk nut. Tevens is er voor de collegeperiode 2019-2022 meer geld beschikbaar voor invulling van de energietransitie, waaronder het verduurzamen van het gemeentelijke wagenpark en de transitie naar een circulaire economie.

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Oorspronkelijke begroting -124.057 -123.635 -126.694 -132.705 -132.705
Bijstellingen Omissieregeling 2019 -1.182 193 188 193 193
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 -3.852 507 659 2.820 721
Totaal bijgestelde begroting -129.091 -122.935 -125.847 -129.693 -131.792