Openbare orde en veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

TAAKVELD 1

Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte.

TAAKVELD 3

Openbare orde en veiligheid – Veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

TAAKVELD 4

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Realisatie

151

(2019)

Bureau Halt
         
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 5,3 (2016) CBS
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 9,3 (2019) CBS
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 4,6 (2016) CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 8,9 (2019) CBS

Overzicht van baten en lasten

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheidRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves6.01419.8268.0017.9927.9928.022

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.985 14.080 2.890 2.883 2.883 2.913
Overige opbrengsten derden 4.025 5.746 5.111 5.109 5.109 5.109
Overige baten 4 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves143.737165.112152.910152.391145.760145.300

Apparaatslasten 62.855 62.363 61.036 61.002 58.393 58.393
Inhuur 4.126 3.596 668 668 668 668
Overige apparaatslasten 1.674 1.305 1.772 1.774 1.774 1.774
Personeel 57.056 57.463 58.597 58.561 55.952 55.952
Intern resultaat 626 -266 -168 -307 -307 -307
Intern resultaat 626 -266 -168 -307 -307 -307
Programmalasten 80.255 103.015 92.042 91.696 87.673 87.213
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.047 27.562 19.302 18.686 14.679 14.571
Kapitaallasten 755 654 677 947 931 580
Overige programmalasten 796 138 138 138 138 138
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 68.657 74.661 71.925 71.925 71.925 71.925
Saldo voor vpb en reserveringen -137.723 -145.285 -144.909 -144.399 -137.768 -137.278
Saldo voor reserveringen -137.723 -145.285 -144.909 -144.399 -137.768 -137.278
Reserves70250000

Onttrekking reserves 70 25 0 0 0 0
Saldo -137.653 -145.260 -144.909 -144.399 -137.768 -137.278

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

De baten bestaan uit inkomende bijdragen en subsidies, inwonerbijdragen uit de regio, opbrengsten van huisvuil-en andere bestuursrechtelijke boetes, zoals boetes voor illegaal aangebrachte sandwichborden, te lang geparkeerde caravans en aanhangwagens en verkeerd geparkeerde fietsen. Daarnaast zijn er legesopbrengsten uit het verlenen van horeca- en evenementenvergunningen.

Lasten

De lasten voor het onderdeel Veiligheid bestaan uit kosten voor de bestrijding woonoverlast, het gemeentelijk cameratoezicht en werkzaamheden voor het programma Veilig Ondernemen, voor het bevorderen van de veiligheidsbeleving, stadsmariniers, terugdringen High Impact Crimes (HIC), bestrijding van woninginbraken. Verder is er geld beschikbaar voor het beleid over en het uitgeven van evenementen- en horecavergunningen, voor tegengaan van ondermijnende criminaliteit, de aanpak van jeugdoverlast en de aanpak van de problematiek rondom EU-arbeidsmigranten. De gemeente geeft aan de RET een subsidie voor de inzet van OV surveillanten. Ook zijn er bijdragen voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond inclusief Brandweer. Vanuit het coalitieakkoord is er vanaf 2019 vooral extra geld beschikbaar voor ondermijning, cameratoezicht, cybercrime en kansarme wijken, zoals Bospolder-Tussendijken en Zuid. De lasten voor Toezicht en Handhaving bestaan grotendeels uit de personeelskosten voor de stadswachten die verantwoordelijk zijn voor onder meer het wijkgerichte toezicht, naleving van drank- en horeca- en taxiwetgeving, de pandenaanpak voor bestrijding van woonoverlast, het toezicht op de Maastunnel, het gemeentelijk cameratoezicht, de beveiliging van gemeentelijke gebouwen en voor de brug- en sluiswachters.

Reserves

Bij de tweede herziening is een onttrekking vanuit de reserve Saneringskosten Van der Gaag dossier begroot (€ 25). Deze onttrekking is bestemd voor de doorlopende juridische kosten op dit dossier. 

Meerjarig verloop

De extra gelden vanuit het coalitieakkoord vanaf 2019 voor ondermijning, cameratoezicht, cybercrime en kansarme wijken, zoals Bospolder-Tussendijken en Zuid, lopen door tot en met 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Openbare orde en veiligheid1.3871%-1.0551%-1.3151%1.9891%2.4792%
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten -109 0% -109 0% -109 0% -109 0% 0 0%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht -1.649 4% -943 2% -1.185 3% -1.183 3% -1.179 3%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 3.145 8% -3 0% -22 0% 3.281 10% 3.658 11%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten -109 0% -109 0% -109 0% -109 0% 0 0%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht -1.649 4% -943 2% -1.185 3% -1.183 3% -1.179 3%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 3.145 8% -3 0% -22 0% 3.281 10% 3.658 11%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Omschrijving programma

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer.