Economische zaken

Het programma Economische zaken beoogt een sterke Rotterdamse economie door een betere samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, gericht op een sterkere economische structuur en een grotere arbeidsmarkt. Het programma bestaat uit de taakvelden Economie en Markten. Bij het programma zijn als partners onderwijsinstellingen, ondernemers- en werkgevers(organisaties) betrokken. Als gevolg van economische impact van Corona zal voor deze ambitie in 2021 een andere, concernbrede inzet nodig zijn. Deze inzet is gericht op herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie.

TAAKVELD 1

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie

Dit taakveld bevat de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening zoals het bedrijvenloket, het ondernemersloket, het stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers, het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, het bieden van financiële steunregelingen voor bedrijven en de BIZ-bijdrage.

TAAKVELD 2

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Het realiseren van voor bezoekers en marktvergunninghouders aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten.

TAAKVELD 3

Economische ontwikkeling

Dit taakveld betreft het versterken van de economische bedrijvigheid door:

Een duurzame en veerkrachtige economie door vanuit de transitiepaden te werken aan cruciale en kansrijke sectoren in de stad

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en gebruik makend van duurzaam opgewekte energie

Transformatie van haven en stad. Rotterdam wordt de innoverende maritieme hoofdstad

Herstel en ontwikkeling van een aantrekkelijke stad en vestigingsklimaat

Invulling van de digitale randvoorwaarden waardoor de transitie naar de nieuwe economie kan worden gerealiseerd

TAAKVELD 4

Economische promotie

Dit taakveld bevat activiteiten met als doel het "op de kaart zetten" van de gemeente, waaronder; promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, het aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing inclusief vermakelijkhedenretributies.

Het programma Economische zaken beoogt een sterke Rotterdamse economie door een betere samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, gericht op een sterkere economische structuur en een grotere arbeidsmarkt. Het programma bestaat uit de taakvelden Economie en Markten. Bij het programma zijn als partners onderwijsinstellingen, ondernemers- en werkgevers(organisaties) betrokken. Als gevolg van economische impact van Corona zal voor deze ambitie ook in 2021 een andere, concernbrede inzet nodig blijven zijn. Deze inzet is gericht op herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Functiemenging % Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 55,4% (2019)
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 133,3 (2019)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl

Toelichting BBV-indicatoren

Functiemenging:
De functiemenging geeft de verhouding weer tussen wonen en werken. De economie, vestigingen/ arbeidsplaatsen is harder gestegen dan het aantal woningen/inwoners.

Vestiging van bedrijven:
Het aantal banen per 1.000 inwoners ligt hoger dan het landelijk gemiddelde, echter het aantal vestigingen van bedrijven is lager dan het gemiddelde in Nederland. Dit wordt verklaard doordat Rotterdam bovengemiddeld veel grote bedrijven kent.

Recentere cijfers dan 2019 over functiemenging en vestiging van bedrijven zijn nog niet bekend.

Overzicht baten en lasten

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Economische zakenRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves1.9292.3642.0222.0213.5213.521

Bijdragen rijk en medeoverheden 508 311 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.421 2.053 2.022 2.021 3.521 3.521
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves33.64738.46435.77630.44126.37725.377

Apparaatslasten 6.490 8.535 8.459 8.459 8.110 8.110
Inhuur 78 403 460 460 226 226
Overige apparaatslasten 92 149 173 173 172 172
Personeel 6.320 7.983 7.826 7.826 7.713 7.713
Intern resultaat 2.885 2.266 2.157 2.157 2.157 2.157
Intern resultaat 2.885 2.266 2.157 2.157 2.157 2.157
Programmalasten 24.272 27.663 25.160 19.825 16.109 15.109
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.197 15.179 15.471 11.067 7.601 6.601
Kapitaallasten 110 96 96 96 96 96
Overige programmalasten 10 85 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 13.954 12.303 9.508 8.577 8.327 8.327
Saldo voor vpb en reserveringen -31.718 -36.100 -33.754 -28.420 -22.856 -21.856
Saldo voor reserveringen -31.718 -36.100 -33.754 -28.420 -22.856 -21.856
Reserves4.9963.6151.096000

Onttrekking reserves 4.996 4.065 1.096 0 0 0
Toevoeging reserves 0 450 0 0 0 0
Saldo -26.721 -32.485 -32.659 -28.420 -22.856 -21.856

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.

 

Lasten
De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, ten behoeve van de economische stimulering, Herstel- en Vernieuwingsagenda voor covid-19 en toezicht, exploitatie en onderhoud van marktterreinen. De interne lasten bestaan uit doorbelastingen overige kosten vanuit andere programma's.

 

Reserves
De voornaamste onttrekkingen op de reserve hebben betrekking op de reserve Energietransitie. Hiervoor zijn diverse duurzame projecten opgenomen voor de nieuwe economie, zoals Rotterdam The Hague Innovation Airport, Bleekaarde, Selectieve Plastic Extractie en Versnellen Innovatie MKB goedgekeurd.

 

Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop na reserves geeft een redelijk stabiele lijn aan met uitzondering van het begrotingsjaar 2023. Dan worden de intensiveringen op Werklocaties en nieuw ondernemerschap inclusief Rotterdam Circulair stopgezet, vanwege het aflopen van het huidige collegeprogramma. Vanaf 2025 wordt het programma Digitale voorbeeldstad / CDO Office niet verlengd.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Economische zaken-2.2097%-4.86418%-3.94416%4522%1.4526%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 1.263 38% 544 16% 544 16% 590 18% 590 18%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten -1.014 237% -1.506 396% -1.502 404% -2 1% -2 1%
Economische ontwikkeling 633 5% -1.223 10% -307 3% 1.690 22% 1.690 22%
Economische promotie -3.090 24% -2.680 21% -2.679 22% -1.826 14% -826 6%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 1.263 38% 544 16% 544 16% 590 18% 590 18%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten -1.014 237% -1.506 396% -1.502 404% -2 1% -2 1%
Economische ontwikkeling 633 5% -1.223 10% -307 3% 1.690 22% 1.690 22%
Economische promotie -3.090 24% -2.680 21% -2.679 22% -1.826 14% -826 6%

Omschrijving programma

Wie fijn wil wonen en werken is gebaat bij een stad die zich aanpast aan de nieuwe ontwikkelingen in de economie. Een stad die ook ruimte blijft bieden voor voldoende plekken om te werken en ondernemen, zodat Rotterdam een inclusieve woon-werkstad blijft. Want elke Rotterdammer verdient een kans om zich door werk te ontwikkelen.

2020 stond in het teken van de Coronacrisis. De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. Het ondernemersklimaat is zwaar aangetast en daarmee staat toekomstige economische groei onder druk. De gevolgen voor de Rotterdamse economie zijn fors. Deze verschillen per sector, maar onder meer de horeca, toerisme, de petrochemische industrie, de culturele sector, het maritieme cluster en de specifieke bedrijfsgroepen ZZP’ers, sociaal ondernemers en start-ups & scale ups ondervinden nadelige gevolgen van de contactbeperkende maatregelen voor vraag naar producten, het stil leggen van productie-processen en het tot stilstand komen van de (internationale) handel. Ook de ontmoetingsfunctie en aantrekkelijkheid van de stad is aangetast.  Voor de korte en middellange termijn zijn onder andere de volgende aanvullende activiteiten in 2020 opgestart en geïntensiveerd en zetten we door in 2021:

 1. Intensivering van inzet op innovatie ondersteuning van het MKB langs de lijnen van digitalisering, duurzaam en circulair ondernemerschap door voorlichting van het MKB, uitvoeren  van
  bedrijfsscans en het  aanbieden van workshops en trainingen;
 2. Beschikbaar stellen van vouchers voor het koppelen van startups aan MKB en multinationals voor het opzetten van innovatieprojecten;
 3. Intensivering van de samenwerking met Taskforce Retail op de retailopgaven;  
 4. Het faciliteren van de 1,5 meter economie in sectoren zoals de horeca;
 5. Intensivering van de inzet op de Smart Health Tech Campus als aanjager van het LS&H cluster;
 6. Druktemeter voor spreiding van bezoekersstromen in de stad;
 7. Intensivering van het programma Rotterdam Digitaal  door o.a.
  o Uitvoering handvest Rotterdam Digitaal inclusief digitale spelregels
  o Opzetten en uitvoeren van het programma platformeconomie
  o Invoeren antennebeleid en telecommunicatiewet 2021
  o Faciliteren van de uitrol glasvezel in Rotterdam;
 8. Inrichten van een Coronaloket waar ondernemers hun creatieve ideeën kunnen voorleggen en snel uitsluitsel krijgen;
 9. Inzet op herstel van de aantrekkingskracht van de stad onder meer door uitbreiding van terrassen in de stad te faciliteren en het uitvoeren van een promotiecampagne gericht op regionale en landelijke bezoekers.

Om in te spelen op de effecten van de Coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en
de regio een Herstel- en vernieuwingsagenda Rotterdamse Economie voor de langere termijn opgesteld. Deze agenda moet antwoord geven op de vraag hoe Rotterdam in het post-coronatijdperk het pad terugvindt naar een gezonde, veerkrachtige en onderscheidende economie waarmee ze haar ambities op het gebied van circulariteit, digitaal, energieneutraliteit en inclusiviteit behaalt.