Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Zie ten aanzien van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Gezamenlijke Brandweer de paragraaf verbonden partijen.

Ontwikkelingen 2022-2025

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves1314.0183.9953.9953.9953.995

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 11.619 1.937 1.937 1.937 1.937
Overige opbrengsten derden 13 2.398 2.058 2.058 2.058 2.058
Lasten exclusief reserves64.00981.98068.55968.55968.55968.450

Apparaatslasten 3.624 2.856 1.744 1.744 1.744 1.744
Inhuur 1.393 0 94 94 94 94
Overige apparaatslasten 106 0 0 0 0 0
Personeel 2.125 2.856 1.650 1.650 1.650 1.650
Intern resultaat 147 0 0 0 0 0
Intern resultaat 147 0 0 0 0 0
Programmalasten 60.238 79.124 66.816 66.816 66.816 66.707
Inkopen en uitbestede werkzaamheden -1.083 14.662 5.074 5.074 5.074 4.965
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 61.320 64.462 61.742 61.742 61.742 61.742
Saldo voor vpb en reserveringen -63.995 -67.962 -64.564 -64.564 -64.564 -64.455
Saldo voor reserveringen -63.995 -67.962 -64.564 -64.564 -64.564 -64.455
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -63.995 -67.962 -64.564 -64.564 -64.564 -64.455

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -67.853 -64.455 -64.455 -64.455 -64.455
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -109 -109 -109 -109 0
Jaarplan Bureau Riec Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Jaarplan Burgernet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Jaarplan Riec Pijlers Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Jaarplan Var Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -109 -109 -109 -109 0
Begroting na wijzigingen -67.962 -64.564 -64.564 -64.564 -64.455

Toelichting financiële bijstellingen

 

 

Jaarplan Riec bureau en pijlers

Het jaarplan van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) is ingelezen, de baten en lasten zijn met € 2,75 mln toegenomen, dit betreft zowel materieel als personeel. Rotterdam is voor RIEC alleen kassier, het resultaat van RIEC is geen onderdeel van het resultaat van Rotterdam.

 

Jaarplan Burgernet

Het jaarplan van Burgernet is bij de eerste herziening ingelezen, de baten en lasten zijn met € 103 toegenomen, dit betreft zowel materieel als personeel. Rotterdam is voor Burgernet alleen kassier, het resultaat van Burgernet is geen onderdeel van het resultaat van Rotterdam.

 

Jaarplan VAR

Het jaarplan van VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is bij de eerste herziening ingelezen, de baten en lasten zijn met € 22 toegenomen, dit betreft zowel materieel als personeel. Rotterdam is voor VAR alleen kassier, het resultaat van VAR is geen onderdeel van het resultaat van Rotterdam.

 

Technische wijzigingen

In het taakveld Openbare orde en veiligheid – Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale Veiligheid zijn diverse technische wijzigingen doorgevoerd, zowel verschuivingen van als naar andere programma's. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De enige technische wijziging is: budgetoverheveling versterking omgevingsveiligheidsdiensten vanuit het programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling naar het programma Openbare Orde en Veiligheid (€ 109).

 

Omschrijving taakveld

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).

 

De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio:

  • het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR). In het Veiligheidshuis komen de justitie-, zorg en bestuurlijke keten samen. Onder één dak werkt de VHRR samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en verdachten van strafbare feiten
  • de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam
  • het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit
  • het Burgernet faciliteert onder andere de app die functioneert bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en bij vermiste personen. De app vraagt burgers om uit te kijken en te helpen