Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van voor bezoekers en marktvergunninghouders aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Wat gaan we daar voor doen

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- MarktenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves2.0221.9452.7282.7282.7282.728

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.022 1.945 2.728 2.728 2.728 2.728
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves2.8583.1702.4262.4182.4082.409

Apparaatlasten 1.159 1.382 1.369 1.360 1.351 1.351
Inhuur 32 3 3 3 3 3
Overige apparaatslasten 18 22 -32 -33 -38 -38
Personeel 1.109 1.357 1.397 1.390 1.386 1.386
Interne resultaat 1.119 1.117 1.137 1.137 1.137 1.137
Interne resultaat 1.119 1.117 1.137 1.137 1.137 1.137
Programmalasten 579 671 -79 -79 -79 -79
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 591 586 -164 -164 -164 -164
Overige programmalasten -12 85 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -836 -1.225 302 311 320 319
Saldo voor reserveringen -836 -1.225 302 311 320 319
Saldo -836 -1.225 302 311 320 319

Financiële bijstellingen

Begroting 2019   -1.214 -1.214 -1.214 -1.214 -1.214
Bijstellingen Omissie 2019   -37 -23 -23 -23 -23
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Opgave schoon, heel en veilig Bezuinigingen/taakstellingen 0 29 31 33 33
Bijdrage dekking inzet handhavers Intensiveringen 4 4 4 4 4
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 4 8 7 9 9
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 18 33 42 47 47
Kostendekkende markttarieven Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 1.500 1.500 1.500 1.500
Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 4 4 4 4
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -47 -47 -47 -47
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 0 4 4 4 4
Begroting na wijzigingen   -1.225 302 311 320 319

Toelichting financiële bijstellingen

Opgave schoon, heel en veilig

Voor 2020 en volgende jatren, ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 29 in 2020, oplopend tot € 33 in 2022. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.Bijdrage dekking inzet handhavers

Vanuit dit taakveld is een voorlopige bijdrage aan de uitbreiding van het aantal handhavers geleverd. Nadere uitwerking en allocatie van deze bijdrage vindt plaats bij de Begroting 2020.Concernhuisvesting

Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 4 in 2019, oplopend tot € 9 in 2023.Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 18 in 2019, oplopend tot € 47 in 2023.Kostendekkende markttarieven

In de voorjaarsretraite is besloten om de markten vanaf 2020 kostendekkend te maken. Dit moet een resultaat opleveren van  € 1,5 mln. Dit wordt bereikt door onder andere de kosten van marktafval te verminderen en de marktbaten te verhogen door de leegstand op de markten tegen te gaan.Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten

Het genereren van baten door de inzet op diverse activiteiten waaronder maatwerkcontracten.Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Diverse bijstellingen

Er zijn diverse kleinere budgetverschuivingen gedaan.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om:
• regelen straathandel, markten alsook veemarkten
• marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7)