Cultuur, sport en recreatie

Stimuleren van het culturele en sportieve klimaat en vergroten van de participatie van Rotterdammers op deze terreinen

Werken aan een optimaal vrijetijdsaanbod, een toonaangevend evenementenbeleid en een stevige voedingsbodem voor de creatieve industrie

Bijdragen aan een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu door het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en door het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl

TAAKVELD 1

Sportbeleid en activering

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten met extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap

Gezond opgroeien in je eigen buurt

TAAKVELD 2

Sportaccommodaties

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen (goed onderhouden, voldoen aan eisen van de tijd, capaciteit op orde)

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen

TAAKVELD 3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister

TAAKVELD 4

Musea - Cultuur

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister

TAAKVELD 5

Media

Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers

Meer film-, tv- en mediaproducties die Rotterdam, het verhaal van de stad en haar bewoners tonen

Het ontwikkelen van nieuwe vormen van film-, tv- en mediaproducties

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert

Betekenisvolle aandacht voor inclusiviteit en het perspectief van nieuwe generaties

Het ontwikkelen van een evaluatie-instrumentarium waarin de bovenstaande doelen zowel kwalitatief als kwantitatief gewogen kunnen worden, in samenwerking met (inter)nationale partijen, zoals het Nederlands Filmfonds, het IFFR, de NPO, Cinecrowd, etc.

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio

TAAKVELD 6

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat en met focus op de doelgroepen kinderen, jongeren en gezinnen

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding

Omschrijving programma

Cultuur, Sport en Recreatie dragen bij aan talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook dragen cultuur, sport en recreatie bij aan gezondheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en betrokkenheid van bewoners bij de stad. Cultuur en Sport versterken via sportevenementen en culturele programma’s de nationale en internationale profilering van Rotterdam.

 

Sport

Voor Sport leidt dat tot vier doelstellingen (‘Ambities’ in de Sportnota 2017+), te weten:

 1. de sportvoorzieningen worden versterkt (de stad nodigt uit tot bewegen en sport)
 2. meer Rotterdammers zijn in beweging
 3. bewegen en sport worden ‘breed’ ingezet
 4. benutten kracht van sportevenementen en topsport

 

Groen

Voor Natuur- en Milieueducatie zijn er (beleidskader “NME heeft de toekomst”, november 2013) vier doelstellingen:

 1. herijking en vernieuwing van het basispakket en het borgen van een toekomstbestendige infrastructuur aan NME-voorzieningen
 2. het ontwikkelen van een pluspakket van NME-activiteiten vanuit verschillende partijen (organisaties, bedrijven, bewoners) als aanvulling op het basispakket
 3. meer samenhang en verbindingen realiseren tussen de producten op het gebied van NME en andere beleidsproducten
 4. het werven van meer opdrachtgevers voor NME en de NME-infrastructuur breder benutten

De uitvoerende taken op het gebied van NME en kinderboerderijen zijn met ingang van 1 januari 2019 verzelfstandigd.

 

Cultuur

Cultuur heeft voor de komende jaren de volgende doelstellingen:

 1. het cultuuraanbod sluit aan bij de diversiteit van de bevolking en de dynamiek van de stad; elke Rotterdammer kan in het aanbod iets van zijn gading vinden
 2. de culturele sector profileert zichzelf en de stad met de enorme diversiteit aan kunst en cultuur die de stad rijk is en die in de stad gecreëerd wordt
 3. gevestigde organisaties en in het bijzonder nieuwe makers worden ondersteund en gefaciliteerd in hun ontwikkeling en presentatiemogelijkheden
 4. de culturele sector verbindt zich met andere domeinen in het gemeentelijk beleid en ontwikkelt maatschappelijke toepassingsmogelijkheden

De gemeente zoekt continu naar mogelijkheden om belangen, ambities en initiatieven in de culturele sector met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken, opdat zij bijdragen aan de genoemde doelstellingen.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Niet-sporters (% huishoudens waarin niet 1 X per week wordt gesport, 19-80 jaar) % Streefwaarde   RIVM
  Realisatie 54,1 (2016)
Beschrijving RSO-indicatorEenheid  Bron
Sporters (landelijke richtlijn sportdeelname onderzoek, % inwoners dat > 12 x per jaar sport, 6-80 jaar) % Streefwaarde 2021 67% Afdeling Onderzoek en Business Intelligence gemeente Rotterdam
  Realisatie 2017 66%

Toelichting BBV indicatoren

Het verhogen van de sport- en beweegdeelname onder Rotterdammers is één van de speerpunten van het gemeentelijk beleid op het gebied van sport. De sportparticipatie wordt sinds 1995 elke twee jaar gemeten met het Vrijetijdsonderzoek (VTO). Het vorige college had een doelstelling sportparticipatie van 60 % in 2018 (meting eind 2017). In 2017 kwam de sportparticipatie, gemeten met het Vrijetijds Onderzoek (VTO) volgens de landelijke Richtlijn voor Sportonderzoek (RSO) uit op 66% (op basis van 1.800 respondenten uit een steekproef van 12.000 Rotterdammers).

Het verschil tussen de twee sportparticipatie-cijfers die gemeten worden door enerzijds het RIVM (openbaar cijfer niet-sporters dat gepubliceerd wordt op waarstaatjegemeente.nl, 54,1% in 2016)  en anderzijds ons eigen sportparticipatiecijfer dat gemeten wordt middels de landelijke Richtlijn voor sportdeelname onderzoek door OBI (66% sporters in 2017), wordt verklaard door verschillende onderzoeksmethoden met een verschillende aanpak in het veldwerk, verschillen in vraagstelling (12 x per jaar of 1 x per week), verschillende leeftijdsgroepen die worden onderzocht en verschillende meetjaartallen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatieRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves11.6764.6194.6004.6004.6004.600

Bijdragen rijk en medeoverheden 77 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 10.687 4.619 4.600 4.600 4.600 4.600
Overige baten 912 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves212.623221.367220.540221.167220.242220.266

Apparaatlasten 13.161 10.351 10.581 10.530 10.496 10.496
Inhuur 539 429 423 423 423 423
Overige apparaatslasten 396 300 308 314 314 314
Personeel 12.227 9.623 9.850 9.792 9.758 9.758
Interne resultaat -4.566 -9.210 -9.381 -9.381 -9.381 -9.337
Interne resultaat -4.566 -9.210 -9.381 -9.381 -9.381 -9.337
Programmalasten 204.027 220.226 219.340 220.018 219.127 219.108
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 56.363 19.837 17.429 17.326 16.699 16.774
Kapitaallasten 1.940 1.273 1.085 1.037 841 746
Overige programmalasten 1.189 1.112 1.127 1.127 1.127 1.127
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 144.536 198.003 199.699 200.529 200.460 200.460
Saldo voor vpb en reserveringen -200.947 -216.749 -215.940 -216.566 -215.641 -215.666
Saldo voor reserveringen -200.947 -216.749 -215.940 -216.566 -215.641 -215.666
Reserves2.927-224-1.461539539539

Onttrekking reserves 2.677 1.251 539 539 539 539
Toevoeging reserves 0 1.475 2.000 0 0 0
Vrijval Reserves 250 0 0 0 0 0
Saldo -198.020 -216.973 -217.400 -216.027 -215.102 -215.127

Baten

Vanaf 2019 bestaan de baten grotendeels uit inkomsten van de scholen voor vakleerkrachten Rotterdam Lekker Fit en het recreatieoord Hoek van Holland.

Lasten

De apparaatslasten bestaan hoofdzakelijk uit personeelslasten van medewerkers die belast zijn met de ontwikkeling- en uitvoering van het cultuurbeleiden het sportbeleid. Met ingang van 2019 dalen de apparaatslasten substantieel omdat de personeelslasten van de medewerkers die meegaan naar Stichting Natuurstad als subsidie worden geraamd onder de programmalasten.

De interne lasten in 2019 bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor het gebruik van diverse accommodaties en het groot onderhoud van de  accommodaties. Daarnaast worden vanuit dit programma kosten intern doorbelast, zoals voor het gebruik van gymzalen, zwembaden voor het onderwijs en Rotterdam Lekker Fit!.

Een deel van de programmalasten betreft het verlenen van subsidies. Er wordt jaarlijks subsidie verleend aan culturele organisaties conform het  Cultuurplan 2017 – 2020. Ook wordt subsidie verleend aan de Stichting Bibliotheek Rotterdam, diverse culturele activiteiten (waaronder Cultuur in de gebieden, Mediabeleid, Creatieve Industrie, Cultuureducatie, Evenementen en Binnenstad/ Levendige stad) of op incidentele basis voor Visuele kunsten, Podiumkunsten, Letteren & Erfgoed, Culturele feesten, Amateurjaarsubsidies en het Snelloket. Vanuit de programmalasten worden meerdere projecten en programma’s uitgevoerd, waaronder de implementatie van de Sportnota 2017+ en het programma Rotterdam Lekker Fit!.

Reserves

De onttrekkingen aan de reserves dienen ter dekking van specifieke uitgaven in de jaren waarin deze zich voordoen. In de begroting zijn onttrekkingen geraamd voor verbouwingen, intensiveringen en aanpassingen aan de accommodaties en voor ‘Sportprogrammering’ en ‘Sport gebieden’.

Meerjarig verloop

De begroting op programmaniveau laat meerjarig een dalend beeld zien. Opbrengsten derden dalen omdat de overeenkomst met Ziggo (voorheen UPC) afloopt en de Stichting Natuurstad na de verzelfstandiging de opbrengsten van derden zelf in rekening gaat brengen.

De lasten dalen vanaf 2019 vanwege lagere frictiekosten, afstoting Lokale Culturele Centra en afloop bedrijfsgebonden onderhoud van accommodaties. Vanwege de verzelfstandiging Natuur- en Milieueducatie vindt een verschuiving plaats van de apparaatslasten naar subsidie binnen de programmalasten.

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Oorspronkelijke begroting -209.296 -209.421 -209.325 -209.009 -209.009
Bijstellingen Omissieregeling 2019 -781 -979 -950 -950 -950
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 -6.895 -6.999 -5.752 -5.143 -5.168
Totaal bijgestelde begroting -216.973 -217.400 -216.027 -215.102 -215.127