Maatschappelijke Ondersteuning

We streven naar een stad in balans

We geven ruimte aan zelfredzame Rotterdammers

Rotterdammers leveren naar vermogen een bijdrage aan de samenleving

We staan klaar voor hen die extra (financiële) ondersteuning nodig hebben

(Nieuwe) Rotterdammers doen mee naar vermogen

We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien

TAAKVELD 1

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten

TAAKVELD 2

Samenkracht en burgerparticipatie

Nieuw Rotterdams Welzijn: Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten

Integratie en Samenleven: In Rotterdam vinden we het belangrijk dat alle mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament

Statushouders: Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders, die zich richt op alle basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving: woning, scholing, zorg en toeleiding naar werk

Minderjarige Rotterdammers: kinderen en jongeren groeien kansrijker, veiliger en gezonder op

TAAKVELD 3

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Daling van het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft

Kinderen die in armoede leven, krijgen meer mogelijkheden om mee te doen met sport, cultuur, uitjes of andere activiteiten

TAAKVELD 4

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek

Jongerenloket: het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben

Jongerenloket: Wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school

TAAKVELD 5

Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers

Omschrijving programma

Dit programma richt zich op veel verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning.

De gemeente streeft naar balans in de stad, waarin mensen samenleven, samenwerken en meedoen naar vermogen en waarin iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Rotterdammers erkennen en respecteren de verschillen tussen mensen; gelijkwaardigheid en vrijheid zijn belangrijk waarden. Wij gaan voor méér kansengelijkheid, minder risico om in armoede terecht te komen en meer kansen voor Rotterdammers om uit armoede te komen.

Zelfredzame Rotterdammers krijgen de ruimte om hun talenten en de sociale omgeving te benutten. Daar waar extra (financiële) ondersteuning nodig is, staat de gemeente klaar. Een samenleving waarin men omziet naar elkaar. Daarom ondersteunt de gemeente dat inwoners informele zorg en ondersteuning, waaronder mantelzorg, verlenen. Specifieke aandacht is er voor jongeren en ouderen. We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien. Voor ouderen wordt de integrale inzet vorm gegeven in het Masterplan ouderen.

We gaan uit van de kracht van Rotterdammers, ook als zij niet zelfredzaam zijn. Rotterdammers weten zich gezien. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, of op een andere manier maatschappelijk participeert als leren of werken niet kan. Rotterdammers leveren daarom een tegenprestatie naar vermogen. We zetten in op kansen voor kinderen en jongeren, door begeleiding naar werk en/of onderwijs en door financiële ondersteuning voor sport, cultuur en uitjes, als ouders daar zelf niet voldoende middelen voor hebben. Stevige inzet vindt ook plaats op het verminderen van het aantal huishoudens in armoede en op het vergroten van financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers.

 

We vinden het belangrijk dat Rotterdammers mee kunnen doen. We zetten daarom actief in op het bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten. We werken aan een ontspannen samenleving, met Nederlandse waarden als basis.

Voor nieuwe Rotterdammers zetten we in op de basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke OndersteuningRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves15.59718.59711.21611.20111.20111.201

Bijdragen rijk en medeoverheden 9.191 11.595 3.818 3.803 3.803 3.803
Financieringsbaten 226 235 565 565 565 565
Overige opbrengsten derden 6.180 6.766 6.833 6.833 6.833 6.833
Overige baten 1 1 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves183.779197.552191.826194.782191.560190.466

Apparaatlasten 49.673 38.888 39.830 39.592 39.220 39.110
Inhuur 9.091 3.639 3.679 3.679 3.693 3.693
Overige apparaatslasten 977 971 938 963 959 958
Personeel 39.605 34.278 35.213 34.949 34.567 34.460
Interne resultaat 2.050 1.380 1.205 1.205 1.205 1.205
Interne resultaat 2.050 1.380 1.205 1.205 1.205 1.205
Programmalasten 132.056 157.283 150.791 153.985 151.135 150.151
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 53.956 67.640 67.257 70.591 67.740 67.003
Kapitaallasten 572 252 0 0 0 0
Overige programmalasten 531 85 86 86 86 86
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 33.770 37.375 37.257 37.244 37.244 37.244
Subsidies en inkomensoverdrachten 43.226 51.931 46.192 46.064 46.065 45.818
Saldo voor vpb en reserveringen -168.181 -178.955 -180.610 -183.580 -180.358 -179.265
Saldo voor reserveringen -168.181 -178.955 -180.610 -183.580 -180.358 -179.265
Reserves2.1711.0500000

Onttrekking reserves 2.171 1.050 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -166.010 -177.905 -180.610 -183.580 -180.358 -179.265

Baten

De baten op het programma Maatschappelijke Ondersteuning betreffen voornamelijk opbrengsten uit de verkoop van de Rotterdampas, ESF (Europees Sociaal Fonds)-bijdrage ten behoeve van de dekking van de personele lasten bij het Jongerenloket en bijdrage van werkgevers om werknemers op te nemen in de schulddienstverlening.
 

Lasten

Het grootste deel van de programmalasten wordt besteed aan het Nieuw Rotterdams Welzijn. Dit heeft ten doel het versterken van de wijknetwerken en het bieden van meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een maatwerkvoorziening te verstrekken. Daarnaast wordt een deel ingezet voor armoedebestrijding, waaronder individuele verstrekkingen, armoedebeleid, schulddienstverlening en kwijtschelding van afvalstoffenheffing. Verder worden middelen ingezet ten behoeve van integratie en taal. Een deel van de middelen is bestemd voor jongerenparticipatie.
 

Meerjarig verloop

Ten opzichte van 2019 is sprake van een daling van de baten en de lasten van ruim € 7 mln. Op het moment van het schrijven van de begroting is de hoogte van de ontvangen middelen vanuit het rijk voor uitvoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs nog niet bekend. We verwachten dat de bijdrage in de komende jaren ongeveer op het zelfde niveau blijft als 2019.

De baten blijven gedurende de jaren 2021 tot en met 2023 ongeveer op hetzelfde niveau. De lasten vertonen daarnaast een stijging in 2020 en verdere jaren door de middelen uit het Coalitieakkoord.

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Oorspronkelijke begroting -172.053 -175.753 -179.144 -176.628 -176.628
Bijstellingen Omissieregeling 2019 -764 -535 -789 -776 -776
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 -5.087 -4.323 -3.648 -2.955 -1.861
Totaal bijgestelde begroting -177.905 -180.610 -183.580 -180.358 -179.265