Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Dit taakveld is overgeheveld en is nu te vinden onder het programma Verkeer en Vervoer.

Voortgang en ontwikkeling 2021

Ga naar vorig P&C-document

Dit taakveld is overgeheveld en is nu te vinden onder het programma Verkeer en Vervoer.

 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BereikbaarheidRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves4900000

Bijdragen rijk en medeoverheden 49 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5.56500000

Apparaatslasten 5.500 0 0 0 0 0
Inhuur 1.218 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 97 0 0 0 0 0
Personeel 4.185 0 0 0 0 0
Intern resultaat 20 0 0 0 0 0
Intern resultaat 20 0 0 0 0 0
Programmalasten 46 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 46 0 0 0 0 0
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -5.515 0 0 0 0 0
Saldo voor reserveringen -5.515 0 0 0 0 0
Saldo -5.515 0 0 0 0 0

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Verkeer en vervoer - BereikbaarheidBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 0 -6.894 -6.499 -6.499 -6.499
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 0 6.894 6.499 6.499 6.499
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 6.894 6.499 6.499 6.499
Begroting na wijzigingen 0 0 0 0 0

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
Het taakveld Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid is overgeheveld van programma Openbare orde en veiligheid naar het programma Verkeer en vervoer. Door recente uitbreiding van taken op het gebied van verkeersregie en het toenemend belang hiervan voor de stad past dit taakveld beter bij de programmadoelstellingen van het programma Verkeer en vervoer.