Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.

Er wordt uitvoering gegeven aan de eerste tranche van het Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP) 2020-2030, terwijl ook gewerkt wordt aan een uitvoeringsplan voor de tweede tranche. Het in 2017 gestarte pakket aan investerings-maatregelen in sportaccommodaties loopt op enkele onderdelen door in 2021. Er zijn gedurende het jaar opleveringen te verwachten aan de Oldegaarde (Honkbal op Zuid), Smeetslandseweg (LMO/Zwervers), Schulpweg (FC Pretoria en Egelantier Boys) en Noorderbocht (rvv Blijdorp).

Via de 1/3 regeling heeft de gemeente gedurende 2021 ruim €400 .000,- aan subsidie beschikbaar voor sportverenigingen (en scouting en speeltuinverenigingen) en aanvullende leningen beschikbaar om te investeren in de eigen opstallen. In de eerste maanden van het jaar hebben negen sportverenigingen een beroep gedaan op deze regeling.

Naar aanleiding van de motie 20bb011105 (bij behandeling IHP-Sport 2020-2030) ‘sport toegankelijk voor iedereen’ hebben wij Mulier Instituut opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de wensen, behoeftes en belemmeringen van mensen met een beperking om te kunnen sporten en bewegen in Rotterdam. Zij analyseren wat voor soort sportaccommodatie hierbij aansluit (centrale locatie, decentrale locatie binnen de huidige accommodaties, hybride vorm of overige vorm) en voor welk van de opties is een vervolgonderzoek nodig voor het verder uitwerken van fysieke en financiële consequenties. Hierbij wordt ook onderzocht of de huidige beleidsregel ‘“Basiseisen toegankelijkheid gemeentelijke binnensportaccommodaties’ (2014) nog passend is.

Vanwege corona zijn de sportvoorzieningen beperkt geopend: sommigen zijn gesloten (binnensport); anderen alleen geopend voor doelgroepen (sportterreinen). Dit betekent dat er in 2021 een terugval in bezetting zal zijn en er zeker geen hogere bezetting kan worden gerealiseerd. Desalniettemin is er via het Sportbedrijf Rotterdam in 2021 verder gewerkt aan de voorwaarden die intensiever en diverser gebruik mogelijk maken, zeker als de openstelling wel weer volledig is:

Binnensport:

  • Vernieuwing gymzaal door aanleg sportvloer en sportwanden volgens het Athletic Skills Model.
  • Voorbereiden uitrol plan van aanpak verhoging bezetting gymzalen.
  • Specifieke sporttechnische toevoegingen om sportaanbieders op locatie beter te bedienen, nieuwe klanten aan te boren of aanbod uit te breiden.
  • Caller-ID ingezet om met de mobiele telefoon op afstand zalen te openen waardoor het gebruik door derden is vergemakkelijkt.
  • Buitensport:
  • Werken aan verandering huurvoorwaarden zodat intensiever gebruik/verhuur makkelijker wordt bij sportverenigingen.
  • In het kader van de gebiedsontwikkeling Alexander tot Zuidplein visieontwikkeling voor het ‘Sportcomplex van de Toekomst’ met als doel intensief gebruik.

De regeling energiebesparende maatregelen is uitgebreid met een bijdrage uit het IFR (investeringsfonds). In het eerste kwartaal van 2021 zijn er vijf aanvragen ingediend (ca. 90% van het totale budget, variërend van zonnepanelen tot ledverlichting). Naar verwachting zal het subsidieplafond vroegtijdig worden bereikt. Verenigingen kunnen eveneens de 1/3 regeling benutten voor het verduurzamen van de accommodatie. Rotterdam Sportsupport is in 2021 met 12 sportverenigingen gestart met het project ‘Reduceren gebruik van plastic binnen verenigingen’. Het reduceren van plastic bij sportverenigingen draagt bij aan minder plastic gebruik en meer bewustzijn bij de (jeugd)leden van sportverenigingen. Daarnaast ontstaat door de single-use plastics regeling (SUP-richtlijn) of wel het (gedeeltelijk) verbod op plastic in de horeca in 2021 en de invoering van statiegeld op (kleine) petflessen per 3 juli 2021 er een moment voor verenigingen om hiermee aan de slag te moeten gaan. Voor de ontwikkeling van de sportaccommodatie Huis op Zuid zijn er extra duurzame maatregelen getroffen bovenop de BENG-eisen. Dit betreft de ambitie van gemeente Rotterdam en Huis op Zuid als voorbeeldproject en een leerproces hoe deze ambitie bekostigd kan worden. Het uitvoeringsplan van het IHP 2020-2030, inclusief inzicht in verduurzamingsmogelijkheden, is momenteel in ontwikkeling. Naar verwachting is dit plan in september van dit jaar gereed.

Ontwikkelingen 2022-2025

In 2020 is een Integraal Huisvestingsplan Sport vastgesteld, dat voor de periode 2020-2030 aangeeft welke inspanningen de komende tien jaar nodig zijn om kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen te behouden en te realiseren. In dit huisvestingsplan is zowel aandacht voor zwembaden, binnensport (sportzalen en -hallen) en de veldsportcomplexen. Uitvoering geschiedt op basis van meerjaarlijkse uitvoeringsplannen, waar in 2021 de eerste van zal worden vastgesteld.

Bij de totstandkoming van het IHP Sport is geconstateerd dat het op kwalitatief voldoende niveau houden van de opstallen die in hun eigendom verkeren een grote uitdaging is voor de sportclubs. Er wordt daarom door de gemeente in de komende jaren, onder voorwaarden, geïnvesteerd in vervanging van deze opstallen, waarbij de vereniging niet langer eigenaar maar huurder zullen zijn. Daarnaast heeft het college zich voorgenomen om de 1/3 regeling voor sportverenigingen dusdanig uit te breiden dat hiermee ook meer grootschalige renovaties dan wel nieuwbouw mogelijk worden gemaakt.

De ontwikkelingen voor 2022-2025 zijn afhankelijk van de uitkomsten van het behoefteonderzoek van Mulier en het eventuele vervolgonderzoek voor het verder uitwerken van fysieke en financiële consequenties.

Gedeeld gebruik van accommodaties en multisport verenigingen. Intensief en efficiënt gebruik worden in de toekomst de standaard: zo maken we duurzaam gebruik van de aanwezige faciliteiten.

In het uitvoeringsplan van het IHP 2020-2030 zal inzicht gegeven in de verduurzamingsmogelijkheden van de zwembaden, binnensportaccommodaties en veldsportcomplexen die de komende jaren worden gerenoveerd of vervangen. Voortzetting 1/3 regeling met bijzondere aandacht voor verduurzaming. Vanuit het project zonne-energie is Sport aangehaakt bij:

  • haalbaarheidsstudie lokale opslag energie bij sportvereniging
  • vier coöperatieve zonnedaken op gymzalen

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van voorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. Streefwaarde 24% 24% 25% 26% 26%  
Realisatie 24% 26%        
Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* Streefwaarde 46% 46% 48% 48% 48%  
Realisatie 46% 49%        
Bezettingspercentage buitensportvelden** Streefwaarde N.v.t.          
Realisatie            
* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol.
** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is*

Streefwaarde


Realisatie

nvt nvt nvt 92% nvt nvt
Klanttevredenheid sportvoorzieningen**              
Gymzalen Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 6,4          
Sporthallen Streefwaarde 6,9 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,1          
Zwembaden Streefwaarde 7,5 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,7 (Sportbedrijf)          
Buitensport Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,5          
Aantal bezoeken zwembaden*** Streefwaarde 2,1 mln 2,2 mln 2,2 mln 2,3 mln 2,3 mln 2,3 mln
Realisatie 1,97 mln 1,97mln        
Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** Streefwaarde N.v.t. PM PM PM PM PM
Realisatie            
* Het gaat hierbij om  86 verenigingsopstallen waarvoor in 2015-2017 een schouw is uitgevoerd en die op basis hiervan in aanmerking zijn komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er is dus geen realisatiecijfer over 2018. Per 2021  volgt een vervolgmeting van de opstallen die in economisch eigendom zijn van de verenigingen.
** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerstvolgende meting is in 2021. Streefwaarden klanttevredenheid 2021 worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedrijf.
*** Uit het beleidskader Zwemmen. De bezoekaantallen van zwembaden kunnen negatief worden beïnvloed door maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19
**** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid. Realisatiecijfers worden begin 2020 geleverd.

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten SportaccommodatiesRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves5284.132451451451451

Bijdragen rijk en medeoverheden 17 3.900 0 0 0 0
Financieringsbaten 338 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 173 232 451 451 451 451
Lasten exclusief reserves59.92458.83354.58755.51356.06755.342

Apparaatslasten 471 552 679 679 679 679
Inhuur 54 29 36 36 36 36
Overige apparaatslasten 1 15 16 16 16 16
Personeel 417 507 628 628 628 628
Intern resultaat -2.266 3.607 3.607 3.607 3.607 3.607
Intern resultaat -2.266 3.607 3.607 3.607 3.607 3.607
Programmalasten 61.718 54.674 50.300 51.226 51.780 51.055
Financieringslasten 574 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.336 1.608 1.409 2.421 2.986 2.276
Kapitaallasten 508 483 294 207 196 181
Overige programmalasten 16 7 7 7 7 7
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 59.284 52.575 48.591 48.591 48.591 48.591
Saldo voor vpb en reserveringen -59.396 -54.701 -54.136 -55.062 -55.616 -54.891
Saldo voor reserveringen -59.396 -54.701 -54.136 -55.062 -55.616 -54.891
Reserves362124139393939

Onttrekking reserves 5.107 189 139 39 39 39
Toevoeging reserves 5.345 65 0 0 0 0
Vrijval reserves 600 0 0 0 0 0
Saldo -59.034 -54.577 -53.997 -55.023 -55.577 -54.852

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen SportaccommodatiesBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -53.004 -52.751 -53.928 -54.852 -54.852
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -1.573 -1.246 -1.096 -725 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -2 0 0 0 14
Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, kosten onderzoeksfase Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -260 -260 0 0 0
Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, opslag kostendekkende huur Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -500 -500 -616 -807 -896
Bijdrage Rijk Noodsteun Sport Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 3.900 0 0 0 0
Integraal Huisvestingsplan Sport Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 800
Noodsteun Sport Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -3.900 0 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 1 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -812 -486 -480 82 82
Begroting na wijzigingen -54.577 -53.997 -55.023 -55.577 -54.852

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven.

 

Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, kosten onderzoeksfase

Niet alle kosten die voortkomen uit een investeringsplan mogen geactiveerd worden. Dit is aan de orde bij kosten in de voorbereidende fase van onderzoek en ontwikkeling. Hierbij gaat het om kosten zoals haalbaarheidsstudies, opstellen business case en planuitwerking.

 

Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, opslag kostendekkende huur

Met de uitwerking van de Bestuursopdracht Vervangingsinvesteringen (en de bijbehorende Rotterdamse Investeringsmotor) zijn de kapitaalslasten voor toekomstige vervangingsinvesteringen voor maatschappelijk vastgoed gedekt. De vervangingsopgave die volgt uit het Investeringshuisvestingsprogramma (IHP)  leidt naast hogere kapitaalslasten ook tot hogere kostendekkende huur door onder andere hogere kosten voor belasting en verzekering.

 

Bijdrage Rijk Noodsteun Sport

Rijksbedrage voor het te verwachten exploitatieverlies van de sportexploitanten en de schaatsbaan.

 

Integraal Huisvestingsplan Sport

Betreft technische correctie jaarschijf 2025 van de kasschuif vrijval kapitaallasten IHP Sport.

 

Noodsteun Sport

Als gevolg van de coronamaatregelen zal het te verwachten explotatieverlies over de periode tot en met april 2021 voor sportexploitanten Sportbedrijf, Sportfondsen, Optisport en Topsportcentrum en de schaatsbaan Toepad leiden tot extra noodsteun.

 

Onderbestedingen opleidingen en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve

Betreft de toevoeging aan de kredietrisicoreserve inzake verstrekte leningen aan sportverenigingen.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Sportaccommodaties hebben er diverse technische wijzigingen plaatsgevonden. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

Vanuit het taakveld Beleid en ondersteuning is een bijdrage beschikbaar gesteld van € 319  voor de the Final en clinics . Dit bedrag is eenmalig verwerkt in het prestatiecontract met het sportbedrijf.

In de najaarsretraite zijn er door het college besluiten genomen over de kostendekkendheid van het maatschappelijk vastgoed. Dit heeft tot gevolg dat er voor het vastgoed nieuwe beheerfee en ontwikkelkosten zijn berekend. Voor de jaren 2021 t/m 2023 betreft dit € 566.

Vanaf 2024 zal dit gedekt moeten worden binnen de begroting van Sport, natuur en recreatie.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het college staat voor een hoogwaardige, duurzame en goed toegankelijke infrastructuur aan sportvoorzieningen, zodat dit gezamenlijk voorziet in de vraag aan ruimte voor sport en beweging, evenredig verspreid over de stad.