Overige baten en lasten - Vervoer en materieel

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Het is noodzakelijk om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie. Deze doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstelling: Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit.

Het programma 'verduurzaming gemeentelijke wagenpark' is in uitvoering. Doel voor 2021 e.v. blijft om zoveel als mogelijk het meerjarenplan 2020-2023 te volgen. De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen. Het huidige marktaanbod (zowel in aantallen, soort voertuig en prijsstelling) noodzaakt in deze innovatieve markt, met name in het zware segment, wel tot het doen van tussentijdse aanpassingen en mogelijk vertragingen ten aanzien van de keuze en aanschaf van duurzame voertuigen.

Ontwikkelingen 2022-2025

Doel voor 2021 e.v. blijft om zoveel als mogelijk het meerjarenplan 2020-2023 te volgen, met als doel: het gehele gemeentelijke wagenpark in 2030 emissieloos. Daarbij liggen wij op koers, hoewel het wel de vraag is of het marktaanbod hiermee in de pas blijft lopen.  

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & MaterieelRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves32.68537.49539.68240.28840.51440.346

Bijdragen rijk en medeoverheden -1.112 -672 -672 -672 -672 -672
Overige opbrengsten derden 39.949 41.392 42.354 42.959 43.186 43.017
Overige baten -6.152 -3.225 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Lasten exclusief reserves25.19728.04531.11229.04729.26929.101

Apparaatslasten 10.082 10.385 10.307 10.289 10.289 10.289
Inhuur 51 106 106 106 106 106
Overige apparaatslasten 472 368 459 460 460 460
Personeel 9.558 9.911 9.742 9.724 9.724 9.724
Intern resultaat -33.213 -30.679 -29.558 -29.558 -29.558 -29.558
Intern resultaat -33.213 -30.679 -29.558 -29.558 -29.558 -29.558
Programmalasten 48.328 48.339 50.362 48.316 48.537 48.369
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 22.418 22.153 21.974 19.293 19.493 19.498
Kapitaallasten 24.170 24.121 26.324 26.958 26.980 26.807
Overige programmalasten 1.740 2.065 2.065 2.065 2.065 2.065
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 7.488 9.451 8.571 11.240 11.245 11.245
Saldo voor reserveringen 7.488 9.451 8.571 11.240 11.245 11.245
Reserves4.0371.7172.690000

Onttrekking reserves 1.297 1.717 2.690 0 0 0
Vrijval reserves 2.740 0 0 0 0 0
Saldo 11.525 11.168 11.261 11.240 11.245 11.245

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Overige baten en lasten - Vervoer & MaterieelBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 11.238 11.284 11.238 11.242 11.242
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -70 -23 3 3 3
Actualisatie begroting Werkplaatsen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 20 0 0 0 0
Herallocatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Onderhoud Lease Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -90 -23 3 3 3
Begroting na wijzigingen 11.168 11.261 11.240 11.245 11.245

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie begroting Werkplaatsen
Op basis van realisatie is de verwachte omzet Werkplaatsen en bijbehorend lastenbudget meerjarig met €295 verlaagd. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

Bestemmingsreserve Energietransitie
De bijstelling van € 485 op de bestemmingsreserve betreft de toedeling van de energietransitiemiddelen voor de goedgekeurde projecten in 2021. In de paragraaf energietransitie wordt de inzet van deze middelen in zijn geheel toegelicht.

Bestemmingsreserve Onderhoud Lease
De bestemmingsreserve Onderhoud Lease was gevormd om de jaarlijkse schommelingen in kosten van onderhoud en reparatie op te vangen. De afgelopen drie jaar is geen gebruik gemaakt van deze reserve omdat er voldoende middelen beschikbaar waren voor het opvangen van de onderhoudskosten, daarom is de reserve bij de jaarrekening 2020 vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Als gevolg hiervan zijn de geraamde onttrekkingen meerjarig in de begroting met € 340 aangepast. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling clusteropgaven (- € 94 in 2021 tot € 9 in 2025) en diverse kleine technische wijzigingen (€4 in 2021 tot - €6 in 2025).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015 

In 2017 is de Rotterdamse Brandstofaanpak vastgesteld, een vertaling van de nationale brandstofvisie uit 2014. Momenteel wordt gewerkt aan een koersnota 0-emissievisie (stedelijke mobiliteit). Deze koersnota is de eerste stap in de uitwerking van de verduurzaming van mobiliteit ten aanzien van nul emissie mobiliteit.

De visie en de beschrijving en het programma zijn een nadere lokale uitwerking en invulling van het nationale Klimaatakkoord. Deze visie dient als gemeentelijke input voor het Rotterdams Klimaat Akkoord en geeft richting en focus aan de keuze van activiteiten om het gemotoriseerde verkeer in Rotterdam versneld te verschonen.

 

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Vervoer & Materieel.