Onderwijs

Het verbeteren van de onderwijsresultaten in de hele stad

Het vergroten van de ontwikkelingskansen van alle kinderen in de voorschool en het onderwijs

Alle kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot democratische en weerbare Rotterdammers die in staat zijn hun eigen toekomst vorm te geven en een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving en op de arbeidsmarkt

TAAKVELD 1

Onderwijshuisvesting

De beste basisschool is altijd in de buurt

Bieden van een kwalitatief goed en gevarieerd aanbod voortgezet onderwijs

TAAKVELD 2

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs

Het stimuleren van een passend, toegankelijk, gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod in de hele stad

Voldoende goede leraren, pedagogische medewerkers, schoolleiders en instructeurs

Het verminderen van schooluitval

Omschrijving programma

Binnen het Programma Onderwijs voert de gemeente wettelijke taken uit, zoals leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie (vve), voortijdig schoolverlaten, onderwijs aan kinderen van statushouders en asielzoekers en onderwijshuisvesting. Daarnaast ontwikkelt de gemeente stedelijk onderwijsbeleid waarvoor ze zowel gemeentelijke als rijksmiddelen inzet. Ook voert de gemeente stedelijk beleid uit op schoolzwemmen.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen Streefwaarde In 2022 hetzelfde lage niveau (0,43) DUO
Realisatie 0,43 (2017)
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen Streefwaarde 55 in 2022 DUO
Realisatie 59,10 (2017)
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs Streefwaarde 2,82% in schooljaar 19-20 (cijfers beschikbaar eind 2021) DUO
Realisatie 3,13% (schooljaar 15-16)

Toelichting BBV-indicatoren

Absoluut verzuim

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen (leerplicht). De gemeente heeft de wettelijke taak om in de gaten te houden of kinderen ook echt naar school komen. Bij absoluut verzuim is een leerling niet ingeschreven op school. Het cijfer geeft het aantal leerplichtigen weer dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners in de leeftijd 5-18 jaar (leerplichtige leeftijd). Rotterdam doet het goed op het gebied van absoluut verzuim: in Rotterdam is het cijfer absoluut verzuim (0,43) een stuk lager dan het gemiddelde in Nederland (1,82) en de 4 grote gemeenten (G4) (2,68). Doelstelling is het behouden van deze kleine aantallen ten opzichte van het G4 gemiddelde. Hiervoor worden de leerplichtambtenaren ingezet. De leerplichtambtenaar zorgt ervoor dat alle kinderen gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs. En dat betekent dat een jongere

hulp krijgt, zodra blijkt dat een jongere geen onderwijs meer krijgt. Maar ook bemiddelt de ambtenaar met school, denkt hij/zij mee met de ouders en met de jongere over welke school het beste is.

 

Relatief verzuim

Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel in een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt (spijbelen). Het cijfer geeft het aantal leerplichtigen weer dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners in de leeftijd 5-18 jaar (leerplichtige leeftijd). Op dit moment is het relatief verzuim in Rotterdam (59,10) een stuk hoger dan het gemiddeld in Nederland (26,58) en het G4 gemiddelde (41,99). De achterstand van Rotterdam is mede te verklaren door een lager opgeleide bevolking. Het is de laatste jaren al gelukt om het verzuim terug te dringen (in 2014 was het cijfer 61,65). Doelstelling is een lager relatief verzuim cijfer (55 in 2022), waarmee wij dichter bij het G4 gemiddelde komen. Een effectieve aanpak is afhankelijk van goede samenwerking tussen partijen (scholen, gemeente, hulpverlening, zorg e.a.). Om dit te bewerkstelligen zullen wij onze inzet, gezamenlijk met de scholen verbeteren. In 2018 is gestart met het verzuimprotocol, waarin werkafspraken met de scholen zijn gemaakt. Voor het terugdringen van het verzuim is een goede verzuimadministratie op de scholen cruciaal. Daarom is ook het Regionaal Aanwezigheidsbeleid Audit Team (RAAT) gestart. De doelstelling van RAAT is een kwaliteitsverbetering van de aan- en afwezigheidsregistratie en de verzuimaanpak op scholen.

 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

Jongeren die met een diploma van school gaan, hebben meer kans op een baan en op succesvol deelnemen aan de maatschappij. Daarom willen wij dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. Dit is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2) of hoger. Het cijfer geeft het percentage van het totaal aantal leerlingen voortgezet onderwijs en MBO (12-23 jaar) weer dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Op dit moment is het percentage in Rotterdam (3,13%), hoger dan het gemiddelde in Nederland (1,7%) en het G4gemiddelde (2,7%). Doelstelling is een lager percentage (2,82% in 2022), waarmee wij dichter bij het G4 gemiddelde komen. Hiervoor gaan we verder met de uitrol van de regionale vsv-aanpak Regio Rijnmond 2016-2020.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OnderwijsRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves67.10469.10867.45067.45064.45064.450

Bijdragen rijk en medeoverheden 65.709 68.418 66.740 66.740 63.740 63.740
Overige opbrengsten derden 1.395 691 710 710 710 710
Lasten exclusief reserves184.450199.069199.710195.605194.159199.390

Apparaatlasten 13.259 14.340 14.580 14.472 14.403 14.403
Inhuur 421 106 109 109 109 109
Overige apparaatslasten 262 379 384 392 392 392
Personeel 12.576 13.855 14.087 13.971 13.902 13.902
Interne resultaat 61.459 64.243 69.967 76.701 77.551 77.551
Interne resultaat 61.459 64.243 69.967 76.701 77.551 77.551
Programmalasten 109.732 120.486 115.163 104.433 102.205 107.436
Financieringslasten 0 500 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.726 21.464 18.929 15.397 17.506 22.504
Kapitaallasten 112 0 0 0 0 0
Overige programmalasten -95 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 10.628 11.921 11.658 11.881 9.307 9.540
Subsidies en inkomensoverdrachten 88.361 86.600 84.576 77.155 75.391 75.391
Saldo voor vpb en reserveringen -117.346 -129.961 -132.260 -128.155 -129.709 -134.940
Saldo voor reserveringen -117.346 -129.961 -132.260 -128.155 -129.709 -134.940
Reserves2126551.847000

Onttrekking reserves 212 655 1.847 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -117.134 -129.306 -130.413 -128.155 -129.709 -134.940

Baten

De totale baten bestaan met name uit bijdragen van het Rijk voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB).

Lasten

Onderwijsbeleid en leerlingzaken
De middelen onderwijsbeleid dienen ter uitvoering van het onderwijsbeleid “Kansengelijkheid voor elk talent”. Uit deze middelen worden met name subsidies verstrekt voor vroeg- en voorschoolse educatie, schoolontwikkeling, burgerschap en beste leraren. Ook worden middelen besteed aan ouderbetrokkenheid, overgangsmomenten in het onderwijs, loopbaanoriëntatie en leerlingenvervoer. Tevens wordt de inzet van medewerkers van het Jongerenloket en Leerplicht, die werkzaamheden uitvoeren gericht op het voorkomen van verzuim, hieruit bekostigd.


Onderwijshuisvesting
De lasten voor onderwijshuisvesting bestaan voornamelijk uit huurlast voor schoolgebouwen. Ook de inzet op bewegingsonderwijs wordt hieruit betaald.

Reserves

Twee bestemmingsreserves in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) worden over meerdere jaren ingezet. Het betreft de bestemmingsreserves Leertijduitbreiding en Vakmanschap in zorg, haven en techniek.
In 2016 is een bestemmingsreserve gevormd voor de implementatie van de Harmonisatie VVE. De reserve Harmonisatie VVE wordt volledig in 2020 ingezet. 

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop fluctueert.

Enerzijds stijgen jaarlijks de huurlasten voor Onderwijshuisvesting vanwege oplevering van geplande investeringen. Anderzijds dalen de lasten én baten van het Onderwijsbeleid vanaf 2021 vanwege de afloop van de Regio Envelop afspraken (voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid).

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Oorspronkelijke begroting -126.807 -131.065 -132.696 -132.671 -132.671
Bijstellingen Omissieregeling 2019 -439 -406 -414 -414 -414
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 -2.060 1.058 4.955 3.377 -1.855
Totaal bijgestelde begroting -129.306 -130.413 -128.155 -129.709 -134.940