Het cultureel klimaat versterken.

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen.

Pas begin juni hebben de musea hun deuren onder voorwaarden weer mogen heropenen voor het publiek. Voor de musea betekent dit ook in 2021 aanmerkelijk minder bezoekers dan gepland. Zij zullen naar verwachting een deel van de prestatieafspraken ook in 2021 niet kunnen realiseren. Hoewel de subsidie wordt gecontinueerd, zullen de musea door o.a. lagere eigen inkomsten aanzienlijke financiële schade leiden. Om te voorkomen dat belangrijke culturele organisaties door de coronacrisis verdwijnen heeft de gemeente voor de eerste maanden van 2021 opnieuw een noodfonds gevormd voor cruciale instellingen waarvoor faillissement als gevolg van de coronacrisis dreigt. Enkele van de Rotterdamse musea hebben een beroep gedaan op ondersteuning uit het fonds.

De verwachting is dat een deel van de cultuursector de gevolgen van corona ook in de tweede helft van 2021 nog zwaar zal voelen. De gemeente houdt er daarom rekening mee dat noodsteun in een aantal gevallen opnieuw nodig zal zijn.

Scholen zijn in de eerste helft van 2021 langzaam weer heropend. Als gevolg daarvan hebben cultuureducatieprogramma’s ook stilgelegen. Het is nog onduidelijk wat in 2020 en 2021 de invloed is van de sluiting van de scholen naar aanleiding van de coronacrisis op de college-indicator.

 

Ontwikkelingen 2022-2025

Rotterdamse Cultuurvisie
In de Rotterdamse Cultuurvisie; Cultuur ondersteunt de veranderingen in de stad geeft de gemeente de uitgangspunten aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam staat voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen. De thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in de beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, de popvisie, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies. 

Cultuurplan 2021-2024

Met het Cultuurplan ligt vast welke culturele organisaties in de jaren 2021-2024 kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Naast de artistieke betekenis van de aanvragers is hun bijdrage aan de drie beleidsspeerpunten inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit een belangrijk criterium bij de beoordeling van hun plannen voor de periode 2021-2024.

Herstel en transitie na corona

Begin mei bracht de Denktank New Deal Cultuur Rotterdam aanbevelingen aan het gemeentebestuur en de cultuursector uit om de sector na het einde van de coronapandemie zo snel mogelijk te laten herstarten en een transitie mogelijk te maken naar meer weerbaarheid, wendbaarheid en veerkracht dan voor corona.

De Denktank is een initiatief uit de cultuursector zelf. De gemeente heeft dit initiatief omarmd en ondersteund. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, was bereid het voorzitterschap op zich te nemen. Voor de uitvoering van de aanbevelingen wil het college van burgemeester en wethouders € 6,3 miljoen uittrekken.

Renovaties
De gemeente is eigenaar van het gebouw van Museum Boijmans van Beuningen en grotendeels eigenaar van de collectie van het museum. In het gebouw zit asbest en het museum voldoet niet meer in technisch en functioneel opzicht. In mei 2019 is het museum gesloten en is een begin gemaakt met de renovatie- en verbouwingswerkzaamheden, die zeven jaar gaan duren. In 2021 wordt het besluit genomen over de omvang van de renovatie.

In september 2020 heeft het Wereldmuseum na een grootscheepse verbouwing weer volledig haar deuren geopend.

Stadsmuseale functie

Naar aanleiding van het advies van de RRKC over Museum Rotterdam heeft de gemeente besloten de stadsmuseale functie te heroverwegen. In verband daarmee zijn de activiteiten van Museum Rotterdam beperkt tot het openstellen van Museum ‘40-’45 en het beheren van de Erfgoedcollectie en is de locatie in het Timmerhuis gesloten. In het voorjaar van 2021 heeft een verkenner met verschillende partijen in de stad gesproken en een aantal scenario’s voorgesteld voor de toekomst van de stadsmuseale functie. Een kwartiermaker zal deze scenario’s in samenwerking met Museum Rotterdam en de gemeente verder uitwerken tot een concrete visie voor elk van de scenario’s, ook wat betreft organisatie, huisvesting en financiën. Over het door de kwartiermaker onderbouwde advies voor één scenario zal de gemeenteraad naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 een besluit worden gevraagd.

Wat willen we bereiken

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat gaan we daar voor doen

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Musea - CultuurRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves200000

Bijdragen rijk en medeoverheden 2 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves34.21733.45532.53632.48232.77534.466

Apparaatslasten 738 778 767 713 713 713
Inhuur 27 40 30 30 30 30
Overige apparaatslasten 9 24 25 49 49 49
Personeel 701 714 712 634 634 634
Intern resultaat 16 -43 -43 -43 -43 -43
Intern resultaat 16 -43 -43 -43 -43 -43
Programmalasten 33.462 32.720 31.812 31.812 32.105 33.796
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 822 800 254 254 547 547
Subsidies en inkomensoverdrachten 32.640 31.920 31.558 31.558 31.558 33.249
Saldo voor vpb en reserveringen -34.215 -33.455 -32.536 -32.482 -32.775 -34.466
Saldo voor reserveringen -34.215 -33.455 -32.536 -32.482 -32.775 -34.466
Reserves-3.07800000

Onttrekking reserves 2.564 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves 5.642 0 0 0 0 0
Saldo -37.293 -33.455 -32.536 -32.482 -32.775 -34.466

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Musea - CultuurBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -34.572 -34.024 -33.951 -34.201 -34.201
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 1.117 1.488 1.469 1.426 -265
Kostprijsdekkende huur Collectiegebouw Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 -638 -638 -638 -638
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 1 0 0 0 0
Noodsteun Cultuur Taakmutaties -1.000 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 2.117 2.126 2.107 2.064 373
Begroting na wijzigingen -33.455 -32.536 -32.482 -32.775 -34.466

Toelichting financiële bijstellingen

Kostprijs dekkende huur Collectiegebouw

Naar aanleiding van de hernieuwde waardebepaling van het Collectiegebouw is de kostprijs dekkende huur vanaf 2022 opnieuw berekend.

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

Noodsteun Cultuur

Door de coronamaatregelen is er voor noodsteun aan culturele instellingen, voor de periode januari tot en met april 2021, een budget van € 6 mln beschikbaar. Van dit budget is € 1 mln toegedeeld aan dit taakveld en € 5 mln aan het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie.

Technische wijzigingen

In taakveld Musea - Cultuur zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • Een verschuiving van budget van dit taakveld naar het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie van - € 2,0 mln voor de jaren 2021 tot en met 2024 en - € 350 in 2025. Deze verschuiving houdt verband met het Cultuurplan 2021 - 2024.
  • Budgetverschuivingen door de uitwerking van de bestuursopdracht vastgoed voor de jaren 2021 tot en met 2023 (- € 43)
  • Diverse kleine technische wijzigingen van - € 33 in 2021 tot - € 23 in 2025

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.