Overhead

De gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere taakvelden) worden centraal ondersteund. Dit gebeurt door bestuurlijke besluitvorming, financiën, inkoop, verzekeringen, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek, concernhuisvesting, auditing, control en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning. Het doel is een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke organisatie, die samenwerkt met de uitvoering met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het programma bij aan de collegedoelstellingen.

TAAKVELD 1

Overhead - Activering overhead

Dit taakveld geeft aan wat de dekking op overhead is ten aanzien van geactiveerde uren.

TAAKVELD 2

Overhead - Audits en control

Dit taakveld heeft betrekking op de ondersteuning van het bestuur en management ten aanzien van audits en control.

TAAKVELD 3

Overhead - Clusterondersteuning

Onder dit taakveld is het management en de directe ondersteuning van de beleidsmatige programma's opgenomen.

TAAKVELD 4

Overhead - Concernondersteuning

Dit taakveld gaat om de ondersteuning van de organisatie op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek, business intelligence en concernhuisvesting.

TAAKVELD 5

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Dit taakveld heeft betrekking op het begeleiden van medewerkers naar ander werk binnen of buiten de gemeente.

TAAKVELD 6

Overige baten en lasten - Verzekeringen

Onder het taakveld verzekeringen zijn de baten en lasten van het afdekken van risico's opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten OverheadRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves11.1477.1047.1507.1507.1507.150

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.231 902 892 892 892 892
Belastingen 7 0 0 0 0 0
Dividenden 978 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 7.797 6.202 6.258 6.258 6.258 6.258
Overige baten 1.135 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves444.068467.929477.495459.927456.249455.298

Apparaatslasten 346.990 363.406 357.729 355.576 355.492 355.468
Inhuur 31.393 22.706 20.837 20.930 20.930 20.930
Overige apparaatslasten 8.546 8.863 9.336 9.373 9.348 9.351
Personeel 307.051 331.837 327.557 325.273 325.214 325.187
Intern resultaat -13.374 -19.543 -16.187 -17.678 -18.764 -18.764
Intern resultaat -13.374 -19.543 -16.187 -17.678 -18.764 -18.764
Programmalasten 110.452 124.066 135.952 122.029 119.521 118.595
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 82.445 100.700 105.320 91.485 91.244 93.408
Kapitaallasten 23.193 20.660 27.433 27.362 25.096 22.004
Overige programmalasten 2.789 583 583 581 581 581
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.025 2.123 2.616 2.601 2.601 2.601
Saldo voor vpb en reserveringen -432.921 -460.825 -470.345 -452.777 -449.099 -448.148
Saldo voor reserveringen -432.921 -460.825 -470.345 -452.777 -449.099 -448.148
Reserves-1.7209148000

Onttrekking reserves 3.429 2.214 229 0 0 0
Toevoeging reserves 5.480 1.300 220 0 0 0
Vrijval reserves 332 0 0 0 0 0
Saldo -434.640 -459.911 -470.336 -452.777 -449.099 -448.148

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De opbrengsten derden hebben onder andere betrekking op detacheringen van personeel bij derden. Daarnaast is er op het gebied van verzekeringen sprake van externe premie-inning van alle verzekeringssoorten en opbrengsten uit de afhandeling van schades.

 

Lasten
De apparaatslasten betreffen voornamelijk inzet van personeel voor ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de andere programma's. Programmalasten zijn enerzijds inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, verzekeringspremies, onderhoudskosten, ICT kosten en facilitair gerelateerde kosten. Anderzijds bestaan de lasten uit kapitaallasten, zoals rente en afschrijving.

 

Reserves

Bestemmingsreserve Cloudkosten
Deze reserve is gevormd vanwege het niet meer mogen activeren van cloudkosten (BBV). De middelen in de reserve zijn verkregen door middel van een klasschuif van de kapitaallasten (exploitatiebudget 2023 en 2024) naar deze reserve voor de dekking van de cloudkosten in 2020 en 2021.

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie
Op basis van het ingerichte beheer van de reserve Doorontwikkeling organisatie worden lasten en baten overgeheveld naar de taakvelden waarop de daadwerkelijke verantwoording plaatsvindt.

Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging
De samenleving en het concern Rotterdam digitaliseren in snel tempo. Informatiebeveiliging en privacy worden steeds belangrijker en krijgen daarbij ook steeds meer aandacht. Om te voldoen aan wetgeving en de verwachting van burgers is een bestemmingsreserve gevormd.

 

Meerjarig verloop
De stijging van de programmalasten in 2022 wordt grotendeels verklaard door groei van arbeidskosten binnen het Concern wat voor 2022 leidt tot meebeweegmiddelen voor het programma Overhead (ca € 6 mln). Deze middelen zijn vooralsnog centraal onder programmalasten verwerkt voor latere herverdeling naar verschillende disciplines binnen het programma overhead.
Daarnaast zijn in 2022 de kapitaallasten en overige kosten hoger vanwege initiële investeringen in onder andere de herinrichting van kantoren en Rotterdamse digitale infrastructuur die nodig zijn voor Anders Werken. Vanaf 2023 worden de initiële kosten en investeringen terugverdiend door besparingen op kosten vanwege de reductie van kantoor werkplekken.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Overhead-4.1301%-16.3934%-7.6962%-7.2372%-6.2861%
Overhead - Activering Overhead -749 3% -1.727 7% -1.484 6% -1.484 6% -1.484 6%
Overhead - Audit & Control 153 1% 146 1% 146 1% 146 1% 146 1%
Overhead - Clusterondersteuning -3.867 4% -3.642 4% -3.734 4% -3.719 4% -3.723 4%
Overhead - Concernondersteuning 323 0% -11.180 3% -2.633 1% -2.190 1% -1.236 0%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Overige baten en lasten - Verzekering 9 1% 9 1% 9 1% 9 1% 9 1%
Overhead - Activering Overhead -749 3% -1.727 7% -1.484 6% -1.484 6% -1.484 6%
Overhead - Audit & Control 153 1% 146 1% 146 1% 146 1% 146 1%
Overhead - Clusterondersteuning -3.867 4% -3.642 4% -3.734 4% -3.719 4% -3.723 4%
Overhead - Concernondersteuning 323 0% -11.180 3% -2.633 1% -2.190 1% -1.236 0%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Overige baten en lasten - Verzekering 9 1% 9 1% 9 1% 9 1% 9 1%

Omschrijving programma

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke doelstellingen, programma’s en projecten.

Met ingang van de Begroting 2020 is er naast de bestaande taakvelden Concernondersteuning, Clusterondersteuning, Audit & Control, Van Werk Naar Werk en Verzekeringen een nieuw taakveld Activering Overhead opgenomen.

Bij investeringsprojecten wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door kosten voor overhead te activeren ontstaat dekking in de exploitatie en dalen de totale kosten van het programma Overhead. Dit heeft een positief effect op de verplichte BBV indicator Overhead / Totale lasten.