Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

Voortbouwend op de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA), die in 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld hebben we het Verkeerscirculatieplan Binnenstad opgesteld. Dit plan is op 31 maart 2021 besproken met de raadscommissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit. De behandeling in de voltallige raad is voorzien voor later dit jaar.

We gaan extra inzet plegen op het gebied van verkeersveiligheid. Hiermee spelen we in op de actuele maatschappelijke inzichten rondom verkeersveiligheid in de stad. De basis van de aanpak verkeersveiligheid ligt in het Rotterdam Veilig Vooruit (vastgesteld in de gemeenteraad 2018). Naast de fysieke aanpak van black spots is er steeds meer operationele inzet nodig onder andere voortvloeiend uit bestuurlijke toezeggingen die zijn gedaan. Het betrekken van de samenleving op het gebied van leefbaarheid en veiligheid is nadrukkelijker onderdeel van het werk. Daarnaast zijn er ontwikkelingen zoals toename van de aso/showrijders in de stad, waar het aspect geluid ook nadrukkelijk mee samenhangt, en het toenemende belang dat wordt gehecht aan verbeteringen van de veiligheid rond basisscholen.

Ook gaan we onverminderd door met nemen van maatregelen om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven en zodat de ondernemers meer ruimte krijgen. Bij de uitvoering van de maatregelen letten we erop dat de maatregelen zoveel als mogelijk aansluiten bij langere termijn ambities uit onder ander de RMA en de Visie Openbare Ruimte.

De coronacrisis heeft ook in 2021 nog steeds een grote invloed op het leven van de Rotterdammers. De verschillende typen maatregelen die het Rijk hanteert en gehanteerd heeft, grijpen diep in op het verplaatsingspatroon van de Rotterdammers en de bezoekers aan onze stad. Denk aan de avondklok, de sluiting van winkels, van horeca en van onderwijs. Vanzelfsprekend heeft dit ook zijn weerslag op de grootte van de verkeersstromen in de stad en het gebruik van auto, fiets en openbaar vervoer.

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-traject gericht op verbetering van de regionale OV-structuur en een nieuwe oeververbinding, wordt toegewerkt naar een voorkeursbeslissing te nemen in 2022. Op 21 april zijn in dat kader de onderzoeksresultaten ‘zeef 1’ besproken met de raadscommissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit. 

Ontwikkelingen 2022-2025

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen. Wel is het duidelijk dat de coronacrisis de nodige onzekerheden met zich meebrengt. Zo is nog onduidelijk wanneer het gebruik van het openbaar vervoer zich weer gaat herstellen en zal er van groei van het gebruik van het openbaar vervoer de komende tijd naar verwachting geen sprake zijn. Steun van het Rijk zal ook de komende jaren nodig zijn om het openbaar vervoer beschikbaar te houden. Ook heeft de crisis waarschijnlijk economische effecten die hun weerslag zullen hebben op het mobiliteitssysteem in zijn geheel. Ondanks deze onzekerheden blijven we vooralsnog echter onverminderd vasthouden aan de voorgestelde investeringen en de beoogde mobiliteitstransitie.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Relatieve aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad* Streefwaarde 61,7% 62,4% 63% 63,7% 64,3%  
Realisatie 61,7% 63,4% 61,2%      

De covid 19-maatregelen hebben een grote impact op mobiliteit in de stad en op de indicator “Meer schone verplaatsingen van en naar de binnenstad”. De indicator laat een flinke terugval zien. Hoewel mensen zijn blijven lopen en fietsen, is het gebruik van het openbaar vervoer dramatisch teruggelopen. Omdat ook het totaal aantal verplaatsingen is gedaald, is de mobiliteit in de stad er
in 2020 toch schoner op geworden.”

* Bij de begroting 2021 is de reeks 'Realisatie' onjuist gepresenteerd. Realisatie 2019 is per abuis gepresenteerd onder 2020 en realisatie 2018 onder 2019.  

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Extra capaciteit fietsparkeren in de binnenstad Streefwaarde   1.000 2.000 3.000 4.000  
Realisatie   1.298 2.798*      
Aantal gerealiseerde fietsvriendelijke verkeersregelinstallaties Streefwaarde   25 50 75 100  
Realisatie   35 70      

* Is aangepast t.o.v. de gepubliceerde versie op 9 juni

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - OntwikkelingRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves4.2472.5311.9051.9051.9051.905

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.036 654 114 114 114 114
Overige opbrengsten derden 3.217 1.877 1.791 1.791 1.791 1.791
Overige baten -7 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves30.54333.81827.18617.40817.60517.497

Apparaatslasten 10.086 12.188 12.665 12.522 12.627 12.627
Inhuur 1.035 1.433 1.740 1.597 1.702 1.702
Overige apparaatslasten 187 177 195 195 195 195
Personeel 8.864 10.579 10.730 10.730 10.730 10.730
Intern resultaat -1.308 -2.836 -2.580 -2.580 -2.580 -2.580
Intern resultaat -1.308 -2.836 -2.580 -2.580 -2.580 -2.580
Programmalasten 21.766 24.466 17.101 7.466 7.558 7.450
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 13.480 16.084 6.741 -3.722 -3.464 -2.986
Kapitaallasten 8.335 8.307 10.360 11.188 11.022 10.436
Overige programmalasten -41 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten -8 75 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -26.297 -31.287 -25.281 -15.504 -15.701 -15.593
Saldo voor reserveringen -26.297 -31.287 -25.281 -15.504 -15.701 -15.593
Reserves12.66014.4178.2142.9122.8112.691

Onttrekking reserves 13.059 14.417 8.214 2.912 2.811 2.691
Toevoeging reserves 399 0 0 0 0 0
Saldo -13.637 -16.869 -17.067 -12.592 -12.889 -12.901

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Verkeer en vervoer - OntwikkelingBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -16.958 -17.501 -13.927 -13.194 -13.194
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 88 433 1.335 305 293
Rotterdam Veilig Vooruit Intensiveringen -1.025 -899 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Beheer verkeersmanagement Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 -1.121 -1.133
Onderbesteding dienstreizen en opleidingen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 18 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Citylab Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 1.095 1.332 1.335 1.426 1.426
Begroting na wijzigingen -16.869 -17.067 -12.592 -12.889 -12.901

Toelichting financiële bijstellingen

Rotterdam Veilig Vooruit

Voor verbeteringen van de veiligheid rond basisscholen, de aanpak van asociaal rijgedrag en het tegengaan van geluidsoverlast is de begroting in 2021 en 2022 met respectievelijk € 1,025 mln en € 899 bijgesteld.

 

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.

 

Beheer Verkeersmanagement

Vanwege complexere en dus duurdere contracten met leveranciers voor de verkeersregelinstallaties, stijgende communicatiekosten en slimmere technologie en een stijging in beheerkosten van een netwerksysteem ter ondersteuning van de verkeersveiligheid Maastunnel is de begroting in 2024 en 2025 met respectievelijk € 1.121 en € 1.133 bijgesteld.

 

Onderbesteding dienstreizen en opleidingen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

Voor de werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding van een fietsparkeervoorziening aan de Conradstraat is het lastenbudget en de bijhorende onttrekking aan de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit met € 908 verhoogd.

 

Bestemmingsreserve Citylab   

Het betreft een budgetoverheveling van € 48 naar taakveld Bestuur – gebieden en bewonersparticipatie binnen programma Bestuur en dienstverlening.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie

Middels deze begrotingswijziging brengen wij de begroting in overeenstemming met het goedgekeurde uitvoeringsplan energietransitie en de nieuw toegevoegde projecten zoals beschreven in het addendum bij het uitvoeringsplan dat op 16 maart 2021 in het college is vastgesteld.  Voor het project ‘Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek’ schuiven we het niet gebruikte budget 2020 door en draaien we de inpassing terug. Voor het project ‘Laadinfrastructuur emissieloze voertuigen’ draaien we de inpassing terug. En als laatste voeren we de begroting op voor het nieuw toegevoegde project ‘Werkgeversaanpak emissieloze mobiliteit’.

 

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling      

Voor de intensivering van de aanpak parkeerproblematiek en vergroening Noord is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling voor 2021 met € 378 verhoogd.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

De gemeente Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, het Ministerie van I&W en de Provincie Zuid-Holland voeren gezamenlijk de MIRT-verkenning ‘Oeververbindingen Regio Rotterdam’ uit. Voor deze voorbereidingskosten is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam in 2021 en 2022 met respectievelijke € 1,7 mln en € 1 mln verhoogd.

 

Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid

Voor reeds geplande werkzaamheden met betrekking tot het Dynamisch verkeersregiemodel en de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA) is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid Maastunnel met een bedrag van € 928 verhoogd.

 

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

Het betreft een budgetoverheveling van € 30 naar taakveld Milieubeheer – Duurzaam, Bodem, Geluid en handhaving binnen het programma Stedelijke Inrichting en ontwikkeling.

 

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer

Het betreft een administratieve en budgettair neutrale interne wijziging.

 

Technische wijzigingen

Op het taakveld Verkeer en Vervoer – Ontwikkeling zijn er diverse technische wijzigingen geweest (van € 1,095 mln in 2021 tot € 1,426 mln in 2025). Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

De grootste wijziging heeft betrekking op een budgetoverheveling naar de taakvelden openbaar Groen en Recreatie en Verkeer en Vervoer – Beheer binnen het programma Beheer van de stad van € 1,108 mln in 2021 tot en met € 1,107 mln in 2025. Verder zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest van - € 13 in 2021 tot en met € 319 in 2025.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft het opstellen en uitvoeren van verkeersbeleid, het nemen van verkeersbesluiten  (waaronder vergunningverlening) ten behoeve van de inrichting van de openbare verkeersinfrastructuur, het verrichten van investeringen in de verkeersinfrastructuur, het nemen van verkeersmaatregelen ten behoeve van verkeersregulering en het beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid en verduurzaming van mobiliteit.