Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. Ze houden droge voeten en de economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Wat gaan we daar voor doen

Gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten RioleringRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves71.75174.61677.62781.35985.66385.663

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Belastingen 70.328 73.963 76.974 80.706 85.010 85.010
Overige opbrengsten derden 1.358 653 653 653 653 653
Overige baten 65 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves61.64662.89464.85868.22672.47572.475

Apparaatlasten 0 0 0 0 0 0
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 0 0 0 0 0
Personeel 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 15.841 16.212 16.565 16.176 16.176 16.176
Interne resultaat 15.841 16.212 16.565 16.176 16.176 16.176
Programmalasten 45.805 46.682 48.293 52.050 56.299 56.299
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.708 10.491 10.491 10.491 10.491 10.491
Kapitaallasten 6.449 6.630 7.233 7.998 7.881 7.741
Overige programmalasten 30.647 29.562 30.569 33.560 37.927 38.067
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 10.105 11.722 12.769 13.134 13.188 13.188
Saldo voor reserveringen 10.105 11.722 12.769 13.134 13.188 13.188
Saldo 10.105 11.722 12.769 13.134 13.188 13.188

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   11.089 11.351 11.654 11.645 11.645
Bijstellingen Omissie 2019   283 283 283 283 283
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 784 846 910 910
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 350 350 350 350 350
Begroting na wijzigingen   11.722 12.769 13.134 13.188 13.188

Toelichting financiële bijstellingen

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de Voorjaarsnota.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreffen diverse kleine bijstellingen.

Omschrijving taakveld

We willen de volgende effecten in de stad bereiken:

  • gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem
  • herstellen van sponswerking van de stad op zowel openbaar als privaat terrein
  • voorkomen van ontwrichting door klimaatverandering

 

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:

  • opvang en verwerking van afval- en hemelwater
  • inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater
  • voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater
  • bestrijding verontreiniging oppervlaktewater
  • baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen)
  • kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing