Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur:

Ten aanzien van de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak: de startnotitie is door het college van B&W vastgesteld. Het proces van participatie en bespreking met de gemeenteraad is gestart.

De MIRT-verkenning oeververbinding loopt momenteel. Medio juli wordt een bestuurlijke keuze voorzien voor wat betreft het zoekgebied van de oeververbinding.

De voorbereidingen voor het wereldwijde Walk21 congres liggen op schema.

 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Relatieve aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad* Streefwaarde 61,7% 62,4% 63% 63,7% 64,3%  
Realisatie            
* Weergegeven is het aandeel verplaatsingen per fiets, openbaar vervoer, lopend en met schone motorvoertuigen, afgezet tegen het total aantal verplaatsingen inclusief vuile motorvoertuigen en brommers en scooters. Over 2017 bedroeg dit aandeel 61,3%. Het aandeel schone verplaatsingen neemt al jaren langzaam maar gestaag toe. De streefwaarden tot en met 2022 bevatten een ambitie van 50% ten opzichte van de verschoningstrend in de afgelopen collegeperiode.
Prestatie indicatoren* 201820192020202120222023
Extra capaciteit fietsparkeren in de binnenstad Streefwaarde   1.000 2.000 3.000 4.000  
Realisatie            
Aantal gerealiseerde fietsvriendelijker verkeersregelinstallaties Streefwaarde   25 50 75 100  
Realisatie            
Realisatie 3 ecologische verbindingen Streefwaarde     1 1 1  
Realisatie            

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - OntwikkelingRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves2.9134.9452.9092.9092.9092.909

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.440 1.077 113 113 113 113
Overige opbrengsten derden 1.363 3.868 2.796 2.796 2.796 2.796
Overige baten 110 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves27.11433.41621.28724.23724.16824.168

Apparaatlasten 7.850 9.608 9.860 9.783 9.751 9.751
Inhuur 356 1.639 2.067 2.003 1.971 1.971
Overige apparaatslasten 130 177 170 170 170 170
Personeel 7.364 7.792 7.624 7.610 7.610 7.610
Interne resultaat -1.663 -4.260 -2.723 -2.733 -2.733 -2.733
Interne resultaat -1.663 -4.260 -2.723 -2.733 -2.733 -2.733
Programmalasten 20.927 28.069 14.150 17.187 17.151 17.151
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 11.406 19.361 5.548 8.560 8.986 9.536
Kapitaallasten 9.168 8.697 8.602 8.627 8.165 7.615
Overige programmalasten -8 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 362 11 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -24.200 -28.471 -18.378 -21.327 -21.259 -21.259
Saldo voor reserveringen -24.200 -28.471 -18.378 -21.327 -21.259 -21.259
Reserves11.11814.3823.3693.1792.7172.717

Onttrekking reserves 11.118 15.179 3.768 3.179 2.717 2.717
Toevoeging reserves 0 797 399 0 0 0
Saldo -13.083 -14.089 -15.009 -18.148 -18.541 -18.541

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -13.814 -13.523 -16.933 -17.365 -17.365
Bijstellingen Omissie 2019   409 -707 -896 -892 -892
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Hoekse Lijn, H6 weg en Hoek van Holland stationsomgeving Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -797 -399 0 0 0
Communicatie Stedelijke Bereikbaarheid Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 -200 -200 -200 -200
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 46 105 169 201 201
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Maastunnel  Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Hoek van Holland Reserves 0 0 0 0 0
Diverse bijstellingen bestemmingsreserves Reserves -155 -215 -212 -209 -209
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 222 -69 -77 -77 -77
Begroting na wijzigingen   -14.089 -15.009 -18.148 -18.541 -18.541

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam H6 weg

In de begroting is een onvermijdelijk knelpunt opgenomen voor werkzaamheden met betrekking tot de Stationsomgeving Hoek van Holland Haven en de H6-weg door toevoegingen in 2019 en 2020 van respectievelijk € 797 en € 399 aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam. Het knelpunt wordt veroorzaakt door noodzakelijke intensieve inzet van verkeerskundigen, ruimtelijke ontwerpers en projectmanagement. Hiermee worden de toekomstige kapitaallasten van deze investeringen gefinancierd.

 

Communicatie Stedelijke Bereikbaarheid

 

Op 9 mei 2017 is het collegebesluit voor het programma Stedelijke Bereikbaarheid 2017-2019 genomen. Rotterdam is een zich snel ontwikkelende stad, waardoor het steeds drukker wordt in Rotterdam. De economie, de leefbaarheid en de veiligheid van Rotterdam zijn gebaat bij een goede bereikbaarheid. Het stedelijk verkeerssysteem wordt steeds complexer en daarmee kwetsbaarder. Binnen het programma Stedelijke Bereikbaarheid is gewerkt aan een aantal bereikbaarheidprocessen om de bereikbaarheid van de stad beheersbaar te houden gedurende de grote werken aan de renovatie van de Maastunnel en de herinrichting van de Coolsingel. Dit heeft o.a. geleid tot de ontwikkeling van een verkeersmodel en een communicatieplatform "Rotterdam onderweg". Dit bestaat uit het snel en betrouwbaar informeren van reizigers over de bereikbaarheidsaspecten van kleine en grote projecten, evenementen, demonstraties en incidenten in en rond Rotterdam. Concreet levert dit, via verschillende (media)middelen, offline en online communicatie op over de bereikbaarheid van de stad en regio. Het programma is tot 2020 gefinancierd met tijdelijk geld uit het Maastunnelrenovatieproject. Om dit structureel te borgen zijn structurele middelen benodigd. Deze Rotterdam onderweg aanpak is mede belangrijk, gelet op komende groot onderhoudsopgave aan het Rijkswegennet in onze regio. Een gezamenlijke bereikbaarheidsaanpak is daarin cruciaal.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit  taakveld betekent het een bijstelling van € 46 in 2019, oplopend tot € 201 in 2023.

 

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

Voor de intensivering van de aanpak parkeerproblematiek en vergroening Noord is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling met € 500 verhoogd.

 

Bestemmingsreserve Maastunnel

Voor reeds geplande werkzaamheden met betrekking tot het project Stedelijke Bereikbaarheid / Maastunnel is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Maastunnel met een bedrag van € 9,7 mln verhoogd.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam – Hoek van Holland Haven
Als gevolg van de actualisatie van het bestedingsplan Hoek van Holland Haven is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam met € 2,7 mln verlaagd.

 

Bestemmingsreserves - diverse wijzigingen

Voor werkzaamheden met betrekking tot de uitrol van de Laadinfrastructuur is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit met € 272 verhoogd. Daarnaast is het lastenbudget en de financiering van de voorbereiding van de projecten A16 Rotterdam en 3e Oeververbinding vanuit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam met respectievelijk € 350 en € 450 verhoogd. Ten slotte heeft er een actualisatie van het bestedingsplan van de H6-weg plaatsgevonden. Hiermee zijn de kapitaallasten geactualiseerd, waardoor er in 2019 een lastenverlaging van € 155 en tevens een lagere onttrekking aan het Investeringsfonds Rotterdam plaatsvindt. 

 

Diverse bijstellingen 

Het betreft een budgetoverheveling, correctie en indexering van diverse budgetten van in totaal € 222 in 2019, aflopend naar € 77 in 2023.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Actualisatie ontwikkelingsvisie Lijnbaan
 • Beleid uitritten (is nu nog deelgemeentelijk beleid)
 • Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2018
 • Binnenstad als city lounge - Binnenstadplan 2008-2020
 • De Rivier als getijdenpark - groeidocument 2018
 • Focus Document City Lounge/ Binnenstadsplan 2014-2018
 • Gebiedsaanpak energietransitie
 • Gebiedskoersen detailhandel 2017-2020
 • Gebiedsvisie Hoboken 2030
 • Gebiedsvisie Hoek van Holland 2011-2020
 • Gebiedsvisie Nieuw Kralingen
 • Gebiedsvisie Rotterdam Central District_next step
 • Gebiedsvisie Stadionpark
 • Groenplan Binnenstad
 • Havenvisie 2030
 • Havenvisie 2030: Voortgangsrapportage 2017 Havenvisie 2030
 • Horecagebiedsplan 2017-2019
 • Kader oplaadinfrastructuur auto's
 • Kader Stedelijke Ontwikkeling
 • Milieuzone kaart
 • Natuurkaart Rotterdam 2014
 • Natuurkaart Rotterdam 2014: Uitvoeringsprogramma Natuurkaart Rotterdam
 • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
 • NPRZ Uitvoeringsplan 2015-2018
 • OV-visie Rotterdam 2018-2040
 • Programma Oost 2017-2019
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: De Nieuwe Maas als stedelijk parklandschap
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Jaarbericht programma Rivieroevers
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Programma Rivier als getijdenpark
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Rivieroevers Rotterdam - De blauwe longen van de stad - resultaten 2014-2018 en vooruitblik
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte
 • Roadmap Next Economy
 • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018 Rotterdam Verkeersveilig - Meerjarenplan 2016-2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018 Rotterdam Verkeersveilig - Meerjarenplan 2016-2018: Actieplan Verkeersveilige scholen
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Fietsplan 2016 - 2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Parkeerplan Rotterdam 2016-2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2016 - 2030+
 • Stadsvisie
 • Stedelijke Agenda Haven
 • Structuurvisie Hart van Zuid
 • Structuurvisie Stadshavens
 • Verhaal van de stad
 • Verkeer- en vervoersplan Rotterdam 2003-2020
 • Visie en strategie Rotterdam Makers District

Omschrijving taakveld

Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen, meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.
Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.

De komende vier jaar werken we daarnaar toe door

 • Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.
 • We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.

Een optimaal, schoon en veilig mobiliteitsnetwerk is een randvoorwaarde voor een economische succesvolle stad met een prettig woon- en leefklimaat. De energietransitie, de sprong naar de nieuwe economie en het faciliteren van de groei en verdichting van de stad met 18.000 woningen en het tegengaan van mobiliteitsarmoede bij Rotterdammers, kan alleen lukken als de mobiliteitsnetwerken van Rotterdam daarin een leidende rol spelen. Rotterdam speelt in op de wereldwijde beweging naar emissieloos vervoer, te beginnen met het OV en al snel ook andere modaliteiten. Het herzien van de energieinfrastructuur (zowel elektra als waterstof) is hierin op den duur cruciaal. De mobiliteitssector zal ook een stevige bijdrage moeten leveren in het bereiken van de doelstellingen van Parijs.


Het duurzaam verbinden van noord en zuid in Rotterdam is tevens een prioriteit om daarmee het volle potentieel van de stad tot zijn recht te laten komen.