Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke medewerkers die herplaatsingskandidaten zijn geworden, krijgen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding naar werk buiten of binnen de gemeente

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Op het gebied van ontwikkelingen en voortgang zijn voor Van Werk Naar Werk / VOIL geen relevante ontwikkelingen te melden.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves265154335335335335

Bijdragen rijk en medeoverheden 15 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 250 154 335 335 335 335
Lasten exclusief reserves9.4838.5916.7155.4264.5945.094

Apparaatlasten 8.592 8.212 6.358 4.998 4.166 4.666
Inhuur 497 118 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 48 9 9 9 9 9
Personeel 8.048 8.085 6.348 4.989 4.156 4.656
Interne resultaat 392 0 0 0 0 0
Interne resultaat 392 0 0 0 0 0
Programmalasten 499 378 357 428 428 428
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 499 378 357 428 428 428
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -9.218 -8.437 -6.381 -5.092 -4.259 -4.759
Saldo voor reserveringen -9.218 -8.437 -6.381 -5.092 -4.259 -4.759
Reserves4.7149.5221.40283200

Onttrekking reserves 8.217 2.751 1.402 832 0 0
Toevoeging reserves 4.519 1.423 0 0 0 0
Vrijval Reserves 1.016 8.194 0 0 0 0
Saldo -4.504 1.085 -4.979 -4.259 -4.259 -4.759

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -7.431 -5.601 -4.973 -4.973 -4.973
Bijstellingen Omissie 2019   322 367 367 367 367
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Vrijval bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie Bezuinigingen/taakstellingen 8.000 0 0 0 0
Vrijval bestemmingsreserve Krimp Bezuinigingen/taakstellingen 194 0 0 0 0
Verlagen WW lasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 500 500 500 0
Onttrekkingen aan bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie Reserves 0 0 0 0 0
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -245 -153 -153 -153
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen   1.085 -4.979 -4.259 -4.259 -4.759

Toelichting financiële bijstellingen

Vrijval bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

De ‘dakpan’-constructie is genoemd als één van de mogelijkheden om nieuwe instroom van jongeren te bevorderen. Dit betreft een tijdelijke overlapping van het eindigende dienstverband van een oudere medewerker met het startende dienstverband van een instromende jongere. Bij de Voorjaarsretraite 2017 is besloten benodigde financiële middelen voor dakpan-constructies uit de reserve Doorontwikkeling Organisatie beschikbaar te stellen. Tot op heden wordt verjonging gerealiseerd met minimale inzet van dit centrale budget. Daarom is het voorstel de hiervoor gereserveerde middelen vrij te laten vallen en de dakpan-constructies te dekken uit de lopende programmabegrotingen.

 

Vrijval bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

De bestemmingsreserve Krimp is een aantal jaar geleden gevormd om een impuls te geven aan de versnelde uitstroom van herplaatskandidaten. De looptijd van deze reserve was tot 31/12/2018. Het resterende saldo kan vrijvallen.

 

Onttrekkingen aan bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

Op basis van de meest recente inzichten met betrekking tot Rio40 zijn de kostenbudgetten en de daaraan gerelateerde onttrekkingen aan de reserve Doorontwikkeling Organisatie herijkt. Als gevolg daarvan zijn zowel de personele lasten als de onttrekking aan de bestemmingsreserve verlaagd. Dit is per saldo een budgettair neutrale mutatie.
 

Verlagen WW lasten

De verwachting is dat de begrote WW-lasten in de jaren 2020-2022 lager zullen uitvallen.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de Voorjaarsnota.
 

Diverse bijstellingen

Om de begroting meer in lijn te brengen met de huidige prognoses, zijn enkele technische wijzigingen doorgevoerd. Hierbij is € 126 verschoven van arbeidskosten naar overige kostencategorieën.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Omschrijving taakveld

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.